18.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 314/14


SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE

z dne 14. oktobra 2004

v zadevi T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG proti Komisiji Evropskih skupnosti (1)

(Konkurenca - Člen 81 ES - Sporazum o določitvi cen in pogojev zaračunavanja gotovinskih menjalniških storitev gotovine - Nemčija - Postopek z zamudno sodbo)

(2004/C 314/35)

Jezik postopka: nemščina

V zadevi T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopajo W. Knapp, T. Müller-Ibold in B. Bergmann, avocats, z naslovom za vročanje v Luksemburgu, proti Komisiji Evropskih skupnosti, zaradi razglasitve ničnosti Odločbe Komisije 2003/25/ES z dne 11. decembra 2001 o postopku, uvedenem na podlagi člena 81 Pogodbe ES [Zadeva COMP/E/-37.919 – Bančne pristojbine za menjavo valut evro območja – Nemčija] (UL 2003, L 15, str. 1), je Sodišče prve stopnje (peti senat) v sestavi P. Lindh, predsednica, R. García-Valdecasas in J. D. Cooke, sodnika, sodni tajnik: H. Jung, dne 14. oktobra 2004 razglasilo sodbo, katere izrek se glasi, kot sledi:

1.

Odločba Komisije 2003/25/ES z dne 11. decembra 2001 o postopku, uvedenem na podlagi člena 81 ES [Zadeva COMP/E-1/37.919 (prej 37.391) – Bančne pristojbine za menjavo valut evro območja – Nemčija] se razglasi za nično v delu, ki se nanaša na tožečo stranko.

2.

Komisija nosi vse stroške.


(1)  UL C 109, 4.5.2002.