15.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 365/4


Meddelelse om tilpasning i overensstemmelse med inflationen af visse beløb, som er fastsat i genforsikringsdirektivet

2011/C 365/05

I overensstemmelse med artikel 41 i direktiv 2005/68/EF (1) om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF blev de beløb i euro, der er fastsat i artikel 40, stk. 2, taget op til revision i 2011 for at tage hensyn til ændringerne i det europæiske forbrugerprisindeks, der omfatter alle medlemsstater og offentliggøres af Eurostat.

Som følge af revisionen forhøjes beløbene i euro fra 3 200 000 EUR til 3 400 000 EUR og fra 1 100 000 EUR til 1 200 000 EUR.

Kommissionens tjenestegrene har underrettet Europa-Parlamentet og Rådet om revisionen og de tilpassede beløb.


(1)  EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1.