18.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/14


YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

14 päivänä lokakuuta 2004,

asiassa T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (1)

(Kilpailu - EY 81 artikla - Sopimus käteisenvaihtopalvelujen hintojen vahvistamisesta ja niiden veloittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä - Saksa - Menettely vastaajan poissa ollessa)

(2004/C 314/35)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asiassa T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat W. Knapp, T. Müller-Ibold ja B. Bergmann, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) — Pankkien veloittamat maksut euroalueen kansallisten valuuttojen vaihdosta — Saksa) 11 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2003/25/EY (EYVL 2003, L 15, s. 1), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (viides jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Lindh sekä tuomarit R. García-Valdecasas ja J. D. Cooke, kirjaaja: H. Jung, on 14.10.2004 antanut tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) — Pankkien veloittamat maksut euroalueen kansallisten valuuttojen vaihdosta — Saksa) 11 päivänä joulukuuta 2001 tehty komission päätös 2003/25/EY kumotaan kantajaa koskevilta osin.

2)

Komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EYVL C 109, 4.5.2002.