22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 325/29


Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego”

Priorytetowy obszar tematyczny: „Polityk wspierających i przewidywania potrzeb naukowo-technicznych”

Identyfikatory zaproszenia: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006) (1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.: „Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego” (2002-2006) (2) (zwany dalej „programem jednostkowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) przyjęła dnia 9 grudnia 2002 r. program pracy (3) (zwany dalej „programem pracy”) szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002 do 2006) (4) (zwanego dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2.

Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane „zaproszeniami”) obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności terminy składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3.

Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej „wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6).

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4.

Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji (7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeniań można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

adres e-mail: rtd-policies@cec.eu.int

adres internetowy: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS) (8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

adres e-mail: rtd-policies@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF („portable document format”, kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami — embedded fonts). Pliki poddane kompresji („zzipowane”) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7.

W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9.

We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.

(3)  Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona przez C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008 i C(2005)5588 — wszystkie niepublikowane.

(4)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5)  Dz.U. L 248 z 16.09.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)1855 z 18.5.2004.

(8)  EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.


ZAŁĄCZNIK

1.   Program szczegółowy: „Integrowanie i wzmacnianie ERA”

2.   Działanie: Działania specyficzne obejmujące badania naukowe w ramach „Polityk wspierających i przewidywania potrzeb naukowo-technicznych”

3.   Tytuł zaproszenia: Naukowe wsparcie dla prowadzonych polityk

4.   Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-SSP-5A

5.   Data publikacji:

6.   Termin(-y) składania wniosków: 22 marca 2006 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego)

7.   Całkowity szacowany budżet:

Instrument (1)

EUR (miliony)

STREP, CA i SSA

77

8.   Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty:

Obszary objęte priorytetem „Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi Europy”

Zadania

Instrumenty

Wkład WE w przybliżeniu

(mln EUR)

8.1. B.1.1.

Unowocześnianie i trwałość rolnictwa i leśnictwa, łącznie z ich wielofunkcyjną rolą dla zapewnienia trwałego rozwoju i promowania obszarów wiejskich, oraz

8.1. B.1.2.

Narzędzia i metody oceny zarządzania trwałym rozwojem rolnictwa i leśnictwa

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA lub CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Unowocześnianie i trwałość rybołówstwa, łącznie z systemami upraw wodnych

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nowe i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji przyczyniające się do zdrowia zwierząt, włączając badania nad pryszczycą oraz pomorem świń, a także udoskonalanie szczepionek znacznikowych

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Ocena jakości środowiska (gleby, woda, powietrze, hałas, łącznie z wpływem substancji chemicznych)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Ocena technologii środowiskowych w celu wsparcia decyzji politycznych, w szczególności w zakresie technologii efektywnych i niskokosztowych w kontekście wdrażania ustawodawstwa środowiskowego

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Obszary objęte priorytetem „Zapewnienie mieszkańcom Europy zdrowia, bezpieczeństwa i możliwości wyboru”

Zadania

Instrumenty

Wkład WE w przybliżeniu

(mln EUR)

8.1. B.2.1.

Czynniki wpływające na zdrowie, dostarczanie usług ochrony zdrowia i systemu emerytalnego wysokiej jakości (w szczególności w kontekście starzenia się i zmian demograficznych)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Zagadnienia zdrowia publicznego, wraz z epidemiologią, prowadzące do zapobiegania chorobom i reagowania na pojawiające się choroby rzadkie i zakaźne, alergie, procedury zapewnienia bezpiecznej krwi oraz transplantacji organów, metody testowania inne niż testowanie na zwierzętach

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka (wraz z bezpieczeństwem w pracy i metodami oceny ryzyka oraz łagodzeniem ryzyka klęsk żywiołowych)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Zagadnienia jakości życia osób upośledzonych i niepełnosprawnych (wraz z urządzeniami równego dostępu)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Badania porównawcze czynników leżących u podstaw migracji i przepływu uchodźców, wraz z nielegalną imigracją i handlem ludźmi

1, 2

STREP lub CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Udoskonalenie metod przewidywania tendencji i przyczyn w przestępczości oraz oceny skuteczności polityk zapobiegania przestępczości; ocena nowych wyzwań związanych z nielegalnym posiadaniem narkotyków

1, 2, 3

STREP lub CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Zagadnienia związane z ochroną ludności (wraz z bezpieczeństwem biologicznym i ochroną przed ryzykiem ataków terrorystycznych) oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi

1

SSA

0,5


Obszary objęte priorytetem „Wspieranie potencjału gospodarczego i spójności w większej i bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej”

Zadania

Instrumenty

Wkład WE w przybliżeniu

(mln EUR)

8.1. B.3.1.

Wspieranie polityk w zakresie integracji europejskiej, stałego rozwoju, konkurencyjności i handlu (wraz z ulepszonymi metodami oceny rozwoju gospodarczego i spójności)

ZAMKNIĘTY

ZAMKNIĘTY

ZAMKNIĘTY

8.1. B.3.2.

Rozwijanie narzędzi, wskaźników i parametrów operacyjnych oceny funkcjonowania zrównoważonych systemów transportowych i energetycznych (pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym)

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Systemy analizy bezpieczeństwa globalnego i zgodności z normami w transporcie oraz badania ryzyka wypadków i bezpieczeństwa w systemach ruchu

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Prognozowanie i rozwijanie innowacyjnych polityk na rzecz trwałości w średnim i długim okresie

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym (takie jak zarządzanie i ochrona zasobów cyfrowych i dostęp do społeczeństwa informacyjnego)

ZAMKNIĘTY

ZAMKNIĘTY

ZAMKNIĘTY

8.1. B.3.6.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i związane z tym strategie ochrony

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Ulepszenie jakości, dostępności i upowszechnianie europejskiej statystyki

ZAMKNIĘTY

ZAMKNIĘTY

ZAMKNIĘTY

9.   Minimalna liczba uczestników (2):

Instrument

Minimalna liczba uczestników

STREP i CA

3 niezależne osoby prawne z 3 różnych PC lub PS, w tym co najmniej z 2 PC lub SKK.

SSA

1 osoba prawna z PC lub PS

10.   Ograniczenia uczestnictwa: Brak.

11.   Umowy konsorcyjne: Od uczestników działań BRT będących wynikiem niniejszego zaproszenia nie wymaga się zawarcia umowy konsorcyjnej.

12.   Procedura oceny: Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej.

Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13.   Kryteria oceny: Por. załącznik B do programu pracy zawierający kryteria mające zastosowanie do każdego z instrumentów (łącznie z ich indywidualnymi progami i wagami, a także progiem ogólnym).

14.   Przybliżony kalendarz oceny i zawarcia umów: Wyniki oceny: Mając na uwadze szeroki zakres SSP oraz potrzebę zapewnienia zbieżności z zagadnieniami priorytetowymi programu prac, oceny będą dokonywane w różnych terminach, a udostępnienie wyników przewiduje się nie wcześniej niż w lipcu 2006 r.

Podpisanie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków wejdą w życie w ostatnim kwartale 2006 r.


(1)  STREP = ukierunkowane projekty badawcze; CA = działanie koordynacyjne; SSA = konkretne działanie wspierające

(2)  PC = Państwa Członkowskie UE; PStow (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące.

Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub w Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.