21.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 181/200


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel”

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

2012/C 181/36

Den 27 februari 2012 och den 13 mars 2012 beslutade rådet respektive Europaparlamentet att i enlighet med artiklarna 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD).

Eftersom kommittén redan uttalat sig om det aktuella förslagets innehåll i sitt yttrande CESE 1025/2009 av den 10 juni 2009 (1), beslutade EESK vid sin 479:e plenarsession den 28–29 mars 2012 (sammanträdet den 28 mars) med 156 röster för, 1 röst emot och 9 nedlagda röster att inte utarbeta något nytt yttrande i frågan utan hänvisa till sin ståndpunkt i ovannämnda dokument.

Bryssel den 28 mars 2012

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Staffan NILSSON


(1)  EUT C 306, 16.12.2009, s. 33.