12.1.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 7/4


Предварително уведомление за концентрация

(Дело № COMP/M.4489 — 3i/Countrywide)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 7/03)

1.

На 4 януари 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която 3i Group plc („3i“, Обединеното кралство), чрез холдингова компания Charlie Holdco 4 Limited, придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента на Съвета контрол върху цялото предприятие Countrywide plc („Countrywide“, Обединеното кралство) посредством публичен търг.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за 3i: частна инвестиционна фирма;

за Countrywide: предоставяне на услуги в отрасъла на жилищните имоти.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че транзакцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на тази публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4489 — 3i/Contrywide на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.