12.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 7/6


Решение на Съда (пети състав) от 5 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Bayerisches Verwaltungsgericht München — Германия) — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

(Дело C-137/13) (1)

((Преюдициално запитване - Земеделие - Обща селскостопанска политика - Биологично производство и етикетиране на биологични продукти - Регламент (ЕО) № 889/2008 - Член 27, параграф 1, буква е) - Употреба на някои продукти и вещества при преработката на храни - Забрана за използване на минерали, витамини, аминокиселини и други азотни съединения, ако тяхната употреба не се изисква от закона - Добавяне на железен глюконат и витамини в биологична напитка - Употреба на минерали, витамини, аминокиселини и други азотни съединения - Необходими количества, за да се допусне продажба като добавка към храна с хранителна или здравна претенция или като храна, предназначена за специфична хранителна употреба))

(2015/C 007/07)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Страни в главното производство

Жалбоподател: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Ответник: Freistaat Bayern

Диспозитив

Член 27, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола трябва да се тълкува в смисъл, че употребата на посочено в него вещество се изисква от закона само когато разпоредба на правото на Съюза или съответстваща на правото на Съюза национална разпоредба пряко изисква добяването му в храна, за да може тя изобщо да бъде предлагана на пазара.

Употребата на това вещество не се изисква от закона по смисъла на тази разпоредба, когато определен хранителен продукт се предлага на пазара като добавка към храна с хранителна или здравна претенция или като храна, предназначена за специфична хранителна употреба, макар и това да означава, че той трябва да съдържа определено количество от съответното вещество, за да се спазят разпоредбите относно добавянето на вещества в храните, предвидени съответно в:

Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г.,

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните и Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 година за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и в

Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба, и Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година относно веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за специфична хранителна употреба.


(1)  ОВ C 171, 15.6.2013 г.