1.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 117/7


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS,

26. aprill 2012,

millega lubatakse Rumeenial kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

(2012/232/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonis 27. septembril 2011 registreeritud kirjaga taotles Rumeenia luba kehtestada seoses teatavate maantee-mootorsõidukitega erimeetmed, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ sätetest, milles käsitletakse maksukohustuslase õigust arvata ostetud kaupadelt ja teenustelt maha makstud käibemaks, ning sätetest, millega nõutakse ettevõtte vara isikliku kasutamisega seotud käibemaksu arvestamist.

(2)

Kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 teise lõiguga teavitas komisjon 1. detsembri 2011. aasta kirjaga teisi liikmesriike Rumeenia taotlusest. Komisjon teatas 5. detsembri 2011. aasta kirjaga Rumeeniale, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(3)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 168 on ette nähtud, et maksukohustuslasel on õigus arvata maha selliste kaupade ja teenuste eest tasutud käibemaks, mida ta kasutab maksustatavate tehingute tarbeks. Kõnealuse direktiivi artikli 26 lõike 1 punktis a nõutakse käibemaksu arvestamist, kui ettevõtte vara kasutatakse maksukohustuslase või tema töötajate isiklikuks tarbeks või üldiselt muul kui ettevõtluse eesmärgil.

(4)

Sõidukite muul kui ettevõtluse eesmärgil kasutamist on raske täpselt kindlaks teha ja isegi kui see on võimalik, on selline mehhanism tihti koormav. Taotletud meetmete kohaselt tuleks mitte ainult ettevõtluse tarbeks kasutatavate maantee-mootorsõidukite kuludest maha arvatav käibemaks kehtestada ühtse protsendimäärana koos mõne erandiga. Praegu olemas oleva teabe alusel on Rumeenia ametiasutused seisukohal, et 50-protsendiline määr on põhjendatud. Selleks et vältida topeltmaksustamist, tuleb piirangu rakendusalas peatada selle nõude täitmine, mille kohaselt tuleb arvestada käibemaksu maantee-mootorsõidukite muul kui ettevõtluse eesmärgil kasutamise korral. Kõnealused meetmed on põhjendatud vajadusega lihtsustada käibemaksu kogumise menetlust ning vältida ebaõigest arvepidamisest ja vale maksudeklaratsiooni esitamisest tulenevat maksudest kõrvalehoidumist.

(5)

Erimeetme kohast mahaarvamisõiguse piirangut tuleks kohaldada käibemaksu suhtes, mis on makstud ostetud, ühendusesiseselt soetatud, imporditud, renditud või liisitud konkreetsetelt maantee-mootorsõidukitelt ja nendega seotud kuludelt, sealhulgas ostetud kütuselt.

(6)

Teatavat liiki maantee-mootorsõidukid tuleks erimeetme kohaldamisalast välja jätta, kuna nende muuks kui ettevõtluse eesmärgil kasutamist käsitatakse ebaolulisena nende olemuse või äritegevuses kasutatava otstarbe tõttu. Seepärast ei tuleks erimeedet kohaldada enam kui üheksa istekohaga (sealhulgas juhi istekoht) või suurimat lubatud täismassi 3 500 kg ületavate sõidukite suhtes. Lisaks tuleks ette näha üksikasjalik loetelu teatavat liiki sõidukitest, mille suhtes nende konkreetsest kasutamisest tulenevalt kõnealune piirang ei kehti.

(7)

Kõnealused erandit tegevad meetmed peaksid olema ajaliselt piiratud, mis võimaldab hinnata nende tõhusust ja protsendimäära sobivust, kuna kavandatud protsendimäär tugineb esialgsetel andmetel ettevõtluse eesmärgil kasutatavate sõidukite kohta.

(8)

Kui Rumeenia peab vajalikuks kõnealuste erandit tegevate meetmete tähtaega pikendada, tuleks komisjonile esitada õigel ajal asjaomaste meetmete kohaldamist käsitlev aruanne, milles vaadatakse läbi kohaldatava piirangu määr, ning tähtaja pikendamise taotlus.

(9)

Komisjon võttis 29. oktoobril 2004 vastu ettepaneku (2) nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ (praegu direktiiv 2006/112/EÜ), mis hõlmab selliste kululiikide ühtlustamist, mille suhtes võib kohaldada mahaarvamise piiranguid. Kõnealuse ettepaneku alusel võib mahaarvamise piiranguid kohaldada maantee-mootorsõidukite suhtes. Käesolevas otsuses sätestatud erand peaks sellise muutmisdirektiivi jõustumisel kehtivuse kaotama, kui kõnealune direktiiv jõustub enne käesolevas otsuses sätestatud tähtaega.

(10)

Erandi kohaldamine ei mõjuta oluliselt lõpptarbimise etapis kogutava maksutulu summat ning see ei mõjuta käibemaksust tulenevaid liidu omavahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 168 lubatakse Rumeenial piirata 50-protsendilise määraga õigust arvata maha käibemaks sellistelt ostetud, ühendusesiseselt soetatud, imporditud, renditud või liisitud maantee-mootorsõidukitelt ja nendega seotud kuludelt, mida ei kasutata ainult ettevõtluse eesmärgil.

Esimeses lõigus sätestatud piirangut ei kohaldata selliste maantee-mootorsõidukite suhtes, mille suurim lubatud kaal ei ületa 3 500 kilogrammi või millel on koos juhiistmega rohkem kui üheksa istekohta.

Artikkel 2

Artikli 1 esimest lõiku ei kohaldata järgmiste maantee-mootorsõidukite kategooriate suhtes:

a)

üksnes päästeabis, julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas ning kullerteenusteks kasutatavad sõidukid;

b)

sõidukid, mida kasutavad müügiesindajad ja ostuagendid;

c)

reisijate tasuliseks veoks kasutatavad sõidukid, sealhulgas taksoteenused;

d)

tasuliste teenuste osutamiseks kasutatavad sõidukid, sealhulgas rentimiseks kasutatavad sõidukid või autokoolides õppesõiduks kasutatavad sõidukid;

e)

rentimiseks või liisimiseks kasutatavad sõidukid;

f)

kauplemise eesmärgil kaubana kasutatavad sõidukid.

Artikkel 3

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artikli 26 lõike 1 punktist a lubatakse Rumeenial mitte käsitada tasu eest teenuste osutamisena käesoleva otsuse artiklis 1 osutatud piiranguga hõlmatud sõiduki kasutamist maksukohustuslase või tema töötajate isiklikuks tarbeks või üldiselt muul kui ettevõtluse eesmärgil.

Artikkel 4

1.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse selliste liidu eeskirjade jõustumisel, millega määratakse kindlaks, millistest maantee-mootorsõidukitega seotud kuludest ei või käibemaksu täies ulatuses maha arvata, või 31. detsembril 2014, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

2.   Käesolevas otsuses sätestatud meetmete pikendamise taotlus tuleb komisjonile esitada 31. märtsiks 2014.

Taotlusele tuleb lisada aruanne, mis sisaldab käesoleva otsuse alusel kohaldatava käibemaksu mahaarvamise õiguse piirangu protsendimäära läbivaatamist.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud Rumeeniale.

Luxembourg, 26. aprill 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

M. GJERSKOV


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(2)  KOM(2004) 728 (lõplik).