21.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 181/200


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004/EK attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte”

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

2012/C 181/36

Padome 2012. gada 27. februārī un Eiropas Parlaments 2012. gada 13. martā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu un 168. panta 4. punkta c) apakšpunktu nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD).

Tā kā Komiteja jau ir paudusi savu viedokli par minēto jautājumu atzinumā CESE 1025/2009, kas pieņemts 2009. gada 10. jūnijā (1), Komiteja 479. plenārajā sesijā, kas notika 2012. gada 28. un 29. martā (28. marta sēdē), ar 156 balsīm par, 1 balsi pret un 9 atturoties, nolēma neizstrādāt jaunu atzinumu par šo tematu, bet atsaukties uz nostāju, kuru tā atbalstījusi iepriekšminētajā dokumentā.

Briselē, 2012. gada 28. martā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Staffan NILSSON


(1)  OV C 306, 16.12.2009., 33. lpp.