10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 372/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 372/03)

1.

Komise dne 3. listopadu 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Vattenfall GmbH, kontrolovaný podnikem Vattenfall AB („Vattenfall“, Švédsko), a podnik GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, kontrolovaný podnikem ENGIE SA („ENGIE“, Francie), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování na základě smlouvy o řízení společnou kontrolu nad podnikem GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Vattenfall: podnik působí převážně v Německu, Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii v oblasti zásobování energií, V Německu působí podnik Vattenfall hlavně v oblasti hnědouhelných povrchových dolů, produkce, rozvodu a distribuce elektrické energie a obchodu s ní a v Berlíně a Hamburku v oblasti dálkového vytápění,

—   podniku ENGIE: podnik působí v mezinárodním měřítku v oblasti plynu, elektrické energie a energetických služeb po celém energetickém hodnotovém řetězci. V Německu působí podnik ENGIE v oblasti dálkového vytápění ve městech Gera, Wuppertal a Saarbrücken,

—   podniku GASAG: podnik působí výhradně v Německu. Těžiště jeho činnosti spočívá v odbytu a distribuci plynu v oblastech Berlín, Braniborsko a v částech Saska-Anhaltska a Saska.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Evropská komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Evropské komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).