25.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. září 2012

o jmenování jednoho člena správní rady Evropské agentury pro chemické látky

2012/C 288/03

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (1), a zejména na článek 79 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 79 nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví, že Rada jmenuje jednoho zástupce z každého členského státu členem správní rady Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „správní rada“).

(2)

Rozhodnutím ze dne 7. června 2007 (2) Rada jmenovala dvacet sedm členů správní rady Evropské agentury pro chemické látky.

(3)

Maďarská vláda informovala Radu o svém záměru nahradit maďarského zástupce ve správní radě a předložila návrh na jmenování nového zástupce, který by měl být jmenován na období do 31. května 2013,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Paní Krisztina CSENGŐDYOVÁ, maďarské státní příslušnosti, narozena dne 9. ledna 1961, je jmenována členkou správní rady Evropské agentury pro chemické látky namísto pana Zoltána ADAMISE na období od 25. září 2012 do 31. května 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. září 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 134, 16.6.2007, s. 6.