30.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 17/2011

от 1 април 2011 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/2011 от 11 февруари 2011 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (2) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 56ц (Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението се вмъква следната точка:

„56ч.

32009 R 0392: Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 24).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 392/2009 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 2 април 2011 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 април 2011 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Изпълняващ длъжността председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 93, 7.4.2011 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 24.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.