1.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 117/7


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. dubna 2012,

kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2012/232/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem zaevidovaným Komisí dne 27. září 2011 požádalo Rumunsko o povolení zavést zvláštní opatření týkající se některých motorových silničních vozidel, která se odchylují od ustanovení směrnice 2006/112/ES, jimiž se upravuje nárok osoby povinné k dani odpočíst DPH zaplacenou při nákupu zboží a služeb, a ustanovení, která vyžadují vyúčtování daně z majetku podniku použitého pro účely jiné než podnikání.

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise dopisem ze dne 1. prosince 2011 o žádosti Rumunska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 5. prosince 2011 uvědomila Komise Rumunsko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(3)

Článek 168 směrnice 2006/112/ES stanoví nárok osoby povinné k dani odpočíst DPH vyměřené za dodání zboží a služby jí poskytnuté pro účely svých zdaněných plnění. Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice obsahuje požadavek vyúčtovat DPH, pokud je majetek podniku použit pro soukromé účely osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání.

(4)

Je složité přesně určit, kdy se jedná o používání vozidel k jiným účelům než podnikání, a i v případech, kdy to možné je, je tento postup často obtížný. Podle požadovaných opatření by částka DPH na náklady způsobilé k odpočtu za motorová silniční vozidla, která nejsou užívána výhradně pro obchodní účely, měla být s některými výjimkami stanovena paušální procentní sazbou. Podle aktuálně dostupných informací zastává Rumunsko názor, že sazba ve výši 50 % je opodstatněná. Aby se zároveň zabránilo dvojímu zdanění, měl by být požadavek na vyúčtování DPH z užití motorového silničního vozidla k jiným účelům než k podnikání zrušen, pokud se na něj vztahuje toto omezení. Tato opatření mohou být odůvodněna nutností zjednodušit postup pro vyměřování DPH a zabránit daňovým únikům na základě nesprávného vedení záznamů a nepravdivých daňových prohlášení.

(5)

Omezení nároku na odpočet daně podle zvláštních opatření by se mělo uplatnit na DPH zaplacenou při nákupu, pořízení uvnitř Společenství, dovozu, pronájmu nebo leasingu stanovených motorových silničních vozidel a na výdaje s tím související, včetně nákupu pohonných hmot.

(6)

Některé typy motorových silničních vozidel by měly být z oblasti působnosti zvláštního opatření vyňaty, neboť jakékoli jejich užívání pro jiné účely než obchodní je vzhledem k jejich povaze nebo druhu podnikatelské činnosti, k níž jsou používány, považováno za zanedbatelné. Zvláštní opatření by se proto neměla vztahovat na vozidla s více než devíti sedadly, včetně sedadla řidiče, nebo s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla vyšší než 3 500 kg. Kromě toho by měl být k dispozici podrobný seznam konkrétních druhů vozidel vyloučených z uvedeného omezení na základě jejich zvláštního použití.

(7)

Tato odchylující se opatření by měla být časově omezena, aby se umožnilo zhodnocení jejich účinnosti a příslušné procentní sazby, jelikož navržená procentní sazba je založena na počátečních zjištěních o obchodním využití.

(8)

Pokud má Rumunsko za to, že je nezbytné odchylující se opatření prodloužit, mělo by Komisi včas spolu se žádostí o prodloužení předložit zprávu o používání dotyčného opatření, v níž bude uveden přezkum uplatňovaného procentního omezení.

(9)

Dne 29. října 2004 Komise přijala návrh (2) směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, nyní směrnice 2006/112/ES, v němž byly sjednoceny kategorie výdajů, které lze vyjmout z nároku na odpočet daně. Podle tohoto návrhu lze z nároku na odpočet vyjmout motorová silniční vozidla. Odchylující se opatření stanovená tímto rozhodnutím by měla pozbýt platnosti dnem vstupu v platnost takové pozměňující směrnice, pokud bude její vstup v platnost předcházet dni skončení platnosti uvedeném v tomto rozhodnutí.

(10)

Odchylka bude mít pouze zanedbatelný dopad na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby a nebude mít dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z daně z přidané hodnoty,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 168 směrnice 2006/112/ES se Rumunsku povoluje omezit na 50 % nárok na odpočet DPH při nákupu, pořízení uvnitř Společenství, dovozu, nájmu nebo leasingu motorových silničních vozidel, jakož i DPH vyměřené za výdaje související s těmito vozidly, pokud vozidlo není používáno výhradně pro obchodní účely.

Omezení uvedené v prvním pododstavci se nevztahuje na motorová silniční vozidla s maximální přípustnou hmotností naloženého vozidla vyšší než 3 500 kg nebo s více než devíti sedadly, včetně sedadla řidiče.

Článek 2

První pododstavec článku 1 se nepoužije pro následující kategorie motorových silničních vozidel:

a)

vozidla používaná výhradně pro záchranné služby, bezpečnost, ochranu a kurýrní služby;

b)

vozidla, která používají obchodní zástupci a nákupčí;

c)

vozidla používaná pro přepravu osob za úplatu, včetně taxislužby;

d)

vozidla používaná k poskytování služeb za úplatu, včetně pronájmu nebo cvičných jízd poskytovaných autoškolami;

e)

vozidla určená k pronájmu či leasingu;

f)

vozidla používaná jako zboží pro obchodní účely.

Článek 3

Odchylně od čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112/ES se Rumunsku povoluje nepovažovat za poskytnutí služeb za úplatu použití vozidla, na které se vztahuje omezení uvedené v článku 1 tohoto rozhodnutí, k soukromým účelům osobou povinnou k dani či jejími zaměstnanci nebo obecněji pro účely jiné než účely jejího podnikání.

Článek 4

1.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost předpisy Unie, které vymezují, jaké výdaje týkající se motorových silničních vozidel nejsou způsobilé pro úplný odpočet DPH, nebo dnem 31. prosince 2014, podle toho, co nastane dříve.

2.   Žádost o prodloužení platnosti opatření stanovených tímto rozhodnutím musí být předložena Komisi do 31. března 2014.

Tato žádost je doplněna zprávou, která obsahuje přezkum procentního omezení uplatňovaného na nárok na odpočet DPH na základě tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.

V Lucemburku dne 26. dubna 2012.

Za Radu

předsedkyně

M. GJERSKOV


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2004) 728 v konečném znění.