30.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/31


A BIZOTTSÁG 1394/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. október 20.)

egyes kisméretű nyílt tengeri fajoknak az délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, továbbá a 2004/585/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 15. cikkének (6), valamint 18. cikkének (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU rendelet célja a visszadobás gyakorlatának az Unió teljes halászati tevékenysége tekintetében történő fokozatos felszámolása a fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások kirakodására irányuló kötelezettség bevezetése révén.

(2)

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján visszadobási terveket fogadjon el legfeljebb három évre a tagállamok által az illetékes tanácsadó testületekkel folytatott konzultáció során kidolgozott közös ajánlások alapján.

(3)

Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Portugália közvetlen halászati gazdálkodási érdekekkel bír a délnyugati vizeken. Ezek a tagállamok a Nyílt Tengeri Tanácsadó Testülettel, a Távolsági Tanácsadó Testülettel és a Délnyugati Vizek Tanácsadó Testülettel folytatott konzultációt követően egyedi intézkedéseket tartalmazó közös ajánlást nyújtottak be a Bizottsághoz. Az illetékes tudományos szervek tudományos munkával vettek részt a folyamatban. A közös ajánlásban foglalt intézkedések összhangban vannak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésével, ezért azok az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdése szerint belefoglalandók ebbe a rendeletbe.

(4)

A délnyugati vizek tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a kirakodási kötelezettségnek legkésőbb 2015. január 1-jétől minden olyan hajóra vonatkoznia kell, amelyet a kis- és nagyméretű nyílt tengeri fajok halászata keretében használnak az e halászati tevékenységek során fogott, fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok esetében.

(5)

A közös ajánlás szerint a visszadobási tervnek 2015. január 1-jétől ki kell terjednie egyes kis- és nagyméretű nyílt tengeri fajok halászatára, nevezetesen a fattyúmakrélának, a makrélának, a sprattnak, a szardellának, a germonnak, a kék puhatőkehalnak és a kék fattyúmakrélának az ICES VIII, IX és X övezetekben, valamint a CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 övezetekben folytatott halászatára.

(6)

A közös ajánlás a kirakodási kötelezettség alóli mentességet tartalmaz a bizonyos feltételek mellett az ICES VIII, IX és X övezetekben, valamint a CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2 övezetekben erszényes kerítőhálóval fogott szardella, fattyúmakréla, kék fattyúmakréla és makréla vonatkozásában a magas túlélési arányt igazoló tudományos bizonyítékok alapján, összhangban az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének b) pontjával. A magas túlélési arányt igazoló tudományos bizonyítékok szerepelnek a közös ajánlásban, amely egy, a halak visszaengedés utáni túlélésére irányuló, Európa déli vizeinek erszényes kerítőhálót használó halászterületein végzett konkrét tudományos vizsgálatra hivatkozott. A tanulmány eredményei szerint a túlélési arányok a csoportosulási időtől és a hálón belüli halsűrűségtől függenek, amelyek a szóban forgó halászati tevékenységek esetében jellemzően mérsékeltek. Ezeket az adatokat a HTMGB áttekintette (a 2014. évi második plenáris ülésén). A HTMGB úgy ítélte meg, hogy – a túlélési vizsgálat eredményeit a kereskedelmi halászati tevékenységek túlélési arányaira vonatkozóan reprezentatívnak feltételezve – a visszaengedett halak túlélési aránya minden bizonnyal meghaladja az 50 %-ot. A makréla és a hering az előtt történő visszaengedésére vonatkozó tilalmat, hogy a hálót teljesen kihúzták a halászhajó fedélzetére, a 850/98/EK tanácsi rendelet (2) 19b. cikkének (2) bekezdése tartalmazza, mert az az elpusztult vagy majdnem elpusztult halak elvesztését eredményezné. Ez a túlélési arányon alapuló mentesség nem érinti a hatályban lévő tilalmat, mert a halak visszaengedésére a halászati tevékenység olyan szakaszában kerül sor, amikor a halaknak a visszadobás után magas a túlélési aránya. Ezért ezt a mentességet bele kell foglalni e rendeletbe.

(7)

A közös ajánlás bizonyos halászati tevékenységek vonatkozásában és bizonyos szintekig négy de minimis kivételt is tartalmaz. A tagállamok által szolgáltatott bizonyítékokat megvizsgálta a HTMGB, amely úgy ítélte meg, hogy a közös ajánlások megalapozott érveket tartalmaznak a nem szándékos fogások költségeinek megemelkedésére vonatkozóan, amit egyes esetekben a költségek minőségi elemzésével is alátámasztottak. A fentiek fényében és az azoktól eltérő tudományos információk hiányában célszerű a de minimis kivételeket a közös ajánlásban szereplő százalékos érték szerint meghatározni az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (5) bekezdésében megengedett szinteket meg nem haladó értékekkel.

(8)

A kék puhatőkehal (Micromesistius poutassou) esetében az ICES VIII övezetben ezt a fajt célzó, nyílt tengeri vonóhálós hajóval folytatott, a faj fedélzeten való feldolgozását szolgáló, a szurimi alapját biztosító ipari halászat keretében ejtett éves összfogásnak 2015-ben és 2016-ban legfeljebb 7 %-át, 2017-ben pedig 6 %-át érintő de minimis kivételt az indokolja, hogy fokozott szelektivitás nem érhető el, valamint hogy aránytalanul magasak a nem szándékos fogások kezelésének költségei. A HTMGB úgy ítélte meg, hogy a kivétel indoklása megalapozott. Ezért a szóban forgó kivételt bele kell foglalni e rendeletbe.

(9)

A germon (Thunnus alalunga) esetében az ICES VIII övezetben vízközi páros vonóhálóval (PTM) folytatott germonhalászat keretében ejtett éves összfogásnak 2015-ben és 2016-ban legfeljebb 7 %-át, 2017-ben pedig 6 %-át érintő de minimis kivételt a nem szándékos fogások kezelésének aránytalan költségei indokolják. Ide tartoznak a tengeri és szárazföldi tárolás és kezelés költségei. A HTMGB értékelésében jelezte az érték szerinti szelektálás kockázatát. Ez a kivétel azonban nem sérti a 850/98/EK rendelet 19a. cikkét. Ezért a szóban forgó kivételt bele kell foglalni e rendeletbe.

(10)

A szardella (Engraulis encrasicolus), a makréla (Scomber scombrus) és a fattyúmakréla (Trachurus spp.) esetében az ICES VIII övezetben nyílt tengeri vonóhálóval folytatott halászat keretében ejtett éves összfogásnak 2015-ben és 2016-ban legfeljebb 5 %-át, 2017-ben pedig 4 %-át érintő de minimis kivételt a szelektivitás javítása tekintetében e halászati tevékenységek során felmerülő nehézségek indokolják. A HTMGB úgy ítéli meg, hogy a kivétel indoklása a makréla és a fattyúmakréla esetében megalapozott, a szardella esetében pedig jelezte az érték szerinti szelektálás részleges kockázatát. Ez a kivétel azonban nem sérti a 850/98/EK rendelet 19a. cikkét. Ezért a szóban forgó kivételt bele kell foglalni e rendeletbe.

(11)

Az utolsó de minimis kivétel az ICES VIII, IX és X övezetekben, valamint a CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 területeken erszényes kerítőhálóval folytatott halászatra vonatkozik a következők szerint: a fattyúmakréla (Trachurus spp.) és a makréla (Scomber scombrus) esetében az éves összfogás legfeljebb 5 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 4 %-a 2017-ben, a szardella (Engraulis encrasicolus) esetében pedig az éves összfogás legfeljebb 2 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 1 %-a 2017-ben. A HTMGB úgy ítéli meg, hogy ez a kivétel megalapozott érvekkel van alátámasztva, amelyek szemléltetik a szelektivitás javítása tekintetében az adott halászati tevékenységek során felmerülő nehézségeket. Ezért a szóban forgó kivételt bele kell foglalni e rendeletbe.

(12)

Végül a közös ajánlás 9 cm-es minimális védelmi referenciaméretet tartalmaz a szardella két területen folytatott halászata esetében a faj fiatal egyedei védelmének biztosítása céljából. A HTMGB értékelte ezt az intézkedést és azt a következtetést vonta le, hogy az nem érintené kedvezőtlenül a szardella fiatal egyedeit, a halak mortalitásának megemelkedése nélkül növelné az emberi fogyasztásra értékesíthető fogások arányát, és kedvező lehet az ellenőrzés és a betartatás szempontjából. Ezért a szardella minimális védelmi referenciaméretét 9 cm-ben kell rögzíteni.

(13)

Mivel az e rendelet szerinti intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók gazdasági tevékenységét és a halászati szezon tervezését, e rendeletnek a közzététele után azonnal hatályba kell lépnie. A rendelet az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott határidő betartása érdekében 2015. január 1-jétől alkalmazandó. Az említett rendelet 15. cikkének (6) bekezdése szerint e rendelet legfeljebb 3 évig lehet érvényben,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében előírt, a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott délnyugati vizeken folytatott, az e rendelet mellékletében meghatározott halászati tevékenységek során 2015. január 1-jétől alkalmazandó kirakodási kötelezettség végrehajtásának tekintetében.

2. cikk

Túlélési arányon alapuló mentesség

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a kirakodási kötelezettség nem vonatkozik a kisüzemi erszényes kerítőhálóval végzett halászat keretében fogott szardellára, fattyúmakrélára, kék fattyúmakrélára és makrélára. Minden ilyen fogást vissza kell engedni, ha a hálót nem húzzák ki teljesen a fedélzetre

3. cikk

De minimis kivételek

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a következő mennyiségek dobhatók vissza:

a)

a kék puhatőkehal (Micromesistius poutassou) esetében az ICES VIII övezetben ezt a fajt célzó, nyílt tengeri vonóhálós hajóval folytatott, a faj fedélzeten való feldolgozását szolgáló, a szurimi alapját biztosító ipari halászat keretében ejtett éves összfogás legfeljebb 7 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 6 %-a 2017-ben;

b)

a germon (Thunnus alalunga) esetében az ICES VIII övezetben vízközi páros vonóhálóval (PTM) folytatott germonhalászat keretében ejtett éves összfogás legfeljebb 7 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 6 %-a 2017-ben;

c)

a szardella (Engraulis encrasicolus), a makréla (Scomber scombrus) és a fattyúmakréla (Trachurus spp.) esetében az ICES VIII övezetben nyílt tengeri vonóhálóval folytatott halászat keretében ejtett éves összfogás legfeljebb 5 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 4 %-a 2017-ben;

d)

A fattyúmakréla (Trachurus spp.) és a makréla (Scomber scombrus) esetében az ICES VIII, IX és X övezetekben, valamint a CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 területeken erszényes kerítőhálóval folytatott halászat keretében ejtett éves összfogás legfeljebb 5 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 4 %-a 2017-ben, valamint a szardella (Engraulis encrasicolus) esetében az éves összfogás legfeljebb 2 %-a 2015-ben és 2016-ban, illetve 1 %-a 2017-ben pedig.

4. cikk

Minimális védelmi referenciaméret

Az ICES IX alterületen és a CECAF 34.1.2 területen fogott szardella (Engraulis encrasicolus) minimális védelmi referenciamérete 9 cm.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől2017. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o.


MELLÉKLET

Az ebben a kirakodási kötelezettséget végrehajtó rendeletben foglalt rendelkezések hatálya alá tartozó halászati tevékenységek

1.

Az ICES VIII övezetben folytatott halászat:

Kód

Nyílt tengeri halászeszközök

Kvótákkal szabályozott célfajok

PS

Erszényes kerítőhálók

Fattyúmakréla, makréla, spratt, szardella

PTM

Vízközi páros vonóhálók

Fattyúmakréla, makréla, szardella, germon

OTM

Vízközi feszítőlapos vonóhálók

Fattyúmakréla, makréla, szardella, germon, kék puhatőkehal

LHM/LTL/BB

Kézi horogsorok és horgászbotok (mechanikus), csalit használó hajók, pergetett horogsorok

Germon, makréla

2.

Az ICES IX övezetben folytatott halászat:

Kód

Nyílt tengeri halászeszközök

Kvótákkal szabályozott célfajok

PS

Erszényes kerítőhálók

Fattyúmakréla, makréla, szardella

LHM/LTL/BB

Kézi horogsorok és horgászbotok (mechanikus), csalit használó hajók, pergetett horogsorok

Germon, makréla,

LL

Horogsorok

Germon

GND/SB

Kisüzemi halászat

Fattyúmakréla

3.

Az ICES X övezetben folytatott halászat:

Kód

Nyílt tengeri halászeszközök

Kvótákkal szabályozott célfajok

LHP/BB

Csalit használó hajók

Germon

LLD

Horogsorok

Germon

PS

Kisüzemi erszényes kerítőháló

Kék fattyúmakréla

4.

A CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 övezetekben folytatott halászat:

Kód

Nyílt tengeri halászeszközök

Kvótákkal szabályozott célfajok

PS

Erszényes kerítőhálók

Kék fattyúmakréla

LHP/BB

Kézi horogsorok, csalit használó hajók és horgászbotok (kézi)

Germon

LLD

Horogsorok

Germon