22.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 246/22


Beschikking van het Gerecht van 15 mei 2019 — Metrans/Commissie

(Zaak T-262/17) (1)

(„Beroep tot nietigverklaring - Besluit van de Commissie aangaande de toekenning van een financiële tegemoetkoming in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF),Multimodale containerterminal Paskov, fase III’ en,Intermodale terminal Melnik, fasen 2 en 3’ - Beroepstermijn - Aanvang - Tardiviteit - Niet-ontvankelijkheid”)

(2019/C 246/22)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Metrans a.s (Praag, Tsjechische Republiek) (vertegenwoordiger: A. Schwarz, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Hottiaux en J. Samnadda, gemachtigden), Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (vertegenwoordigers: I. Ramallo en D. Silhol, gemachtigden, bijgestaan door A. Duron, advocaat)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2016) 5047 final van de Commissie van 5 augustus 2016 tot vaststelling van de lijst van voorstellen die in aanmerking komen voor financiële bijstand van de Europese Unie in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) — sector vervoer, na de oproep tot het indienen van voorstellen van 5 november 2015 op basis van het meerjarig werkprogramma, voor zover dit betrekking heeft op twee voorstellen met als titel „Multimodale containerterminal Paskov, fase III” en „Intermodale terminal Melnik, fasen 2 en 3”, enerzijds, en tot nietigverklaring van de twee subsidieovereenkomsten met betrekking tot deze beide door INEA aanvaarde voorstellen, anderzijds.

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Metrans a.s. wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in die van de Europese Commissie en van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA).


(1)  PB C 239 van 24.7.2017.