10.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 372/3


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Tekst značajan za EGP)

(2015/C 372/03)

1.

Dana 3. studenoga 2015. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnici Vattenfall GmbH, pod kontrolom poduzetnika Vattenfall AB („Vattenfall”, Švedska), i GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, pod kontrolom poduzetnika ENGIE SA („ENGIE”, Francuska), ugovorom o upravljanju stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG”, Njemačka).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Vattenfall: bavi se opskrbom energije pretežito u Njemačkoj, Nizozemskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini; u Njemačkoj je uglavnom aktivan u području površinskoga kopa lignita te u proizvodnji, trgovini, distribuciji i prodaji električne energije, a u Berlinu i Hamburgu u području daljinskoga grijanja,

ENGIE: aktivan na globalnoj razini u području plina, struje i energetskih usluga u cijelom energetskom vrijednosnom lancu; u Njemačkoj djeluje u sektoru daljinskoga grijanja u Geri, Wuppertalu i Saarbrückenu,

GASAG je aktivan isključivo u Njemačkoj, a uglavnom se bavi prodajom plina te njegovom distribucijom na području Berlina, Brandenburga te u dijelovima Saske-Anhalta i Saske.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim, konačna odluka još nije donesena.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se moraju dostaviti Komisiji najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se mogu poslati Komisiji, uz naznaku referentnog broja M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG, telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).