10.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 372/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 372/03)

1.

Komisija je 3. novembra 2015 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Vattenfall GmbH, ki je pod nadzorom podjetja Vattenfall AB („Vattenfall“, Švedska), in GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, ki je pod nadzorom podjetja ENGIE SA („ENGIE“, Francija), na podlagi pogodbe o upravljanju pridobita v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG“, Nemčija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Vattenfall: podjetje je dejavno na področju oskrbe z energijo, in sicer zlasti v Nemčiji, na Nizozemskem, Švedskem in v Veliki Britaniji. V Nemčiji je podjetje dejavno predvsem na področju dnevnih kopov rjavega premoga, v proizvodnji, trgovini, distribuciji in prodaji električne energije, v Berlinu in Hamburgu pa tudi v sektorju daljinskega ogrevanja,

—   za ENGIE: podjetje je dejavno v mednarodnem okolju na področjih plina, električne energije in energetskih storitev v celotni energetski vrednostni verigi. V Nemčiji je podjetje dejavno v sektorju daljinskega ogrevanja v Geri, Wuppertalu in Saarbrücknu,

—   za GASAG: podjetje je dejavno izključno v Nemčiji. Njegovi glavni dejavnosti sta prodaja in distribucija plina na območju Berlina in Brandenburga ter delih Saške in Saške-Anhalta.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).