1.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 117/7


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 26. aprila 2012

o odobritvi Romuniji, da uporabi ukrepe, ki odstopajo od člena 26(1)(a) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2012/232/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Romunija je z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala dne 27. septembra 2011, zahtevala dovoljenje, da v zvezi z nekaterimi cestnimi motornimi vozili uvede posebne ukrepe, ki odstopajo od določb Direktive 2006/112/ES, ki urejajo pravico davčnih zavezancev do odbitka DDV, ki se plača ob nakupu blaga in storitev, in določb, ki zahtevajo, da se na poslovna sredstva, ki se uporabljajo za neposlovne namene, obračuna davek.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 1. decembra 2011 obvestila druge države članice o zahtevi Romunije. Komisija je z dopisom z dne 5. decembra 2011 Romunijo obvestila, da ima vse informacije, ki jih potrebuje za presojo zahteve.

(3)

Člen 168 Direktive 2006/112/ES določa, da ima davčni zavezanec pravico odbiti DDV, obračunan pri dobavi blaga in storitev, prejetih z namenom, da jih uporabi v svojih obdavčenih transakcijah. Točka (a) člen 26(1) navedene direktive vsebuje zahtevo, da je DDV potrebno obračunati, če se poslovno sredstvo uporablja za zasebno rabo davčnega zavezanca ali za zasebno rabo njegovih zaposlenih ali splošneje za druge namene kot za namene njegove dejavnosti.

(4)

Neposlovno rabo vozil je težko točno opredeliti, kadar pa je to izvedljivo, je zadevni postopek pogosto obremenjujoč. V skladu z zahtevanimi ukrepi je treba znesek DDV na izdatke, upravičene do odbitka za cestna motorna vozila, ki se ne uporabljajo le za poslovne namene, z nekaterimi izjemami določiti pavšalno. Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij Romunija meni, da je stopnja 50 % upravičena. Hkrati je treba za preprečitev dvojnega obdavčenja zahtevo za obračunavanje DDV na neposlovno rabo cestnega motornega vozila ukiniti, kadar zanj velja ta omejitev. Te ukrepe je mogoče utemeljiti s potrebo po poenostavitvi postopka za obračunavanje DDV in po preprečevanju davčnih utaj zaradi nepravilnega vodenja evidenc in napačnih davčnih napovedi.

(5)

Omejitev pravice do odbitka v skladu s posebnimi ukrepi bi se morala uporabljati za DDV, ki se plača na nakup, nabavo znotraj Skupnosti, uvoz, najem ali zakup določenih cestnih motornih vozil in na z njimi povezane izdatke, vključno z nakupom goriva.

(6)

Nekatere vrste cestnih motornih vozil bi morale biti izključene iz področja uporabe posebnih ukrepov, saj se zaradi njihove narave oz. vrste dejavnosti, za katero se uporabljajo, kakršna koli neposlovna raba takšnih vozil šteje za zanemarljivo. Zato se posebnih ukrepov ne bi smelo uporabljati za vozila z več kot devetimi sedeži, vključno z voznikovim, in z največjo dovoljeno težo obremenjenega vozila nad 3 500 kg. Poleg tega bi bilo potrebno zagotoviti podroben seznam specifičnih vrst vozil, izključenih iz zgornje omejitve zaradi specifične rabe.

(7)

Te ukrepe o odstopanju bi bilo treba časovno omejiti, da se lahko ocenita njihova učinkovitost in ustrezen odstotek, ker predlagani odstotek temelji na prvotnih ugotovitvah o poslovni rabi.

(8)

Če Romunija meni, da bo potrebno podaljšati ukrepe o odstopanju, bi morala Komisiji pravočasno predložiti poročilo o uporabi ukrepa, ki vsebuje ponovni pregled uporabljenega odstotka, skupaj z zahtevkom za podaljšanje.

(9)

Komisija je 29. oktobra 2004 sprejela predlog (2) za Direktivo Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS, zdaj Direktiva 2006/112/ES, ki vključuje harmonizacijo kategorij izdatkov, za katere lahko velja izključitev od pravice do odbitka. V skladu s tem predlogom se lahko izključitev od pravice do odbitka uporabi za cestna motorna vozila. Ukrepi o odstopanju iz tega sklepa bi morali prenehati veljati na datum začetka veljavnosti takšne direktive o spremembi, če navedeni datum nastopi pred datumom prenehanja veljavnosti iz tega sklepa.

(10)

Odstopanje bo imelo zgolj zanemarljiv učinek na skupni znesek davčnih prihodkov, zbranih na stopnji končne porabe, in ne bo vplivalo na lastne vire Unije iz pobiranja davka na dodano vrednost –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 168 Direktive 2006/112/ES se Romuniji dovoli, da do 50 % omeji pravico do odbitka DDV na nakup, nabavo znotraj Skupnosti, uvoz, najem ali zakup cestnih motornih vozil in DDV na izdatke, povezane s takšnimi vozili, če se vozilo ne uporablja izključno v poslovne namene.

Omejitev, določena v prvem odstavku, se ne uporablja za cestna motorna vozila z največjo dovoljeno težo obremenjenega vozila nad 3 500 kg ali z več kot devetimi sedeži, vključno z voznikovim.

Člen 2

Prvi pododstavek člena 1 se ne uporablja za naslednje kategorije cestnih motornih vozil:

(a)

vozila, ki se uporabljajo izključno za intervencijske storitve, varnost in zaščito ter kurirske storitve;

(b)

vozila, ki jih uporabljajo prodajni in nabavni zastopniki;

(c)

vozila, ki se uporabljajo za prevoz potnikov proti plačilu, vključno s taksiji;

(d)

vozila, ki se uporabljajo za opravljanje storitev proti plačilu, vključno z najemom in učnimi urami vožnje, ki jih nudijo avtošole;

(e)

vozila, ki se uporabljajo za najem ali zakup;

(f)

vozila, ki se uporabljajo kot blago za namene trgovanja.

Člen 3

Z odstopanjem od točke (a) člena 26(1) Direktive 2006/112/ES se Romuniji dovoli, da zasebne rabe vozil, za katera velja omejitev iz člena 1 tega sklepa, s strani davčnega zavezanca oz. njegovega osebja, ali splošneje rabe za druge namene kot za namene njegove dejavnosti, ne obravnava kot opravljanje storitev za plačilo.

Člen 4

1.   Ta sklep preneha veljati na dan začetka veljavnosti pravil Unije, ki določajo, kateri izdatki v zvezi s cestnimi motornimi vozili niso upravičeni do polnega odbitka DDV, ali 31. decembra 2014, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

2.   Zahtevek za podaljšanje ukrepov iz tega sklepa se predloži Komisiji do 31. marca 2014.

Takšen zahtevek spremlja poročilo, ki vsebuje ponovni pregled odstotka omejitve, ki se uporabi za pravico do odbitka DDV na podlagi tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep začne učinkovati z dnem, ko je naslovnik o njem uradno obveščen.

Člen 6

Ta sklep ja naslovljen na Romunijo.

V Luxembourgu, 26. aprila 2012

Za Svet

Predsednica

M. GJERSKOV


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  COM(2004) 728 final.