25.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 288/4


RÅDETS BESLUT

av den 24 september 2012

om utnämning av en ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse

2012/C 288/03

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (1), särskilt artikel 79, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 79 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska rådet utse en representant från varje medlemsstat till ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse (nedan kallad styrelsen).

(2)

Genom beslut av den 7 juni 2007 (2) utsåg rådet 27 ledamöter till Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse.

(3)

Den ungerska regeringen har informerat rådet om sin avsikt att ersätta Ungerns representant i styrelsen och har föreslagit en kandidat till ny representant, som bör utses för perioden till och med den 31 maj 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Krisztina CSENGŐDY, ungersk medborgare, född den 9 januari 1961, ska utses till ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse i stället för Zoltán ADAMIS för perioden 25 september 2012–31 maj 2013.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT C 134, 16.6.2007, s. 6.