30.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/31


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1394/2014 AL COMISIEI

din 20 octombrie 2014

de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (6) și articolul 18 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 vizează eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare în toate activitățile de pescuit ale Uniunii prin introducerea unei obligații de debarcare pentru capturi de specii care fac obiectul unor limite de captură.

(2)

Articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 împuternicește Comisia să adopte planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare prin intermediul unui act delegat pentru o perioadă de maximum tei ani pe baza recomandărilor comune elaborate de statele membre în urma consultării consiliilor consultative relevante.

(3)

Belgia, Spania, Franța, Țările de Jos și Portugalia au un interes direct în ceea ce privește gestionarea pescuitului în apele de sud-vest. În urma consultării cu Consiliul consultativ pentru stocuri pelagice, cu Consiliul consultativ pentru distanțe mari și cu Consiliul consultativ pentru apele de sud-vest, respectivele state membre au înaintat Comisiei o recomandare comună conținând măsuri specifice. S-a obținut sprijin științific din partea organismelor științifice relevante. Măsurile incluse în recomandarea comună care sunt în conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și, prin urmare, cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 ar trebui să fie incluse în prezentul regulament.

(4)

În ceea ce privește apele de sud-vest, potrivit articolului 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare trebuie să se aplice, începând cu 1 ianuarie 2015 cel târziu, tuturor navelor implicate în pescuitul de specii pelagice mici și în pescuitul de specii pelagice mari în ceea ce privește speciile capturate în urma respectivelor operațiuni de pescuit, care fac obiectul unor limite de captură.

(5)

În conformitate cu recomandarea comună, planul privind aruncarea capturilor înapoi în mare ar trebui să acopere pescuitul de anumite specii pelagice mici și mari, și anume pescuitul de stavrid negru, macrou, șprot, hamsie, ton alb, putasu și stavrid în zonele ICES VIII, IX și X și CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0 începând cu 1 ianuarie 2015.

(6)

Recomandarea comună include o excepție de la obligația de debarcare pentru hamsia, stavridul negru, stavridul și macroul capturate în cadrul pescuitului cu plasă-pungă în zonele ICES VIII, IX și X și CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2, pe baza dovezilor științifice privind rata de supraviețuire ridicată, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Dovezi științifice care sprijină rata de supraviețuire ridicată au fost puse la dispoziție în recomandarea comună, făcând trimitere la un studiu științific specific privind supraviețuirea peștilor aruncați înainte de strângerea completă a plasei în cadrul pescuitului cu plasă-pungă în apele europene sudice. În urma studiului s-a constatat că ratele de supraviețuire depind de timpul petrecut în înghesuială și de densitatea peștelui din plasă, care sunt, în general, limitate în cazul acestor activități de pescuit. Această informație a fost analizată de CSTEP (în cadrul celei de a doua reuniuni plenare ale sale din 2014). CSTEP a concluzionat că, pornind de la premisa că rezultatele studiului privind supraviețuirea sunt reprezentative pentru ratele de supraviețuire în urma operațiunilor de pescuit pentru scopuri comerciale, proporția de pești aruncați înainte de strângerea completă a plasei care supraviețuiesc ar fi probabil mai mare de 50 %. O interdicție privind eliberarea macroului și a heringului înainte ca plasa să fie strânsă în întregime la bordul unei nave de pescuit, având ca rezultat pierderea peștilor morți sau pe moarte, este prevăzută la articolul 19b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului (2). Această excepție legată de supraviețuire nu afectează interdicția în vigoare, deoarece eliberarea peștelui va avea loc într-o etapă a operațiunii de pescuit în care peștele ar avea o rată de supraviețuire ridicată după eliberare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să includă o astfel de excepție.

(7)

Recomandarea comună include, de asemenea, patru excepții de minimis de la obligația de debarcare pentru anumite activități de pescuit și până la anumite niveluri. Dovezile furnizate de statele membre au fost analizate de CSTEP, care a concluzionat că recomandările comune au inclus argumente bine întemeiate legate de creșterea costurilor de manipulare a capturilor nedorite, sprijinite în unele cazuri de evaluarea calitativă a costurilor. În lumina celor de mai sus și în absența unor informații științifice contrare, este necesară stabilirea unor excepții de minimis în conformitate cu nivelul procentual propus în recomandarea comună și la niveluri care să nu depășească nivelurile permise în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(8)

Excepția de minimis pentru putasu (Micromesistius poutassou), până la maximum 7 % în 2015 și 2016 și 6 % în 2017 din totalul capturilor anuale pescuite cu traulere pelagice industriale care vizează speciile respective din zona ICES VIII și care procesează speciile respective la bord pentru obținerea bazei pentru surimi, se bazează pe faptul că nu poate fi crescut gradul de selectivitate, iar costurile de manipulare a capturilor nedorite sunt disproporționate. CSTEP concluzionează că excepția este argumentată suficient de bine. Prin urmare, excepția în cauză ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament.

(9)

Excepția de minimis pentru tonul alb (Thunnus alalunga), stabilită până la maximum 7 % în 2015 și 2016 și 6 % în 2017 din totalul capturilor anuale de ton alb provenit din pescuitul direcționat care utilizează traule pelagice îngemănate (PTM) în zona ICES VIII, se bazează pe costurile disproporționate de manipulare a capturilor nedorite. Respectivele costuri vizează depozitarea și manipularea pe mare și la țărm. CSTEP, în evaluarea sa, a invocat riscul respingerii selective. Această excepție însă nu aduce atingere articolului 19a din Regulamentul (CE) nr. 850/98. Prin urmare, excepția în cauză ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament.

(10)

Excepția de minimis până la maximum 5 % în 2015 și 2016 și 4 % în 2017 din totalul capturilor anuale de hamsie (Engraulis encrasicolus), macrou (Scomber scombrus) și stavrid negru (Trachurus spp.) pescuite cu traule pelagice în zona ICES VIII se bazează pe faptul că nu poate fi crescut gradul de selectivitate pentru acest tip de pescuit. CSTEP concluzionează că excepția este bine argumentată pentru macrou și stavridul negru și ia notă de riscul parțial de respingere selectivă pentru hamsie. Această excepție nu aduce însă atingere articolului 19a din Regulamentul (CE) nr. 850/98. Prin urmare, excepția în cauză ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament.

(11)

O ultimă excepție de minimis se aplică pescuitului cu plase-pungă în zonele ICES VIII, IX și X și în zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0 vizând următoarele specii: până la maximum 5 % în 2015 și 2016 și 4 % în 2017 din totalul capturilor anuale de stavrid negru (Trachurus spp.) și macrou (Scomber scombrus); și până la maximum 2 % în 2015 și 2016 și 1 % în 2017 din totalul capturilor anuale de hamsie (Engraulis encrasicolus). CSTEP concluzionează că această excepție este sprijinită de argumente întemeiate care demonstrează dificultățile de îmbunătățire a gradului de selectivitate pentru acest tip de pescuit. Prin urmare, excepția în cauză ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament.

(12)

În cele din urmă, recomandarea comună include o dimensiune minimă de referință pentru conservare (MCRS) de 9 cm pentru două tipuri de pescuit de hamsie având ca scop asigurarea protecției puietului din această specie. CSTEP a evaluat această măsură și a concluzionat că nu va avea impact negativ asupra puietului de hamsie, că va crește nivelul capturilor care vor putea fi vândute pentru consumul uman fără a crește mortalitatea cauzată de pescuit și că poate avea avantaje pentru control și punerea în executare. Prin urmare, în cazul hamsiei, dimensiunea minimă de referință pentru conservare pentru tipurile de pescuit în cauză ar trebui stabilită la 9 cm.

(13)

Întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament au impact direct asupra activităților economice legate de sezonul de pescuit sau asupra planificării sezonului de pescuit al navelor Uniunii, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa. Pentru a respecta calendarul prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2015. Potrivit articolului 15 alineatul (6) din regulamentul menționat anterior, prezentul regulament ar trebui să se aplice pentru o perioadă maximă de 3 ani,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament precizează detaliile privind punerea în aplicare a obligației de debarcare, prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, începând cu 1 ianuarie 2015 în apele de sud-vest, astfel cum se definește în articolul 4 alineatul (2) litera (d) din regulamentul menționat anterior, pentru activitățile de pescuit prezentate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Excepția privind rata de supraviețuire

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare nu se aplică capturilor de hamsie, stavrid negru, stavrid și macrou pescuite artizanal cu plasă-pungă. Toate aceste capturi pot fi eliberate, cu condiția ca plasa să nu fi fost adusă în întregime la bord.

Articolul 3

Excepțiile de minimis

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, următoarele cantități pot fi aruncate înapoi în mare:

(a)

pentru putasu (Micromesistius poutassou), până la maximum 7 % în 2015 și 2016 și 6 % în 2017 din totalul capturilor anuale în cadrul pescuitului cu traule pelagice industriale care vizează speciile respective în zona ICES VIII și care procesează speciile respective la bord pentru obținerea bazei pentru surimi;

(b)

pentru tonul alb (Thunnus alalunga), până la maximum 7 % în 2015 și 2016 și 6 % în 2017 din totalul capturilor anuale în cadrul pescuitului direcționat de ton alb care utilizează traule pelagice îngemănate (PTM) în zona ICES VIII;

(c)

până la maximum 5 % în 2015 și 2016 și 4 % în 2017 din totalul capturilor anuale în cadrul pescuitului cu traule pelagice de hamsie (Engraulis encrasicolus), macrou (Scomber scombrus) și stavrid negru (Trachurus spp.) în zona ICES VIII;

(d)

în cadrul pescuitului cu plase-pungă în zonele ICES VIII, IX și X și în zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0 care vizează următoarele specii: până la maximum 5 % în 2015 și 2016 și 4 % în 2017 din totalul capturilor anuale de stavrid negru (Trachurus spp.) și macrou (Scomber scombrus) și până la maximum 2 % în 2015 și 2016 și 1 % în 2017 din totalul capturilor anuale de hamsie (Engraulis encrasicolus).

Articolul 4

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare pentru hamsie (Engraulis encrasicolus) capturată în subzona ICES IX și în zona CECAF 34.1.2 este de 9 cm.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Activități de pescuit care fac obiectul dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament de punere în aplicare a obligației de debarcare

1.

Activități de pescuit în zona ICES VIII:

Cod

Unealtă de pescuit pelagic

Cote de specii vizate

PS

Plase-pungă

Stavrid negru, macrou, șprot, hamsie

PTM

Traule pelagice îngemănate

Stavrid negru, macrou, hamsie, ton alb

OTM

Traule pelagice cu panouri

Stavrid negru, macrou, hamsie, ton alb, putasu

LHM/LTL/BB

Undițe și lansete (operate mecanic), nave de pescuit cu platformă și paragate, undițe tractate

Ton alb, macrou

2.

Activități de pescuit în zona ICES IX:

Cod

Unealtă de pescuit pelagic

Cote de specii vizate

PS

Plase-pungă

Stavrid negru, macrou, hamsie

LHM/LTL/BB

Undițe și lansete (operate mecanic), nave de pescuit cu platformă și paragate, undițe tractate

Ton alb, macrou

LL

Paragate

Ton alb

GND/SB

Pescuit artizanal

Stavrid negru

3.

Activități de pescuit în zona ICES X:

Cod

Unealtă de pescuit pelagic

Cote de specii vizate

LHP/BB

Nave de pescuit cu platformă și paragate

Ton alb

LLD

Paragate

Ton alb

PS

Plase-pungă artizanale

Stavrid

4.

Activități de pescuit în zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:

Cod

Unealtă de pescuit pelagic

Cote de specii vizate

PS

Plase-pungă

Stavrid

LHP/BB

Undițe, nave de pescuit cu platformă și paragate și lansete (operate manual)

Ton alb

LLD

Paragate

Ton alb