21.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2012 — Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. Komise

(Věc T-396/09) (1)

(Životní prostředí - Nařízení (ES) č. 1367/2006 - Povinnost členských států chránit a zlepšovat kvalitu vnějšího ovzduší - Dočasná výjimka udělená členskému státu - Žádost o vnitřní přezkum - Odmítnutí - Individuálně určené opatření - Platnost - Aarhuská úmluva)

2012/C 217/35

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobci: Vereniging Milieudefensie (Amsterodam, Nizozemsko) a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Nizozemsko) (zástupce: A. van den Biesen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně P. Oliver, W. Roels a A. Alcover San Pedro, poté P. Oliver, A. Alcover San Pedro a E. Manhaeve, a nakonec P. Oliver, A. Alcover San Pedro a B. Burggraaf, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Nizozemské království (zástupci: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer a M. de Ree, zmocněnci), Evropský parlament (zástupci: původně L. Visaggio a A. Baas, poté L. Visaggio a G. Corstens, zmocněnci) a Rada Evropské unie (zástupci: M. Moore a F. Naert, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 6121 ze dne 28. července 2009, kterým byla jako nepřípustná odmítnuta žádost žalobců, aby Komise přezkoumala své rozhodnutí C(2009) 2560 final ze dne 7. dubna 2009, jímž byla Nizozemskému království udělena dočasná výjimka z povinností stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, s. 1).

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise C(2009) 6121 ze dne 28. července 2009 se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.

3)

Nizozemské království, Evropský parlament a Rada Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 297, 5.12.2009.