25.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 288/4


SKLEP SVETA

z dne 24. septembra 2012

o imenovanju člana upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije

2012/C 288/03

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (1) in zlasti člena 79 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 79 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa, da Svet za člane upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) imenuje po enega predstavnika iz vsake države članice.

(2)

Svet je s Sklepom z dne 7. junija 2007 (2) imenoval 27 članov upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije.

(3)

Madžarska vlada je Svet obvestila, da namerava madžarskega predstavnika v upravnem odboru zamenjati, in podala predlog za imenovanje novega predstavnika, ki bi ga bilo treba imenovati za obdobje do 31. maja 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Krisztina CSENGŐDY, madžarska državljanka, rojena 9. januarja 1961, se imenuje za članico upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije namesto Zoltána ADAMISA, in sicer za obdobje od 25. septembra 2012 do 31. maja 2013.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. septembra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL C 134, 16.6.2007, str. 6.