30.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 370/31


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1394/2014

2014 m. spalio 20 d.

kuriuo nustatomas tam tikros pelaginių žuvų žvejybos Pietvakarių vandenyse žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui panaikinti visų Sąjungoje sužvejojamų žuvų išmetimo į jūrą praktiką, nustatant įpareigojimą iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai, žuvų laimikį;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje Komisija įgaliojama deleguotuoju aktu ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui priimti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus remiantis bendromis rekomendacijomis, kurias parengė valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis;

(3)

Belgija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai ir Portugalija turi tiesioginių žvejybos Pietvakarių vandenyse valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Pelaginių žuvų išteklių patariamąja taryba, Tolimojo plaukiojimo laivyno patariamąja taryba ir Pietvakarių vandenų patariamąja taryba, minėtos valstybės narės Komisijai pateikė bendrą rekomendaciją, į kurią įtraukė konkrečias priemones. Iš atitinkamų mokslo įstaigų buvo gauta mokslinės informacijos. Į bendrą rekomendaciją įtrauktos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 straipsnį, todėl, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 3 dalimi, jas reikėtų įtraukti į šį reglamentą;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies a punktą įpareigojimas iškrauti visą laimikį vėliausiai nuo 2015 m. sausio 1 d. Pietvakarių vandenyse turėtų būti taikomas visiems laivams, žvejojantiems mažas ir dideles pelagines žuvis, kai vykdant tą žvejybą sužvejojamos rūšių, kurioms taikomi sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai, žuvys;

(5)

remiantis bendra rekomendacija, žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas nuo 2015 m. sausio 1 d. turėtų būti taikomas tam tikrai mažų pelaginių žuvų ir didelių pelaginių žuvų žvejybai, t. y. paprastųjų stauridžių, atlantinių skumbrių, šprotų, europinių ančiuvių, ilgapelekių tunų, šiaurinių žydrųjų merlangų ir atlantinių stauridžių žvejybai, ICES VIII, IX ir X parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonose;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punktą, remiantis didelį išgyvenamumą pagrindžiančiais moksliniais įrodymais, į bendrą rekomendaciją yra įtraukta įpareigojimo iškrauti visą laimikį išimtis, taikoma ICES VIII, IX ir X parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2 zonose gaubiamaisiais tinklais sužvejotiems europiniams ančiuviams, paprastosioms stauridėms, atlantinėms stauridėms ir atlantinėms skumbrėms. Moksliniai įrodymai, pagrindžiantys didelį išgyvenamumą, pateikti bendroje rekomendacijoje, kurioje daroma nuoroda į konkretų mokslinį tyrimą apie Pietvakarių vandenyse gaubiamaisiais tinklais sužvejotų žuvų išgyvenamumą jas paleidus atgal į jūrą. Šiuo tyrimu nustatyta, kad išgyvenamumo koeficientas priklauso nuo to, kiek laiko žuvys išbuvo susigrūdusios tinkle ir koks buvo jų tankis tinkle – abu rodikliai tokioje žvejyboje paprastai nedideli. Šią informaciją peržiūrėjo ŽMTEK (2014 m. antroje plenarinėje sesijoje). ŽMTEK padarė išvadą, kad darant prielaidą, jog išgyvenamumo tyrimo rezultatai vertinant išgyvenamumo koeficientą komercinės žvejybos veikloje yra reprezentatyvūs, paleistų išgyvenusių žuvų dalis greičiausiai sudarytų daugiau negu 50 %. Tarybos reglamento (ES) Nr. 850/98 (2) 19b straipsnio 2 dalyje yra nustatytas draudimas paleisti atlantines skumbres ir silkes tinklo visiškai neįkėlus į laivą ir taip žvejybos laivui atsikratyti negyvų ar dvesiančių žuvų. Ši išgyvenamumu grindžiama išimtis nedaro poveikio galiojančiam draudimui, kadangi žuvys būtų paleidžiamos į jūrą tuo žvejybos operacijos etapu, kai tikimybę išgyventi turi didelė paleistų žuvų dalis. Todėl tokia išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(7)

šioje bendroje rekomendacijoje taip pat yra keturios įpareigojimui iškrauti visą laimikį de minimis išimtys, taikomos tam tikrų rūšių žvejybai tam tikra apimtimi. ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad bendrose rekomendacijose pateikiami argumentai dėl išlaidų padidėjimo tvarkant nepageidaujamą priegaudą (kai kuriais atvejais paremti ir kokybiniu išlaidų vertinimu) yra pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir kadangi nėra kitokios mokslinės informacijos, tikslinga nustatyti de minimis išimtis pagal bendroje rekomendacijoje siūlomus procentinius dydžius neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalyje leidžiamų lygių;

(8)

šiauriniams žydriesiems merlangams (Micromesistius poutassou) taikoma de minimis išimtis (2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 7 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 6 % viso per metus sužvejojamo laimikio), kai ta rūšis ICES VIII zonoje pramoniniais tikslais žvejojama pelaginiais traleriais ir laive tos rūšies žuvys perdirbamos į surimį, yra grindžiama tuo, kad didesnio selektyvumo užtikrinti neįmanoma ir kad tvarkant nepageidaujamą priegaudą patiriama neproporcingų išlaidų. ŽMTEK daro išvadą, kad ši išimtis pakankamai gerai argumentuota. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(9)

ilgapelekiams tunams (Thunnus alalunga) taikoma de minimis išimtis (2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 7 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 6 % viso per metus sužvejojamo laimikio), kai specializuota ilgapelekių tunų žvejyba ICES VIII zonoje vykdoma poriniais įvairiagyliais tralais (PTM), yra grindžiama tuo, kad tvarkant nepageidaujamą priegaudą patiriama neproporcingų išlaidų. Šios išlaidos susijusios su žuvų laikymu ir tvarkymu jūroje ir krante. ŽMTEK savo vertinime nurodė pavojų, susijusį su geriausių žuvų rūšių atranka. Tačiau ši išimtis nedaro poveikio Reglamento Nr. 850/98 19a straipsniui. Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(10)

europiniams ančiuviams (Engraulis encrasicolus), atlantinėms skumbrėms (Scomber scombrus) ir paprastosioms stauridėms (Trachurus spp.) taikoma de minimis išimtis (2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 5 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 4 % viso per metus sužvejojamo laimikio) žvejojant ICES VIII zonoje pelaginiais tralais yra grindžiama tuo, kad šioje žvejyboje sunku pagerinti selektyvumą. ŽMTEK daro išvadą, kad ši išimtis atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių atveju pakankamai gerai argumentuota, taip pat pažymi, kad europiniams ančiuviams iš dalies kyla pavojus, susijęs su geriausių žuvų atranka. Tačiau ši išimtis nedaro poveikio Reglamento Nr. 850/98 19a straipsniui; Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(11)

paskutinė de minimis išimtis yra taikoma žvejybai gaubiamaisiais tinklais ICES VIII, IX ir X parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonose žvejojant šias rūšis: 2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 5 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 4 % viso per metus sužvejojamo paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) ir atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) laimikio, ir 2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 2 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 1 % viso per metus sužvejojamo europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus) laimikio. ŽMTEK daro išvadą, kad ši išimtis paremta pagrįstais argumentais, įrodančiais, kad šioje žvejyboje selektyvumą pagerinti sunku; Todėl susijusi išimtis turėtų būti įtraukta į šį reglamentą;

(12)

galiausiai bendroje rekomendacijoje pateiktas 9 cm mažiausias europinių ančiuvių išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis dviejuose žvejybos rajonuose siekiant užtikrinti tos rūšies jauniklių apsaugą. Įvertinęs šia priemonę ŽMTEK padarė išvadą, kad tai nepadarys neigiamos įtakos ančiuvių jaunikliams, kad padidės sužvejojamų žuvų, kurias galima parduoti žmonėms vartoti, kiekis, o mirtingumas dėl žvejybos nepadidės, taip pat tai gali duoti naudos kontrolei ir vykdymo užtikrinimui; Todėl europiniams ančiuviams susijusiuose rajonuose turėtų būti nustatytas 9 cm MIIUOD;

(13)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį susijusiai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas; atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį, jis turėtų būti taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Remiantis to reglamento 15 straipsnio 6 dalimi, šis reglamentas turėtų būti taikomas ne ilgiau kaip trejus metus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente pateikiama išsami informacija, kaip įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje numatytą įpareigojimą nuo 2015 m. sausio 1 d. iškrauti visą laimikį, sužvejotą Pietvakarių vandenyse, apibrėžtuose to reglamento 4 straipsnio 2 dalies d punkte, vykdant šio reglamento priede nurodytą žvejybą.

2 straipsnis

Išgyvenamumu grindžiama išimtis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, įpareigojimas iškrauti visą laimikį netaikomas mėgėjiškoje žvejyboje gaubiamaisiais tinklais sužvejotam europinių ančiuvių, paprastųjų stauridžių, atlantinių stauridžių ir atlantinių skumbrių laimikiui. Visas tokias sužvejotas žuvis galima paleisti su sąlyga, kad tinklas nebuvo visiškai įkeltas į laivą.

3 straipsnis

De minimis išimtys

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

a)

2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 7 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 6 % viso per metus sužvejojamo šiaurinių žydrųjų merlangų (Micromesistius poutassou) laimikio, kai ta rūšis ICES VIII zonoje pramoniniais tikslais žvejojama pelaginiais traleriais ir tos rūšies žuvys laive perdirbamos į surimį;

b)

2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 7 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 6 % viso per metus sužvejojamo ilgapelekių tunų (Thunnus alalunga) laimikio, kai specializuota ilgapelekių tunų žvejyba ICES VIII zonoje vykdoma poriniais įvairiagyliais tralais (PTM);

c)

2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 5 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 4 % viso per metus sužvejojamo europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus), atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) ir paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) laimikio, žvejojant pelaginiais tralais ICES VIII zonoje;

d)

ICES VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonose gaubiamaisiais tinklais žvejojant šias rūšis: 2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 5 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 4 % viso per metus sužvejojamo paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) ir atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) laimikio; ir 2015 m. ir 2016 m. – ne daugiau kaip 2 %, o 2017 m. – ne daugiau kaip 1 % viso per metus sužvejojamo europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus) laimikio.

4 straipsnis

Mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis

Mažiausias europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus) išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis žvejojant ICES IX parajonyje ir CECAF 34.1.2 zonoje yra 9 cm.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).


PRIEDAS

Žvejyba, kuriai taikomos šio reglamento, kuriuo įgyvendinamas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, nuostatos

1.

Žvejyba ICES VIII zonoje

Kodas

Pelaginės žvejybos įrankiai

Tikslinės rūšys, kurioms taikomos kvotos

PS

Gaubiamieji tinklai

Paprastosios stauridės, atlantinės skumbrės, šprotai ir europiniai ančiuviai

PTM

Poriniai tralai – įvairiagyliai

Paprastosios stauridės, atlantinės skumbrės, europiniai ančiuviai ir ilgapelekiai tunai

OTM

Tralai su kėtoklėmis – įvairiagyliai

Paprastosios stauridės, atlantinės skumbrės, europiniai ančiuviai, ilgapelekiai tunai ir šiauriniai žydrieji merlangai

LHM/LTL/BB

Rankinės ūdos ir kartinės ūdos (mechanizuotos), kartinėmis ūdomis su jauku žvejojantys laivai, velkamosios ūdos

Ilgapelekiai tunai ir atlantinės skumbrės

2.

Žvejyba ICES IX zonoje

Kodas

Pelaginės žvejybos įrankiai

Tikslinės rūšys, kurioms taikomos kvotos

PS

Gaubiamieji tinklai

Paprastosios stauridės, atlantinės skumbrės ir europiniai ančiuviai

LHM/LTL/BB

Rankinės ūdos ir kartinės ūdos (mechanizuotos), kartinėmis ūdomis su jauku žvejojantys laivai, velkamosios ūdos

Ilgapelekiai tunai ir atlantinės skumbrės

LL

Ūdos

Ilgapelekiai tunai

GND/SB

Mėgėjiška žvejyba

Paprastosios stauridės

3.

Žvejyba ICES X zonoje

Kodas

Pelaginės žvejybos įrankiai

Tikslinės rūšys, kurioms taikomos kvotos

LHP/BB

Kartinėmis ūdomis su jauku žvejojantys laivai

Ilgapelekiai tunai

LLD

Ūdos

Ilgapelekiai tunai

PS

Mėgėjiški gaubiamieji tinklai

Atlantinės stauridės

4.

Žvejyba CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 zonose

Kodas

Pelaginės žvejybos įrankiai

Tikslinės rūšys, kurioms taikomos kvotos

PS

Gaubiamieji tinklai

Atlantinės stauridės

LHP/BB

Rankinės ūdos, kartinėmis ūdomis su jauku žvejojantys laivai, kartinės ūdos (valdomos rankomis)

Ilgapelekiai tunai

LLD

Ūdos

Ilgapelekiai tunai