15.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 365/4


Pranešimas apie Perdraudimo direktyvoje nurodytų sumų koregavimą atsižvelgiant į infliaciją

2011/C 365/05

Pagal Direktyvos 2005/68/EB (1) dėl perdraudimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB 41 straipsnį 2011 m. buvo peržiūrėtos 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos eurais, siekiant atsižvelgti į Eurostato skelbiamo Europos vartotojų kainų indekso visose valstybėse narėse pokyčius.

Peržiūros rezultatas – eurais nurodytos sumos padidintos nuo 3 200 000 EUR iki 3 400 000 EUR ir nuo 1 100 000 EUR iki 1 200 000 EUR.

Komisijos tarnybos pranešė Europos Parlamentui ir Tarybai apie peržiūrą ir pakoreguotas sumas.


(1)  OL L 323, 2005 12 9, p. 1.