25.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 57/4


ROZHODNUTÍ č. U4

ze dne 13. prosince 2011

o postupu pro poskytování úhrad podle čl. 65 odst. 6 a 7 nařízení (ES) č. 883/2004 a článku 70 nařízení (ES) č. 987/2009

(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

2012/C 57/04

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

s ohledem na čl. 72 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, podle něhož je správní komise odpovědná za řešení všech správních otázek nebo otázek výkladu vyplývajících z ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009,

s ohledem na čl. 65 odst. 6 a 7 nařízení (ES) č. 883/2004,

s ohledem na článek 70 nařízení (ES) č. 987/2009,

v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 883/2004,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 883/2004 zavádí v článku 65 mechanismus úhrad s cílem dosáhnout spravedlivějšího rozložení finančních nákladů mezi členskými státy v případě nezaměstnaných osob s bydlištěm v jiném než příslušném členském státě. Tato úhrada kompenzuje dodatečné finanční náklady vzniklé členskému státu, ve kterém má nezaměstnaná osoba bydliště, a který poskytuje dávky v nezaměstnanosti podle čl. 65 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004, aniž by vybral příspěvky od dotčené osoby během její poslední činnosti vykonávané v jiném členském státě.

(2)

Dávky v nezaměstnanosti podle čl. 65 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004 poskytované po předepsanou dobu členským státem, ve kterém má nezaměstnaná osoba bydliště, budou uhrazeny členským státem, jehož právní předpisy se na nezaměstnanou osobu vztahovaly naposledy, bez ohledu na podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti stanovené právními předpisy tohoto státu.

(3)

Čtvrtá věta čl. 65 odst. 6 nařízení (ES) č. 883/2004 umožňuje odečíst dobu vývozu dávek podle odst. 5 písm. b) uvedeného článku od doby úhrad; jiné doby poskytování dávek v nezaměstnanosti členským státem, ve kterém dotčená osoba provozovala naposledy činnost (zejména podle čl. 65 odst. 1 nebo podle poslední věty čl. 65 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004), nejsou odečítány.

(4)

Společně dohodnuté osvědčené postupy přispívají k rychlému a efektivnímu vyřizování úhrad mezi institucemi.

(5)

Aby bylo zajištěno jednotné a koherentní uplatňování předpisů EU o postupech pro poskytování úhrad podle čl. 65 odst. 6 a 7 nařízení (ES) č. 883/2004 a článku 70 nařízení (ES) č. 987/2009, je nutno zajistit transparentnost a poskytnout pokyny dotčeným institucím,

ROZHODLA TAKTO:

I.   OBECNÉ ZÁSADY POSTUPU ÚHRAD

1.

Pokud byly dávky v nezaměstnanosti poskytnuty osobě podle čl. 65 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 883/2004 (dále jen „základní nařízení“) státem, ve kterém má nezaměstnaná osoba bydliště, ustanovení o úhradě podle odstavců 6 a 7 uvedeného článku stanovují sdílení finančních nákladů mezi státem, ve kterém má nezaměstnaná osoba bydliště (dále jen „věřitelský stát“) a státem, jehož právní předpisy se na nezaměstnanou osobu vztahovaly naposledy (dále jen „dlužný stát“).

2.

Žádost o poskytnutí úhrady nesmí být odmítnuta na základě toho, že by dotčená osoba nesplňovala podmínky pro nárok na dávky v nezaměstnanosti podle vnitrostátních právních předpisů dlužného státu.

3.

Věřitelský stát může požadovat úhradu pouze tehdy, jestliže dotčená osoba byla, dříve než se stala nezaměstnanou, po určité období zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná v dlužném státě a jestliže je toto období hodnoceno dlužným státem pro účely dávek v nezaměstnanosti.

II.   URČENÍ DOBY ÚHRAD

1.

Doba tří nebo pěti měsíců, pro kterou může být žádána úhrada, uvedená v čl. 65 odst. 6 a 7 základního nařízení (dále jen „doba úhrad“), začíná prvním dnem, ke kterému dávky v nezaměstnanosti náležely. Doba úhrad končí završením lhůty uvedené v čl. 65 odst. 6 a 7 základního nařízení (3 nebo 5 měsíců) bez ohledu na jakékoliv snížení, pozastavení nebo ukončení nároku na dávky v nezaměstnanosti v průběhu uvedeného období na základě právních předpisů věřitelského státu.

2.

Nová žádost o poskytnutí úhrady může být vznesena, pouze pokud dotčené osobě vznikl nový nárok na dávky podle právních předpisů věřitelského státu v souladu s čl. 65 odst. 5 písm. a) základního nařízení, a pokud tento nárok nevychází z pokračování předchozího rozhodnutí o přiznání dávek v nezaměstnanosti.

3.

Aniž je dotčena čtvrtá věta čl. 65 odst. 6 základního nařízení, nebudou od doby úhrad odečteny jiné doby poskytování dávek v nezaměstnanosti, které byly vyplaceny podle právních předpisů dlužného státu.

III.   PRODLOUŽENÍ DOBY ÚHRAD PODLE ČL. 65 ODST. 7 ZÁKLADNÍHO NAŘÍZENÍ

1.

Doba úhrad se podle čl. 65 odst. 7 základního nařízení prodlužuje na 5 měsíců, pokud dotyčná osoba splnila alespoň dvanáctiměsíční dobu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v průběhu 24 měsíců předcházejících dni, ke kterému dávky v nezaměstnanosti náležely, a pokud je uvedená doba hodnocena dlužným státem pro účely dávek v nezaměstnanosti.

2.

Prodloužení doby úhrad podle čl. 65 odst. 7 základního nařízení nesmí být odmítnuto na základě toho, že by dotčená osoba nesplňovala podmínky pro nárok na dávky v nezaměstnanosti podle vnitrostátních právních předpisů dlužného státu.

IV.   URČENÍ MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRADY PODLE ČL. 70 NAŘÍZENÍ (ES) č. 987/2009 (DÁLE JEN „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ“)

1.

Maximální výše úhrady použitelná mezi členskými státy uvedenými v příloze 5 prováděcího nařízení a uvedená v poslední větě článku 70 téhož nařízení musí být oznámena správní komisi během šesti měsíců od konce příslušného kalendářního roku. Toto oznámení podává každý členský stát uvedený v příloze 5. Oznámení musí obsahovat maximální částku platnou pro příslušný kalendářní rok, jakož i popis metody použité pro výpočet této částky.

V.   RŮZNÁ USTANOVENÍ

1.

Pokud byla žádost o poskytnutí úhrady předána dlužnému státu, nemají žádné následné úpravy výše dávky v nezaměstnanosti, která má být uhrazena, učiněné retroaktivně v souladu s právními předpisy věřitelského státu, vliv na výši úhrady uvedené v žádosti věřitelskému státu.

2.

„Plná částka“ dávek poskytnutá institucí místa bydliště (druhá věta čl. 65 odst. 6 základního nařízení) vyjadřuje celkové náklady na dávky v nezaměstnanosti vynaložené věřitelským státem před jakýmikoli odečty („hrubá částka“).

VI.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Ustanovení o úhradě podle čl. 65 odst. 6 a 7 základního nařízení se týkají výlučně dávek přiznaných podle čl. 65 odst. 5 písm. a) základního nařízení.

2.

Při uplatňování postupu pro poskytování úhrad se instituce řídí zásadami dobré spolupráce, pragmatismu a flexibility.

3.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

4.

Toto rozhodnutí se použije od prvního dne druhého měsíce po zveřejnění na všechny žádosti o úhradu, které před tímto datem nebyly ještě vypořádány.

předsedkyně správní komise

Elżbieta ROŻEK