15.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 365/4


Közlemény a viszontbiztosításról szóló irányelvben meghatározott egyes összegeknek az inflációt követő kiigazításáról

2011/C 365/05

Összhangban a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló 2005/68/EK irányelv (1) 41. cikkével, a 40. cikk (2) bekezdésében euróban meghatározott összegeket 2011-ben felülvizsgálták az Eurostat által nyilvánosságra hozott, valamennyi tagállamra kiterjedő európai fogyasztóiár-index módosulásainak figyelembevétele érdekében.

A felülvizsgálat eredményeképpen a szóban forgó, euróban meghatározott összegek 3 200 000 EUR-ról 3 400 000 EUR-ra, illetőleg 1 100 000 EUR-ról 1 200 000 EUR-ra emelkednek.

A Bizottság szolgálatai tájékoztatták az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felülvizsgálatról és a kiigazított összegekről.


(1)  HL L 323., 2005.12.9., 1. o.