21.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 181/200


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на информацията за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание“

COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD)

2012/C 181/36

На 27 февруари 2012 г. Съветът и на 13 март 2012 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на информацията за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание

COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD).

Тъй като Комитетът вече е изразил мнението си по съдържанието на въпросното предложение в становище CESE 1025/2009, прието на 10 юни 2009 г. (1), на 479-ата си пленарна сесия, проведена на 28 и 29 март 2012 г. (заседание от 28 март 2012. г.), той взе решение със 156 гласа „за“, 1 глас „против“ и 9 гласа „въздържал се“, да не изготвя ново становище по въпроса, а да се позове на изложената в посочения по-горе документ позиция.

Брюксел, 28 март 2012 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON


(1)  ОВ С 306, 16.12.2009, стр. 33.