21.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/17


Tribunalens dom av den 14 juni 2012 — Vereniging Milieudefensie och Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mot kommissionen

(Mål T-396/09) (1)

(Miljö - Förordning (EG) nr 1367/2006 - Medlemsstaternas skyldighet att skydda och förbättra luftkvaliteten - Medlemsstat som medgetts tillfälligt undantag - Begäran om intern omprövning - Avvisning - Åtgärd med individuell räckvidd - Giltighet - Århuskonventionen)

2012/C 217/35

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Nederländerna), och Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Nederländerna) (ombud: A. van den Biesen, advokat)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis P. Oliver, W. Roels och A. Alcover San Pedro, därefter P. Oliver, A. Alcover San Pedro och E. Manhaeve, och slutligen P. Oliver, A. Alcover San Pedro och B. Burggraaf)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer och M. de Ree), Europeiska parlamentet (ombud: inledningsvis L. Visaggio och A. Baas, därefter L. Visaggio och G. Corstens), och Europeiska unionens råd (ombud: M. Moore och F. Naert)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 6121 av den 28 juli 2009 att avvisa sökandenas begäran att kommissionen omprövar sitt beslut K(2009) 2560 slutlig av den 7 april 2009 att medge Konungariket Nederländerna ett tillfälligt undantag från dess skyldigheter i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, s. 1)

Domslut

1.

Kommissionens beslut K(2009) 6121 av den 28 juli 2009 ogiltigförklaras.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Vereniging Milieudefensies och Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrechts rättegångskostnader, inbegripet dem som avser det interimistiska förfarandet.

3.

Konungariket Nederländerna, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.