12.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 7/4


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4489 — 3i/Countrywide)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 7/03)

1.

Komisija 2007. gada 4. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu,ar kuru 3i Group plc (“3i”, Apvienotā Karaliste), ar kontrolakciju sabiedrības Charlie Holdco 4 Limited starpniecību publiskā izsolē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu Countrywide plc (“Countrywide”, Apvienotā Karaliste) Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

3i: privātu ieguldījumu sabiedrība;

Countrywide: pakalpojumu sniegšana nozarē, kas saistīta ar mājokļiem.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4489 — 3i/Contrywide uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp..

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp..