13.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 282/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 12 d.

dėl tam tikrų gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos, zoonozių prevencijos, USE stebėsenos bei galvijų spongiforminės encefalopatijos ir skrepi ligos likvidavimo programų, kurioms skiriama Bendrijos finansinė parama 2007 metais

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4784)

(2006/687/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 5 dalį ir 32 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tam tikros valstybės narės pateikė programas Komisijai, kurių finansavimui jos norėtų gauti Bendrijos finansinę paramą. Šios programos yra tam tikrų gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės, zoonozių prevencijos tikslais atliekamų patikrinimų, tam tikrų užkrečiamų spongiforminių encefalopatijų (USE) kontrolės, taip pat galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) ir skrepi ligos likvidavimo programos.

(2)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2) 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Finansinės kontrolės tikslais turi būti taikomi minėto reglamento 9, 36 ir 37 straipsniai.

(3)

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001, nustatančiame tam tikrų užkrečiamų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (3), yra nustatytos galvijų, ožkų ir avių USE stebėsenos ir likvidavimo taisyklės.

(4)

Sudarant gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programų, zoonozių profilaktikai skirtų patikrinimų programų, tam tikrų PSE likvidavimo ir priežiūros programų, kurioms 2007 m. gali būti skirta Bendrijos finansinė parama, sąrašus, ir kiekvienai programai nustatant siūlytiną normą ir didžiausią galimą paramos sumą, būtina atsižvelgti į Bendrijos interesą (svarstant kiekvieną programų priemonę), programų atitiktį Bendrijos veterinarijos teisės aktų techninėms nuostatoms ir į turimų asignavimų sumą.

(5)

Valstybės narės Komisijai pateikė informaciją, pagal kurią galima įvertinti Bendrijos interesą skiriant finansinę paramą 2007 m. programoms.

(6)

Komisija apsvarstė visų pateiktų programų veterinarinius ir finansinius aspektus ir mano, kad šios programos turėtų būti įtrauktos į programų, kurioms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama, sąrašus.

(7)

Atsižvelgiant į šių priemonių svarbą visuomenės ir gyvūnų sveikatai bei privalomą USE programų taikymą visose valstybėse narėse, būtina užtikrinti deramą Bendrijos finansinės paramos lygį.

(8)

Todėl reikėtų priimti programų, kurioms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama, sąrašą ir nustatyti šių įnašų normas ir didžiausias galimas sumas.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   I priede išvardytoms gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programoms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama.

2.   Kiekvienai 1 dalyje nurodytai programai Bendrijos finansinio įnašo siūloma norma ir didžiausia suma yra tokia, kaip pateikta I priede.

2 straipsnis

1.   II priede išvardytos zoonozių profilaktikai skirtų patikrinimų programoms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama.

2.   Bendrijos finansinio įnašo kiekvienai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai programai siūloma norma ir didžiausia galima suma pateikta II priede.

3 straipsnis

1.   III priede išvardytoms USE (GSE ir skrepi liga) priežiūros programoms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama.

2.   Bendrijos finansinio įnašo kiekvienai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai programai siūloma norma ir didžiausia galima suma pateikta III priede.

4 straipsnis

1.   IV priede išvardytoms GSE likvidavimo programoms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama.

2.   Bendrijos finansinio įnašo kiekvienai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai programai siūloma norma ir didžiausia galima suma pateikta IV priede.

5 straipsnis

1.   V priede išvardytoms skrepi ligos likvidavimo programoms 2007 m. skiriama Bendrijos finansinė parama.

2.   Kiekvienai 1 dalyje nurodytai programai Bendrijos finansinio įnašo siūloma norma ir didžiausia suma yra tokia, kaip nustatyta V priede.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/53/EB (OL L 29, 2006 2 2, p. 37).

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(3)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1041/2006 (OL L 187, 2006 7 8, p. 10).


I PRIEDAS

Gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programų sąrašas (1 straipsnio 1 dalis)

Bendrijos finansinio įnašo norma ir didžiausia galima suma

Liga

Valstybė narė

Norma

Didžiausia suma

(EUR)

Aujeskio liga

Belgija

50 %

250 000

Ispanija

50 %

350 000

Mėlynojo liežuvio liga

Ispanija

50 %

4 900 000

Prancūzija

50 %

160 000

Italija

50 %

1 300 000

Portugalija

50 %

600 000

Galvijų bruceliozė

Ispanija

50 %

3 500 000

Airija

50 %

1 100 000

Italija

50 %

2 000 000

Kipras

50 %

95 000

Lenkija

50 %

300 000

Portugalija

50 %

1 600 000

Jungtinė Karalystė (1)

50 %

1 100 000

Galvijų tuberkuliozė

Ispanija

50 %

3 000 000

Italija

50 %

2 500 000

Lenkija

50 %

1 100 000

Portugalija

50 %

450 000

Klasikinis kiaulių maras

Vokietija

50 %

800 000

Prancūzija

50 %

500 000

Liuksemburgas

50 %

35 000

Slovėnija

50 %

25 000

Slovakija

50 %

400 000

Enzootinė galvijų leukozė

Estija

50 %

20 000

Italija

50 %

400 000

Latvija

50 %

35 000

Lietuva

50 %

135 000

Lenkija

50 %

2 300 000

Portugalija

50 %

225 000

Avių ir ožkų bruceliozė (B. melitensis)

Graikija

50 %

650 000

Ispanija

50 %

5 000 000

Prancūzija

50 %

200 000

Italija

50 %

4 000 000

Kipras

50 %

120 000

Portugalija

50 %

1 600 000

Poseidom  (2)

Prancūzija (3)

50 %

50 000

Pasiutligė

Čekijos Respublika

50 %

490 000

Vokietija

50 %

850 000

Estija

50 %

925 000

Latvija

50 %

1 200 000

Lietuva

50 % savo teritorijos; 100 % pasienio sritys

600 000

Vengrija

50 %

1 850 000

Austrija

50 %

185 000

Lenkija

50 %

4 850 000

Slovėnija

50 %

375 000

Slovakija

50 %

500 000

Suomija

50 %

112 000

Afrikinis kiaulių maras ir (ar) klasikinis kiaulių maras

Italija

50 %

140 000

Kiaulių vezikulinė liga

Italija

50 %

120 000

Paukščių gripas

Belgija

50 %

66 000

Čekijos Respublika

50 %

74 000

Danija

50 %

160 000

Vokietija

50 %

243 000

Estija

50 %

40 000

Graikija

50 %

42 000

Ispanija

50 %

82 000

Prancūzija

50 %

280 000

Airija

50 %

59 000

Italija

50 %

510 000

Kipras

50 %

15 000

Latvija

50 %

15 000

Lietuva

50 %

12 000

Liuksemburgas

50 %

10 000

Vengrija

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Nyderlandai

50 %

126 000

Austrija

50 %

42 000

Lenkija

50 %

87 000

Portugalija

50 %

121 000

Slovėnija

50 %

32 000

Slovakija

50 %

21 000

Suomija

50 %

27 000

Švedija

50 %

130 000

Jungtinė Karalystė

50 %

275 000

Iš viso

55 581 000


(1)  Jungtinė Karalystė tik dėl Šiaurės Airijos.

(2)  Širdies vandenligė, babezeliozė ir anaplasmozė, pernešamas ligas pernešančių vabzdžių Prancūzijos užjūrio departamentuose.

(3)  Prancūzija tik dėl Gvadelupos, Martinikos ir Reuniono.


II PRIEDAS

Zoonozių prevencijai skirtų patikrinimų programų sąrašas (2 straipsnio 1 dalis)

Bendrijos finansinio įnašo norma ir didžiausia galima suma

Zoonozė

Valstybė narė

Norma

Didžiausia suma

(EUR)

Salmonelės

Belgija

50 %

660 000

Čekijos Respublika

50 %

330 000

Danija

50 %

250 000

Vokietija

50 %

175 000

Estija

50 %

27 000

Graikija

50 %

60 000

Ispanija

50 %

2 000 000

Prancūzija

50 %

875 000

Airija

50 %

175 000

Italija

50 %

320 000

Kipras

50 %

40 000

Latvija

50 %

60 000

Vengrija

50 %

60 000

Nyderlandai

50 %

1 350 000

Austrija

50 %

80 000

Lenkija

50 %

2 000 000

Portugalija

50 %

450 000

Slovakija

50 %

205 000

Iš viso

9 117 000


III PRIEDAS

USE stebėsenos programų sąrašas (3 straipsnio 1 dalis)

Bendrijos finansinio įnašo norma ir didžiausia suma

Liga

Valstybė narė

Atlikti greitai atliekami testai ir atskiriamieji tyrimai

Didžiausia suma

(EUR)

USE

Belgija

100 %

2 084 000

Čekijos Respublika

100 %

1 059 000

Danija

100 %

1 680 000

Vokietija

100 %

11 307 000

Estija

100 %

233 000

Graikija

100 %

1 827 000

Ispanija

100 %

10 237 000

Prancūzija

100 %

24 815 000

Airija

100 %

6 755 000

Italija

100 %

3 375 000

Kipras

100 %

348 000

Latvija

100 %

312 000

Lietuva

100 %

645 000

Liuksemburgas

100 %

146 000

Vengrija

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Nyderlandai

100 %

5 112 000

Austrija

100 %

1 759 000

Lenkija

100 %

3 744 000

Portugalija

100 %

2 115 000

Slovėnija

100 %

308 000

Slovakija

100 %

1 088 000

Suomija

100 %

839 000

Švedija

100 %

2 020 000

Jungtinė Karalystė

100 %

6 781 000

Iš viso

89 463 000


IV PRIEDAS

GSE likvidavimo programų sąrašas (4 straipsnio 1 dalis)

Bendrijos finansinio įnašo norma ir didžiausia galima suma

Liga

Valstybė narė

Norma

Didžiausia suma

(EUR)

GSE

Belgija

50 % skerdimas

50 000

Čekijos Respublika

50 % skerdimas

750 000

Danija

50 % skerdimas

51 000

Vokietija

50 % skerdimas

500 000

Estija

50 % skerdimas

98 000

Graikija

50 % skerdimas

750 000

Ispanija

50 % skerdimas

713 000

Prancūzija

50 % skerdimas

50 000

Airija

50 % skerdimas

800 000

Italija

50 % skerdimas

150 000

Liuksemburgas

50 % skerdimas

100 000

Nyderlandai

50 % skerdimas

60 000

Austrija

50 % skerdimas

48 000

Lenkija

50 % skerdimas

328 000

Portugalija

50 % skerdimas

305 000

Slovėnija

50 % skerdimas

25 000

Slovakija

50 % skerdimas

250 000

Suomija

50 % skerdimas

25 000

Jungtinė Karalystė

50 % skerdimas

347 000

Iš viso

5 400 000


V PRIEDAS

Skrepi ligos likvidavimo programų sąrašas (5 straipsnio 1 dalis)

Bendrijos finansinio įnašo norma ir didžiausia galima suma

Liga

Valstybė narė

Norma

Didžiausia suma

(EUR)

Skrepi

Belgija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

99 000

Čekijos Respublika

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

107 000

Vokietija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

927 000

Estija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

13 000

Graikija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

1 306 000

Ispanija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

5 374 000

Prancūzija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

8 862 000

Airija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

629 000

Italija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

3 076 000

Kipras

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

2 200 000

Liuksemburgas

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

28 000

Vengrija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

332 000

Nyderlandai

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

543 000

Austrija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

14 000

Portugalija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

716 000

Slovėnija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

83 000

Slovakija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

279 000

Suomija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

11 000

Švedija

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

6 000

Jungtinė Karalystė

50 % skerdimas; 50 % genotipavimas

9 178 000

Iš viso

33 783 000