28.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 126/22


Odvolanie podané 28. februára 2012: Willem Stols proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 13. decembra 2011 vo veci F-51/08 RENV, Stols/Rada

(Vec T-95/12 P)

2012/C 126/43

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Willem Stols (Halsteren, Holandsko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil toto odvolanie za prípustné,

zrušil rozsudok, ktorý vyhlásila prvá komora Súdu pre verejnú službu Európskej únie 13. decembra 2011 vo veci F-51/08 RENV,

vyhovel žalobným návrhom, ktoré odvolateľ predložil v prvostupňovom konaní,

zaviazal Radu na náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza nasledovné odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Súd pre verejnú službu porušil právo Únie, keď pri preskúmaní prvého žalobného dôvodu uvádzaného v prvostupňovom konaní, založeného na porušení článku 45 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a zjavne nesprávnom posúdení:

použil kritérium, ktoré článok 45 ods. 1 služobného poriadku neuvádza (body 46 a 47 napadnutého rozsudku),

odôvodnil svoj rozsudok nedostatočne a spochybňujúc zaradenie do dvoch skupín funkcií stanovených v článku 5 služobného poriadku (body 52 až 54 napadnutého rozsudku) a

jeho odôvodnenie je skutkovo nepresné a výklad jazykového kritéria, ktoré uvádza článok 45 ods. 1 služobného poriadku je nesprávny (body 50 a 51 napadnutého rozsudku).

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na skutočnosti, že Súd pre verejnú službu pri preskúmaní druhého žalobného dôvodu založeného na porušení článku 59 ods. 1 služobného poriadku a porušení zásady zákazu diskriminácie prijal záver, ktorý je z právneho hľadiska nevyhnutne nesprávny, keďže Súd pre verejnú službu zamietol druhý žalobný dôvod ako neúčinný, pretože prvý žalobný dôvod nebol preukázaný, hoci sa pri konštatovaní, že prvý žalobný dôvod nebol preukázaný, dopustil viacerých nesprávnych právnych posúdení (body 59 a 60 napadnutého rozsudku).