18.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 969/2007

z dnia 17 sierpnia 2007 r.

zmieniające po raz 83. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniach 18 i 27 lipca 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 859/2007 (Dz.U. L 190 z 21.7.2007, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wpis „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Mosul, Irak. Obywatelstwo: irackie. Inne informacje: wysoki rangą członek sieci Al-Kaida.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Mosul, Irak. Obywatelstwo: irackie. Inne informacje: a) wysoki rangą członek sieci Al-Kaida; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.”;

2)

wpis „Jalil, Abdul, Mułła (Wiceminister Spraw Zagranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; b) członek Rady Przywództwa Talibów od maja 2007 r.”;

3)

wpis „Abdul Qadeer. Tytuł: generał. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Tytuł: a) generał; b) Maulavi. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański). Inne informacje: deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r.”;

4)

wpis „Mutawakil, Abdul Wakil (Minister Spraw Zagranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: skrzyżowanie Spin Kalay, dzielnica dystryktu Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Numer paszportu: a) OR 35914 (paszport afgański wydany w dniu 26 sierpnia 2005 r. ważny do dnia 27 marca 2008 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 615565. Obywatelstwo: afgańskie.”;

5)

wpis „Hottak, M. Musa, Maulavi (Wiceminister Planowania)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Tytuł: a) Maulavi; b) Hadżi. Stanowisko: Wiceminister Planowania w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Deh Now, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Jelrez, Maidan, prowincja Wardak, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł do parlamentu wybrany z prowincji Wardak; b) zastępca szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego parlamentu afgańskiego od maja 2007 r.”;

6)

wpis „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister ds. Pielgrzymów i Religii)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias; b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; c) Sayyed Ghayasudin). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Minister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Minister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Farjab w Afganistanie od maja 2007 r.”;

7)

wpis „Ahmadulla, Qari (Minister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla). Tytuł: Qari. Stanowisko: Minister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”;

8)

wpis „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Inne informacje: według doniesień nie żyje od października 2001 r.”;

9)

wpis „Bari, Abdul, Maulavi (gubernator prowincji Helmand)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Helmand pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek siedmioosobowego Komitetu Przywództwa Talibów w Kandaharze, w Afganistanie; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

10)

wpis „Akhund, Hadżi Ubaidullah, Mułła (Minister Obrony)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund; b) Obaid Ullah Akhund). Tytuł a) Mułła; b) Hadżi; c) Maulavi. Stanowisko: Minister Obrony w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) jeden z zastępców Mułły Omara; b) członek Rady Przywództwa Talibów odpowiedzialny za operacje militarne.”;

11)

wpis „Al-Jaziri, Abu Bakr; obywatelstwo: algierskie. Adres: Peszawar, Pakistan – członek Afghan Support Committee (ASC)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Obywatelstwo: a) algierskie; b) palestyńskie. Adres: Peszawar, Pakistan. Inne informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC); b) pośrednik i specjalista ds. komunikacji należący do sieci Al-Kaida.”;

12)

wpis „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib; e) Abou Musaab El Zarquawi; f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said; g) Al Zarqawi Abu Musa'ab; h) Al Zarqawi Abu Musab; i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab; j) Alkhalayleh Ahmed; k) Azzarkaoui Abou Moussab; l) El Zarquawi Abu Musaab; m) Zarkaoui Abou Moussaab; n) Abu Ahmad; o) Abu Ibrahim). Data urodzenia: a) 30.10.1966 r.; b) 20.10.1966 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Zarqaa, Jordania; b) Al Zarqa, Jordania; c) Al Zarquaa, Jordania. Numer paszportu: a) Z 264958 (paszport jordański wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania); b) 1433038 (jordański dowód osobisty wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania). Inne informacje: według doniesień nie żyje.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Data urodzenia: 30.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Al-Zarqaa, Jordania. Inne informacje: według doniesień nie żyje od czerwca 2006 r.”;

13)

wpis „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari; b) Ahmed Fuad Salim; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz; d) Al Zawahiri Ayman; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi; i) Dhawahri Ayman; j) Eddaouahiri Ayman; k) Nur Al Deen Abu Mohammed; l) Abu Fatma; m) Abu Mohammed); Tytuł: a) Doktor; b) Dr. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt); b) 19820215. Obywatelstwo: uznawany za obywatela Egiptu. Inne informacje: a) przywódca operacyjny i wojskowy Grupy Jihad; b) były przywódca Jihadu Islamskiego w Egipcie; c) bliski współpracownik Osamy Bin Ladena” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari; b) Ahmed Fuad Salim). Tytuł: Doktor. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: uznawany za obywatela Egiptu. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt); b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena; b) przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

14)

wpis „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów; b) Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek Rady Przywództwa Talibów; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

15)

wpis „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Data urodzenia: 19.6.1964 r. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: Afganistan.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Data urodzenia: 19.6.1964 r. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od kwietnia 2006 r.”;

16)

wpis „Baradar, Mułła (Wiceminister Obrony)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mułła Baradar Akhund). Tytuł: Mułła. Stanowisko: Wiceminister Obrony w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: wieś Weetmak, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) należy do plemienia Popalzai; b) wyższy talibski dowódca wojskowy oraz członek talibskiej „Rady Kweta” od maja 2007 r.; c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

17)

wpis „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972 r.; b) 16.9.1973 r.; c) 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie; b) sudańskie. Numer paszportu: 00085243 (wydany w dniu 17 listopada 1997 r. w Sanaa, Jemen). Inne informacje: aresztowany w Karaczi, Pakistan, w dniu 30.9.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba” Amar; k) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972 r.; b) 16.9.1973 r.; c) 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie; b) sudańskie. Numer paszportu: 00085243 (wydany w dniu 17 listopada 1997 r. w Sanaa, Jemen). Inne informacje: a) aresztowany w Karaczi, Pakistan, w dniu 30.9.2002 r.; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.”;

18)

wpis „Rahmani, Arsalan, Maulavi (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Szkolnictwa Wyższego w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1941 r. Miejsce urodzenia: wieś Khaleqdad, dystrykt Urgon, prowincja Paktika, Afganistan. Krajowy numer identyfikacyjny: 106517. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł izby wyższej (Mashrano Jerga) parlamentu afgańskiego; b) przewodniczący komisji parlamentarnej ds. szkolnictwa i religii od maja 2007 r.”;

19)

wpis „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Shahabuddin Delawar. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceprezes Sądu Najwyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

20)

wpis „Mohammad, Dost, Mułła (gubernator prowincji Ghazni)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Ghazni pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1968 a 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. jeden z talibskich dowódców wojskowych; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

21)

wpis „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammad Azam Elmi. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2005 r.”;

22)

wpis „Ezatullah, Maulavi (Wiceminister Planowania)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ezatullah. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Planowania w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

23)

wpis „Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed the Tanzanian; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); urodzony 14.3.1974 r. lub 13.4.1974 r. lub 14.4.1974 r. lub 1.8.1970 r. w Zanzibarze, Tanzania; obywatel Tanzanii.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr; b) Ahmed, Abubakar; c) Ahmed, Abubakar K.; d) Ahmed, Abubakar Khalfan; e) Ahmed, Abubakary K.; f) Ahmed, Ahmed Khalfan; g) Ali, Ahmed Khalfan; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; i) Ghailani, Ahmed; j) Ghilani, Ahmad Khalafan; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; l) Khalfan, Ahmed; m) Mohammed, Shariff Omar; n) Haytham al-Kini; o) Ahmed The Tanzanian; p) Foopie; q) Fupi; r) Ahmed; A; s) Al Tanzani, Ahmad; t) Bakr, Abu; u) Khabar, Abu). Data urodzenia: a) 14.3.1974 r.; b) 13.4.1974 r.; c) 14.4.1974 r.; d) 1.8.1970 r. Miejsce urodzenia: Zanzibar, Tanzania. Obywatelstwo: tanzańskie. Inne informacje: zatrzymany w lipcu 2004 r., przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.”;

24)

wpis „Nuristani, Rostam, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Robót Publicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Nurestan, Afganistan.”;

25)

wpis „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister Spraw Przygranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) aktywny przywódca talibski; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

26)

wpis „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1952 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.”;

27)

wpis „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammad Salim Haqqani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.”;

28)

wpis „Haqqani, Moslim, Maulavi (Wiceminister ds. Pielgrzymów i Religii)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Moslim Haqqani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Wiceminister Szkolnictwa Wyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Baghlan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek Pasztunów pochodzących z prowincji Baghlan; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

29)

wpis „Sayyed Mohammed Haqqani. Tytuł: Maulavi. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) dyrektor ds. administracyjnych (reżim talibów); b) absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) dyrektor ds. administracyjnych w rządzie talibów; b) na czele wydziału informacji i kultury w prowincji Kandahar podczas rządów talibów. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie; b) prawdopodobnie utrzymywał bliskie kontakty z talibskim przywódcą mułłą Mohammedem Omarem; c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

30)

wpis „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq). Data urodzenia: 12.3.1971 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Numer paszportu: 484824 (egipski paszport wydany dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Inne informacje: blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Data urodzenia: 12.3.1971 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Numer paszportu: 484824 (paszport egipski wydany dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Inne informacje: a) blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych.”;

31)

wpis „Haqqani, Najibullah, Maulavi (Wiceminister Robót Publicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister Robót Publicznych w rządzie talibów; b) Wiceminister Finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pochodzi ze wschodniego Afganistanu; b) od maja 2007 r. członek talibskiej „Rady” w prowincji Kunar, Afganistan; c) kuzyn Moulavi Noor Jalal.”;

32)

wpis „Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Data urodzenia: 4.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Inne informacje: urodzony jako Encep Nurjaman.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Data urodzenia: 4.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Inne informacje: a) urodzony jako Encep Nurjaman; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych.”;

33)

wpis „Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister Informacji)”w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Informacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Gardez, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

34)

wpis „Rahamatullah Kakazada. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000952 (wydany dnia 7 stycznia 1999 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mułła Nasir). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny” talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000952 (paszport afgański wydany w dniu 7 stycznia 1999 r.). Inne informacje: od maja 2007 r. talibski gubernator prowincji Ghazni, Afganistan.”;

35)

wpis „Khaksar, Abdul Samad, Mułła (Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds. Bezpieczeństwa))” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Samad Khaksar, Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds. Bezpieczeństwa) w rządzie talibów. Adres: prowincja Kandahar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od stycznia 2006 r.”;

36)

wpis „Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader; b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: kanadyjskie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader; b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi; c) Shaikh Said Abdul Rehman; d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: kanadyjskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od października 2003 r.”;

37)

wpis „Razaq, Abdul, Mułła (Minister Spraw Wewnętrznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie talibów; b) szef policji w Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, w strefie graniczącej z dystryktem Chaman, Kweta, Pakistan. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

38)

wpis „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (gubernator prowincji Logar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb) Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan.”;

39)

wpis „Habibullah Faizi. Stanowisko: drugi sekretarz. Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 010678 (wydany dnia 19 grudnia 1993 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Tytuł: Qazi. Stanowisko: a) drugi sekretarz, talibska „ambasada”, Islamabad, Pakistan; b) pierwszy sekretarz, talibska „ambasada”, Islamabad, Pakistan; c) „ambasador” bez stałej siedziby; d) szef departamentu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: wieś Atal, dystrykt Ander, Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: a) D 010678 (paszport afgański wydany w dniu 19 grudnia 1993 r.); b) OR 733375 (paszport afgański wydany w dniu 28 czerwca 2005 r. ważny do 2010 r.).”;

40)

wpis „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister Rolnictwa)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Rolnictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek talibskiej Rady »Miram Shah«”;

41)

wpis „Mustasaed, Mułła (szef Akademii Nauk)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed). Tytuł: Mułła. Stanowisko: szef Akademii Nauk pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”

42)

wpis „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 012820 (wydany dnia 4 listopada 2000 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 012820 (paszport afgański wydany w dniu 4 listopada 2000 r.). Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.”;

43)

wpis „Wahidyar, Ramatullah (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Stanowisko: Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1957 r. Miejsce urodzenia: wieś Kotakhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 110675.”;

44)

wpis „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: plemię Zardran, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) drugi wiceprezes Rady Ministrów (reżim talibów); b) gubernator prowincji Nangahar; c) przywódca Strefy Wschodniej; d) uczestnik akcji terrorystycznych we Wschodnim Afganistanie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) drugi wiceprezes ds. gospodarczych w Radzie Ministrów pod rządami talibów; b) gubernator prowincji Nangahar pod rządami talibów; c) przywódca Strefy Wschodniej pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: plemię Zardran, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) uczestnik akcji terrorystycznych we Wschodnim Afganistanie; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

45)

wpis „Islam, Muhammad (gubernator prowincji Bamiyan)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Muhammad Islam Mohammadi. Stanowisko: gubernator prowincji Bamiyan, Afganistan. Data urodzenia: między 1953 a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Rori-Du-Aab, prowincja Samangan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.”;

46)

wpis „Mujahid, Abdul Hakim, wysłannik Talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: „wysłannik” talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 106266.”;

47)

wpis „Tayeb, Haji Alla Dad, Mułła (Wiceminister Komunikacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab; b) Allah Dad Tabeeb). Tytuł: a) Mułła; b) Hadżi. Stanowisko: Wiceminister Komunikacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: miasto Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”;

48)

wpis „Abdul Hakim Monib. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Przygranicznych. Data urodzenia: między 1973 a 1976 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: Wycofał się ze współpracy z Talibami i przyłączył się do obozu rządowego jako przedstawiciel dystryktu Zurmat w Loya Jirga.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Adres: a) wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan; b) prowincja Uruzgan, Afganistan. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 004548 (paszport afgański). Krajowy numer identyfikacyjny: 22273. Inne informacje: a) Wycofał się ze współpracy z talibami i przyłączył się do obozu rządowego jako przedstawiciel dystryktu Zurmat w Loya Jirga; b) od maja 2007 r. gubernator prowincji Uruzgan, Afganistan.”;

49)

wpis „Nyazi, Manan, Mułła (gubernator prowincji Kabulu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi; b) Abdul Manan Niazi; c) Baryaly; d) Baryalai). Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Pasztun Zarghun, prowincja Herat, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”;

50)

wpis „Paktis, Abdul Satar, Dr, (Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Tytuł: Doktor. Stanowisko: a) Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów; b) Wiceminister Zdrowia Publicznego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Charkh, prowincja Logar, Afganistan. Miejsce urodzenia: Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: Zatrzymany w 2005 r. i deportowany do Afganistanu.”;

51)

wpis „Hanafi, Mohammad Nasim, Mułła (Wiceminister Edukacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Jawzjan, Afganistan.”;

52)

wpis „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Wiceminister Handlu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Handlu w rządzie talibów. Adres: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: numer karty do głosowania: 07503858.”;

53)

wpis „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché ds. repatriacji, „Ambasada” talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. repatriacji, „ambasada” talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.”;

54)

wpis „Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr Amin; alias Ul-Haq, Dr Amin); urodzony w 1960 r. w prowincji Nangahar, Afganistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias a) Al-Haq, Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Data urodzenia: 1960 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) koordynator ds. bezpieczeństwa pracujący dla Osamy bin Ladena; b) deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r.”;

55)

wpis „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów (reżim talibów); b) szef Komitetu Olimpijskiego; c) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów w rządzie talibów; b) szef Komitetu Olimpijskiego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie. Zwolniony z więzienia w 2005 r.”;

56)

wpis „Mansour, Akhtar Mohammad (Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; b) Akhtar Muhammad Mansoor; c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kandahar, Afganistan; b) Kalanko Joftian, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) deportowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r.; b) jeden z przywódców talibów; c) działający na terenie prowincji: Chost, Paktia i Paktika, Afganistan od maja 2007 r.; od maja 2007 r. talibski „gubernator” Kandaharu.”;

57)

wpis „Nazirullah Aanafi. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000912 (wydany dnia 30 czerwca 1998 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Tytuł: a) Maulavi; b) Hadżi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000912 (paszport afgański wydany w dniu 30 czerwca 1998 r.). Inne informacje: deportowany do Afganistanu w październiku 2006 r.”;

58)

wpis „Abdul Salam Zaeef. Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) zastępca Ministra Górnictwa i Przemysłu; b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 001215 (wydany dnia 29 sierpnia 2000 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) zastępca Ministra Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów; b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 001215 (paszport afgański wydany w dniu 29 sierpnia 2000 r.). Inne informacje: zatrzymany i deportowany do Afganistanu. Zwolniony z więzienia. Od maja 2007 r. przebywa w Kabulu.”;

59)

wpis „Zahed, Abdul Rahman (Wiceminister Spraw Zagranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Tytuł: Mułła. Stanowisko: Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1963 a 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, dystrykt Kharwar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”.