10.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 372/3


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 372/03)

1.

3. novembril 2015 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Vattenfall GmbH, mis kuulub ettevõtja Vattenfall AB (edaspidi „Vattenfall”, Rootsi) kontrolli alla, ning ettevõtja GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, mis kuulub ettevõtja ENGIE SA (edaspidi „ENGIE”, Prantsusmaa) kontrolli alla, omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses ettevõtja GASAG Berliner Gaswerke AG (edaspidi „GASAG”, Saksamaa) üle valitsemislepingu sõlmimise teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Vattenfall tegeleb energiavarustusega peamiselt Saksamaal, Madalmaades, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Saksamaal on Vattenfalli peamiseks tegevusvaldkonnaks pruunsöe kaevandamine ning elektritootmine, -kaubandus, -jaotus ja -müük, Berliinis ja Hamburgis ka kaugküte;

ENGIE on rahvusvaheliselt tegev terves energiaväärtusahelas gaasi, elektri ja energiateenuste valdkonnas. Saksamaal tegeleb ENGIE kaugküttega Geras, Wuppertalis ja Saarbrückenis;

GASAG tegutseb ainult Saksamaal. Tegevuse raskuspunktiks on gaasi müük ja jaotus Berliinis, Brandenburgis ning osaliselt Saksi-Anhaltis ja Saksimaal.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronpostiga (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või posti teel järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).