30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/31


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1394/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u jugozapadnim vodama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. te članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u jugozapadnim vodama. Navedene države članice dostavile su zajedničku preporuku Komisiji u kojoj su sadržane posebne mjere nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagijskih vrsta, Savjetodavnim vijećem za udaljeno ribarstvo i Savjetodavnim vijećem za jugozapadne vode. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. Mjere iz zajedničke preporuke u skladu su s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga bi u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebale biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U pogledu jugozapadnih voda u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja trebala bi se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2015. na sva plovila uključena u ribolov malih i velikih pelagijskih vrsta u odnosu na vrste ulovljene u tom ribolovu koje podliježu ograničenjima ulova.

(5)

U skladu sa zajedničkom preporukom planom za odbačeni ulov trebalo bi obuhvatiti ribolov određenih malih i velikih pelagijskih vrsta, odnosno ribolov šaruna, skuše, papalina, inćuna, bijele tune, ugotice pučinke i čileanskog šnjura u područjima ICES-a VIII., IX. i X. te područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.0. od 1. siječnja 2015.

(6)

U zajedničku je preporuku uključeno izuzeće od obveze iskrcavanja za inćune, šarun, čileanski šnjur i skušu ulovljene u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u područjima ICES-a VIII., IX. i X. te područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2. na temelju znanstvenih dokaza visoke stope preživljavanja, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Znanstveni dokazi kojima se potvrđuje visoka stopa preživljavanja dostavljeni su u zajedničkoj preporuci i njima se poziva na određenu znanstvenu studiju o preživljavanju riba nakon ispadanja u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u južnim europskim vodama. Studija je pokazala da stopa preživljavanja ovisi o vremenu sakupljanja i gustoći ribe u mreži, što je u tom ribolovu obično ograničeno. Te je informacije STECF preispitao na drugoj plenarnoj sjednici u 2014. STECF je zaključio da bi, pod pretpostavkom da rezultati studije o preživljavanju predstavljaju stope preživljavanja u komercijalnom ribolovu, udio ispale ribe koja preživi vjerojatno bio veći od 50 %. Zabrana puštanja skuše i haringe prije nego što je mreža u cijelosti na ribarskom plovilu kojim se uzrokuje gubitak uginule ribe ili ribe koja ugiba, utvrđena je u članku 19.b stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (2). Izuzećem na temelju stope preživljavanja ne utječe se na zabranu na snazi jer će do puštanja ribe doći u fazi ribolovne aktivnosti u kojoj ribe imaju visoku stopu preživljavanja nakon puštanja. Stoga bi takvo izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(7)

Zajedničkom preporukom obuhvaćena su i četiri izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za određene vrste ribolova i do određene razine. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je STECF, koji je zaključio da su u zajedničkim preporukama sadržani obrazloženi argumenti povezani s povećanjem troškova postupanja s neželjenim ulovom, a u nekim slučajevima to je potvrđeno kvalitativnom procjenom troškova. U svjetlu prethodno navedenoga i u nedostatku drugačijih znanstvenih informacija primjereno je uspostaviti izuzeća de minimis u skladu s postotkom predloženim u zajedničkoj preporuci i na razinama koje ne premašuju dopuštene u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(8)

Izuzeće de minimis za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u području ICES-a VIII. i na kojima se ona obrađuje radi dobivanja osnove surimija, temelji se na činjenici da se povećana selektivnost ne može postići te da su troškovi postupanja s neželjenim ulovom nerazmjerni. STECF je zaključio da je izuzeće u dovoljnoj mjeri opravdano. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(9)

Izuzeće de minimis do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u području ICES-a VIII. temelji se na nerazmjernim troškovima postupanja s neželjenim ulovom. To su troškovi skladištenja i postupanja na moru i na kopnu. STECF je u svojoj ocjeni naveo da postoji rizik od povećanja vrijednosti ulova. Međutim, to izuzeće ne dovodi u pitanje članak 19.a Uredbe (EZ) br. 850/98. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(10)

Izuzeće de minimis do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu inćuna (Engraulis encrasicolus), skuše (Scomber scombrus) i šaruna (Trachurus spp.) pelagijskim koćaricama u području ICES-a VIII. temelji se na otežanom povećanju selektivnosti u toj vrsti ribolova. STECF je zaključio da je izuzeće za skušu i šarun opravdano te je primijetio postojanje djelomičnog rizika od povećanja vrijednosti ulova inćuna. Međutim, to izuzeće ne dovodi u pitanje članak 19.a Uredbe (EZ) br. 850/98. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(11)

Konačno izuzeće de minimis jest za ribolov okružujućim mrežama plivaricama u područjima ICES-a VIII., IX. i X. i područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.0. usmjerenom na sljedeće vrste: do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova šaruna (Trachurus spp.) i skuše (Scomber scombrus); i do najviše 2 % u 2015. i 2016. te 1 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova inćuna (Engraulis encrasicolus). STECF je zaključio da je to izuzeće potkrijepljeno obrazloženim argumentima kojima se dokazuje otežano povećanje selektivnosti u toj vrsti ribolova. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(12)

Naposljetku, zajednička preporuka uključuje 9 cm kao minimalnu referentnu veličinu za očuvanje dviju vrsta ribolova inćuna s ciljem osiguranja zaštite nedoraslih morskih organizama te vrste. STECF je tu mjeru ocijenio i zaključio da se njome neće negativno utjecati na nedorasle morske organizme inćuna, da će se povećati razina ulova koji se može prodati za ljudsku prehranu bez povećane ribolovne smrtnosti te da će možda koristiti nadzoru i provedbi. Stoga treba utvrditi 9 cm kao minimalnu referentnu veličinu za očuvanje inćuna u predmetnim vrstama ribolova.

(13)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije i na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2015. kako bi bila u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, ova bi se Uredba trebala primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, od 1. siječnja 2015. u jugozapadnim vodama, kako je definirano u članku 4. stavku 2. točki (d) te Uredbe, u ribolovu utvrđenom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na ulove inćuna, šaruna, čileanskog šnjura i skuše u malom ribolovu okružujućim mrežama plivaricama. Sav se takav ulov može pustiti pod uvjetom da mreža nije u cijelosti izvučena na plovilo.

Članak 3.

Izuzeća de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine mogu biti odbačene:

(a)

za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u području ICES-a VIII. i na kojima se ta vrsta obrađuje radi dobivanja osnove surimija;

(b)

do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u području ICES-a VIII.;

(c)

do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu inćuna (Engraulis encrasicolus), skuše (Scomber scombrus) i šaruna (Trachurus spp.) pelagijskim koćaricama u području ICES-a VIII.;

(d)

u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u područjima ICES-a VIII., IX. i X. i područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.0. usmjerenom na sljedeće vrste: do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova šaruna (Trachurus spp.) i skuše (Scomber scombrus); i do najviše 2 % u 2015. i 2016. te 1 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova inćuna (Engraulis encrasicolus).

Članak 4.

Minimalna referentna veličina za očuvanje

Minimalna referentna veličina za očuvanje inćuna (Engraulis encrasicolus) ulovljenog u potpodručju ICES-a IX. i području CECAF-a 34.1.2. iznosi 9 cm.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Vrste ribolova na koje se primjenjuju odredbe ove Uredbe o provedbi obveze iskrcavanja

1.

Ribolov u području ICES-a VIII.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

PS

Okružujuća mreža plivarica

Šarun, skuša, papalina, inćun

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Šarun, skuša, inćun, bijela tuna

OTM

Pelagijska koća sa širilicama

Šarun, skuša, inćun, bijela tuna, ugotica pučinka

LHM/LTL/BB

Povrazi i ribarski štapovi (mehanizirani), ribarski brodovi za ribolov s mamcima, povlačni povrazi

Bijela tuna, skuša

2.

Ribolov u području ICES-a IX.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

PS

Okružujuća mreža plivarica

Šarun, skuša, inćun

LHM/LTL/BB

Povrazi i ribarski štapovi (mehanizirani), ribarski brodovi za ribolov s mamcima, povlačni povrazi

Bijela tuna, skuša

LL

Parangali

Bijela tuna

GND/SB

Mali ribolov

Šarun

3.

Ribolov u području ICES-a X.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

LHP/BB

Ribarski brodovi za ribolov s mamcima

Bijela tuna

LLD

Parangali

Bijela tuna

PS

Okružujuća mreža plivarica za mali ribolov

Čileanski šnjur

4.

Ribarstvo u područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

PS

Okružujuća mreža plivarica

Čileanski šnjur

LHP/BB

Povrazi, ribarski brodovi za ribolov s mamcima i ribarski štapovi (ručni)

Bijela tuna

LLD

Parangali

Bijela tuna