7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 200/22


Žaloba podaná dne 7. května 2012 — ZZ v. Parlament

(Věc F-52/12)

2012/C 200/45

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení jednak rozhodnutí, podle něhož má žalobkyně trvalé bydliště v Lucembursku, a jednak rozhodnutí, kterým se oznamuje změna důchodových práv žalobkyně a zrušuje opravný koeficient pro Francii od 1. ledna 2010.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí, podle něhož má žalobkyně trvalé bydliště v Lucembursku, a zrušit rozhodnutí ze dne 28. června 2011, kterým se oznamuje změna důchodových práv žalobkyně a zrušuje opravný koeficient pro Francii od 1. ledna 2010;

uložit Parlamentu povinnost převést vybrané částky z titulu vydání bezdůvodného obohacení;

uložit Parlamentu povinnost vyplatit z toho vyplývající nedoplatky důchodu spolu s příslušnými úroky z prodlení počítanými ode dne splatnosti vzniklých nedoplatků, s úrokovou sazbou stanovenou Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v průběhu dotyčného období, zvýšenou o dva body;

a podpůrně:

zrušit napadená rozhodnutí v rozsahu, v němž mají zpětné účinky k datu 1. ledna 2010;

uložit Parlamentu povinnost vyplatit z toho vyplývající nedoplatky důchodu spolu s příslušnými úroky z prodlení počítanými ode dne splatnosti vzniklých nedoplatků, s úrokovou sazbou stanovenou Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v průběhu dotyčného období, zvýšenou o dva body;

a v každém případě:

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.