21.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sad Najwyzszy — Polen) — brottmål mot Lukasz Marcin Bonda

(Mål C-489/10) (1)

(Gemensam jordbrukspolitik - Systemet för enhetlig arealersättning - Förordning (EG) nr 1973/2004 - Artikel 138.1 - Utestängning från stöd om det föreligger felaktig angivelse av den deklarerade arealen - Sanktionens administrativa eller straffrättsliga karaktär - Förbudet mot dubbelbestraffning - Principen ne bis in idem)

2012/C 217/03

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sad Najwyzszy

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Lukasz Marcin Bonda.

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Sad Najwyzszy — Tolkning av av artikel 138.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror (EUT L 345, s. 1) — Enhetlig arealersättning — Utestängning från stöd om det föreligger felaktig angivelse av den deklarerade arealen — Sanktionens administrativa eller straffrättsliga karaktär

Domslut

Artikel 138.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror ska tolkas så, att de åtgärder som föreskrivs i andra och tredje styckena i denna bestämmelse om att jordbrukaren utesluts från stöd för det år för vilket han har lämnat felaktiga uppgifter om den stödberättigade arealen och att det belopp som han har rätt till under de påföljande tre kalenderåren minskas med ett belopp som utgör skillnaden mellan den deklarerade arealen och den fastställda arealen, inte utgör straffrättsliga påföljder.


(1)  EUT C 13 av den 15.1.2011