18.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 969/2007,

annettu 17 päivänä elokuuta 2007,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 83. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 18 ja 27 päivänä heinäkuuta 2007 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä elokuuta 2007.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 859/2007 (EUVL L 190, 21.7.2007, s. 7).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Syntynyt vuonna 1961 Mosulissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Lisätietoja: al-Qaidan johtotehtävissä” seuraavasti:

”Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Syntynyt vuonna 1961 Mosulissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Lisätietoja: a) al-Qaidan johtotehtävissä, b) vangittuna Amerikan Yhdysvalloissa heinäkuusta 2007”.

2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Jalil, Abdul, Mullah (varaulkoministeri)” seuraavasti:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaulkoministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Arghandaabin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, b) Talebanin johtoneuvoston jäsen toukokuusta 2007”.

3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Abdul Qadeer. Arvonimi: kenraali. Tehtävä: sotilasasiamies, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1964 Nangarharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000974 (Afganistanin passi)” seuraavasti:

”Abdul Qadeer Abdul Baseer. Arvonimi: a) kenraali, b) maulavi. Tehtävä: sotilasasiamies, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1964 Nangarharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000974 (Afganistanin passi). Lisätietoja: kotiutettu Afganistaniin helmikuussa 2006”.

4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Mutawakil, Abdul Wakil (ulkoministeri)” seuraavasti:

”Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon ulkoministeri. Osoite: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1970 Maiwandin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Passin nro: a) OR 35914 (26.8.2005 myönnetty Afganistanin passi, joka on voimassa 27.3.2008 saakka). Henkilötunnus: 615565. Afganistanin kansalainen”.

5)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Hottak, M. Musa, Maulavi (varasuunnitteluministeri)” seuraavasti:

”Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Arvonimi: a) maulavi, b) haji. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasuunnitteluministeri. Osoite: Deh Now District Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1954 Jelrezin piirikunnassa, Maidanissa, Wardakin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Wardakin maakunnasta valittu parlamentin jäsen, b) Afganistanin parlamentin sisäisen turvallisuuden komitean varapuheenjohtaja toukokuusta 2007”.

6)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri)” seuraavasti:

”Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri, b) Taleban-hallinnon opetusministeri. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Faryabin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Faryabin maakunnasta Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007”.

7)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Ahmadulla, Qari [turvallisuusministeri (tiedustelu)]” seuraavasti:

”Ahmadullah (alias Ahmadulla). Arvonimi: qari. Tehtävä: Taleban-hallinnon turvallisuusministeri (tiedustelu). Syntynyt noin vuonna 1975 Qarabaghin piirikunnassa, Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen”.

8)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Syntymäaika: 15.3.1963. Syntymäpaikka: Alexandria, Egypti” seuraavasti:

”Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa, Egyptissä. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen lokakuussa 2001”.

9)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Bari, Abdul, Maulavi (Helmandin maakunnan kuvernööri)” seuraavasti:

”Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Helmandin maakunnan kuvernööri. Syntynyt noin vuonna 1953 Helmandin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon seitsenjäsenisen johtokomitean jäsen Kandaharissa, Afganistanissa, toukokuusta 2007, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

10)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (puolustusministeri)” seuraavasti:

”Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Arvonimi: a) mullah, b) hadji, c) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon puolustusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) yksi mullah Omarin varahenkilöistä, b) Talebanin johdon jäsen, vastuualueena sotilastoimet”.

11)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerian kansalainen; osoite: Peshawar, Pakistan; yhteyksiä Afghan Support Committee –ryhmään” seuraavasti:

”Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Kansalaisuus: a) Algeria, b) Palestiina. Osoite: Peshawar, Pakistan. Lisätietoja: a) yhteyksiä Afghan Support Committee –ryhmään (ASC), b) al-Qaidan avustaja ja viestintäasiantuntija”.

12)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Syntymäaika: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Syntymäpaikka: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania c) Al Zarquaa, Jordania. Passin numero: a) Z 264958 (Jordanian passi, joka on myönnetty 4.4.1999 Al Zarqaassa, Jordaniassa), b) 1433038 (Jordanian henkilötodistus, joka on myönnetty 4.4.1999 Al Zarqaassa, Jordaniassa). Lisätietoja: mahdollisesti kuollut” seuraavasti:

”Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Syntynyt 30.10.1966 Al-Zarqaassa, Jordaniassa. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen kesäkuussa 2006”.

13)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Arvonimi: a) Doctor, b) Dr. Syntymäaika: 19.6.1951. Syntymäpaikka: Giza, Egypti. Passin numero: a) 1084010 (Egypti), b) 19820215. Kansalaisuus: oletettavasti Egyptin kansalainen. Lisätietoja: a) Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja, b) Egyptian Islamic Jihad -ryhmän entinen johtaja, c) Osama bin Ladenin läheinen avustaja” seuraavasti:

”Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Arvonimi: tohtori. Syntynyt 19.6.1951 Gizassa, Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Passin nro: a) 1084010 (Egypti), b) 19820215. Lisätietoja: a) entinen Egyptian Islamic Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja, nyt Osama Bin Ladenin läheinen avustaja, b) asuu Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

14)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri)” seuraavasti:

”Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri, b) Taleban-hallinnon nimittämä Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pääsihteeri. Syntynyt noin vuonna 1967 Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Talebanin johdon jäsen toukokuusta 2007, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

15)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Syntymäaika: 19.6.1964. Syntymäpaikka: Dakahliya, Egypti. Kansalaisuus: Egyptin kansalainen. Muita tietoja: Afganistan” seuraavasti:

”Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Syntynyt 19.6.1964 Dakahliyassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen huhtikuussa 2006”.

16)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Baradar, Mullah (varapuolustusministeri)” seuraavasti:

”Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varapuolustusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Weetmakin kylässä, Dehrawoodin piirikunnassa, Uruzganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) popalzai-heimon jäsen, b) Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin ’Quettan neuvoston’ jäsen toukokuusta 2007, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

17)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar). Syntymäaika: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Syntymäpaikka: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudan. Kansalaisuus: a) Jemenin kansalainen, b) Sudanin kansalainen. Passin numero 00085243 (myönnetty 17.11.1997 Sanaassa, Jemenissä). Lisätietoja: pidätetty Karachissa, Pakistanissa 30.9.2002” seuraavasti:

”Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) ’Umar Muhammad’’Abdallah Ba’ Amar, k) Ramzi Omar). Syntymäaika: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Syntymäpaikka: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Khartum, Sudan. Kansalaisuus: a) Jemen, b) Sudan. Passin nro: 00085243 (myönnetty 17.11.1997 Sanaassa, Jemenissä). Lisätietoja: a) pidätetty Karachissa, Pakistanissa, 30.9.2002, b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007”.

18)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Rahmani, Arsalan, Maulavi (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri” seuraavasti:

”Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1941 Khaleqdadin kylässä, Urgonin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Henkilötunnus: 106517. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Afganistanin parlamentin ylähuoneen (Mashrano Jerga) jäsen, b) ylähuoneen koulutus- ja uskontokomitean puheenjohtaja toukokuusta 2007”.

19)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Delawar, Shahabuddin, Maulavi (ylioikeuden varajäsen)” seuraavasti:

”Shahabuddin Delawar. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon ylioikeuden varajäsen. Syntynyt vuonna 1957 Logarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

20)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Mohammad, Dost, Mullah (Ghaznin maakunnan kuvernööri)” seuraavasti:

”Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Arvonimi: a) mullah, b) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Ghaznin maakunnan kuvernööri. Syntynyt vuosien 1968 ja 1973 välisenä aikana Damanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) yksi Talebanin sotilaskomentajista toukokuusta 2007, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

21)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri)” seuraavasti:

”Mohammad Azam Elmi. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1968. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2005”.

22)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Ezatullah, Maulavi (varasuunnitteluministeri)” seuraavasti:

Ezatullah. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasuunnitteluministeri. Syntynyt noin vuonna 1957 Laghmanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

23)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed the Tanzanian; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); syntynyt 14.3.1974 tai 13.4.1974 tai 14.4.1974 tai 1.8.1970 Zanzibarissa Tansaniassa; Tansanian kansalainen” seuraavasti:

”Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Syntymäaika: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Syntymäpaikka: Zanzibar, Tansania. Tansanian kansalainen. Lisätietoja: saatu kiinni heinäkuussa 2004; pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007”.

24)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Nuristani, Rostam, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri)” seuraavasti:

”Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon julkisten rakennustöiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Dara Kolumissa, Do Aabin piirikunnassa, Nuristanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Nuristanin maakunnasta Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007”.

25)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Haqani, Djallalouddine, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava ministeri)” seuraavasti:

”Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava ministeri. Syntynyt noin vuonna 1942 Khostin maakunnassa, Zadran piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) aktiivinen Taleban-johtaja, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

26)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri)” seuraavasti:

”Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1952 Kunarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Laghmanin maakunnasta, Afganistanista”.

27)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri)” seuraavasti:

”Mohammad Salim Haqqani. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1967. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Laghmanin maakunnasta”.

28)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Haqqani, Moslim, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri)” seuraavasti:

”Moslim Haqqani. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Baghlanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) etniseltä alkuperältään pataani Baghlanin maakunnasta, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

29)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Sayyed Mohammed Haqqani. Arvonimi: maulavi. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) hallintoasioiden johtaja (Taleban-hallinto), b) valmistunut Haqqaniyan madrassasta Pakistanissa” seuraavasti:

”Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtaja, b) Kandaharin maakunnan tiedotuksesta ja kulttuurista vastaava johtaja Taleban-hallinnossa. Syntynyt noin vuonna 1965 Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) valmistunut Haqqaniyan madrassasta Pakistanissa, b) uskotaan olevan läheisessä yhteydessä Taleban-johtajaan mullah Mohammad Omariin, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

30)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa, Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro 484824 (Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi). Lisätietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen” seuraavasti:

”Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa, Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro: 484824 (Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi). Lisätietoja: a) Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen; b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007”.

31)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Haqqani, Najibullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri)” seuraavasti:

”Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon julkisten rakennustöiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon varavaltiovarainministeri. Syntynyt noin vuonna 1964. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Itä-Afganistanista, b) Afganistanin Kunarin maakunnan ’Taleban-neuvoston’ jäsen toukokuusta 2007, c) Moulavi Noor Jalalin serkku”.

32)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Syntymäaika: 4.4.1964. Syntymäpaikka: Cianjur, Länsi-Jaava, Indonesia. Indonesian kansalainen. Lisätietoja: alun perin Encep Nurjaman” seuraavasti:

”Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Syntynyt 4.4.1964 Cianjurissa, Länsi-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen. Lisätietoja: a) syntymänimi: Encep Nurjaman, b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007”.

33)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Jamal, Qudratullah, Maulavi (tiedotusministeri)” seuraavasti:

”Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon tiedotusministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Gardezissa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

34)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Rahamatullah Kakazada. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Karachi, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000952 (myönnetty 7.1.1999)” seuraavasti:

”Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Karachi, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000952 (7.1.1999 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: Talebanin nimittämä Ghaznin maakunnan kuvernööri Afganistanissa toukokuusta 2007”.

35)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Khaksar, Abdul Samad, Mullah [varasisäministeri (turvallisuus)]” seuraavasti:

”Abdul Samad Khaksar. Arvonimi: a) mullah, b) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasisäministeri (turvallisuus). Osoite: Kandaharin maakunta, Afganistan. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen tammikuussa 2006”.

36)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Syntymäaika: 1.3.1948. Syntymäpaikka: Kairo, Egypti. Kansalaisuus: Kanadan kansalainen” seuraavasti:

”Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Syntynyt 1.3.1948 Kairossa, Egyptissä. Kanadan kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen lokakuussa 2003”.

37)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Razaq, Abdul, Mullah (sisäministeri)” seuraavasti:

”Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon sisäministeri, b) Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin poliisipäällikkö. Syntynyt noin vuonna 1958 Spin Boldakin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa, Pakistanin Quettan Chamanin piirikunnan raja-alueella. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

38)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logarin maakunnan kuvernööri)” seuraavasti:

”Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb) Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Logarin maakunnan kuvernööri. Syntynyt noin vuonna 1960 Taliqanissa, Takharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: vastaa Talebanin sotilastoimista Takharin maakunnassa, Afganistanissa, toukokuusta 2007”.

39)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Habibullah Faizi. Tehtävä: Toinen sihteeri. Syntynyt vuonna 1961 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 010678, myönnetty 19.12.1993” seuraavasti:

”Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Arvonimi: qazi. Tehtävä: a) toinen lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’ Islamabadissa, Pakistanissa, b) ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin ’suurlähetystö’ Islamabadissa, Pakistanissa, c) yleisesti ’suurlähettiläs’, d) Taleban-hallinnon ulkoministeriön YK-osaston johtaja. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1961 Atalin kylässä, Anderin piirikunnassa, Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: a) D 010678 (19.12.1993 myönnetty Afganistanin passi), b) OR 733375 (28.6.2005 myönnetty Afganistanin passi, joka on voimassa vuoteen 2010 saakka)”.

40)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Mansur, Abdul Latif, Maulavi (maatalousministeri)” seuraavasti:

”Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon maatalousministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Zurmatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Talebanin ’Miram Shah’ –neuvoston jäsen toukokuusta 2007”.

41)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Mustasaed, Mullah (tiedeakatemian johtaja” seuraavasti:

”Mohammad Husayn Mustasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä tiedeakatemian johtaja. Syntynyt noin vuonna 1964. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

42)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Akhtar Mohammad Maz-Hari. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: avustaja koulutusasioissa, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1970 Kunduzissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro SE 012820, myönnetty 4.11.2000” seuraavasti:

”Akhtar Mohammad Maz-Hari. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: avustaja koulutusasioissa, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1970 Kunduzissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: SE 012820 (4.11.2000 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2007”.

43)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Wahidyar, Ramatullah (marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri)” seuraavasti:

”Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Tehtävä: Taleban-hallinnon marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1957 Kotakhelin kylässä, Zormatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Henkilötunnus: 110675”.

44)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Abdul Kabir (alias A. Kabir). Arvonimi: maulavi. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana. Syntymäaika: Zardran-heimo, Paktjan maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen varapääministeri, b) Nangaharin maakunnan kuvernööri, c) itäisen alueen johtaja, d) aktiivinen terroritoimissa Itä-Afganistanissa” seuraavasti:

”Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen varaministeri, talousasiat, b) Taleban-hallinnon nimittämä Nangaharin maakunnan kuvernööri, c) Taleban-hallinnon nimittämä itäisen alueen johtaja. Syntynyt noin vuonna 1963 Zardranin heimoon, Paktjan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) aktiivinen terroritoimissa Itä-Afganistanissa, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

45)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Islam, Muhammad (Bamiyanin maakunnan kuvernööri)” seuraavasti:

”Muhammad Islam Mohammadi. Tehtävä: Bamiyanin maakunnan kuvernööri, Afganistanissa. Syntynyt vuosien 1953 ja 1958 välisenä aikana Rori-Du-Aabin piirikunnassa, Samanganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2007”.

46)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Mujahid, Abdul Hakim, Talebanin lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa” seuraavasti:

”Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Talebanin lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1956 Khajakhelin kylässä, Sharanin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Henkilötunnus: 106266”.

47)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (varatiedotusministeri)” seuraavasti:

”Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Arvonimi: a) mullah, b) haji. Tehtävä: Taleban-hallinnon varatiedotusministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Kandaharin kaupungissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen”.

48)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Abdul Hakim Monib. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: rajakysymyksistä vastaava varaministeri. Syntynyt vuosien 1973 ja 1976 välisenä aikana. Syntymäpaikka: Zurmatin alue, Paktian maakunta, Afghanistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Luopunut Talebanista ja liittynyt Zurmatin aluetta edustavaan hallitukseen Loya Jirgassa” seuraavasti:

”Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava varaministeri. Osoite: a) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afganistan, b) Uruzgan province, Afganistan. Syntynyt vuonna 1974 Hazarkhelin kylässä, Zurmatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 004548 (Afganistanin passi). Henkilötunnus: 22273. Lisätietoja: a) luopunut Talebanista ja liittynyt hallitukseen edustaen Loya Jirgassa Zurmatin aluetta, b) Afganistanin Uruzganin maakunnan kuvernööri toukokuusta 2007”.

49)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Nyazi, Manan, Mullah (Kabulin maakunnan kuvernööri” seuraavasti:

”Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin maakunnan kuvernööri. Syntynyt noin vuonna 1968 Pashtoon Zarghoonin piirikunnassa, Heratin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella”.

50)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Paktis, Abdul Satar, Dr. (protokollaosasto, ulkoministeriö” seuraavasti:

”Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Arvonimi: tohtori. Tehtävä: a) protokollaosasto, Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriö, b) Taleban-hallinnon varaterveysministeri. Osoite: Charkh District, Logar Province, Afganistan. Syntynyt Paktiassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: saatu kiinni vuonna 2005 ja palautettu Afganistaniin”.

51)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (varaopetusministeri)” seuraavasti:

”Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Arvonimi: a) mullah, b) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaopetusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Darzabin piirikunnassa, Faryabin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Afganistanin Jawzjanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007”.

52)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (varakauppaministeri)” seuraavasti:

”Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varakauppaministeri. Osoite: Khair Kot district, Paktika province, Afganistan. Syntynyt vuonna 1969 Khair Kotin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: äänioikeuskortin nro: 07503858”.

53)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad)” seuraavasti:

”Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad. Afganistanin kansalainen”.

54)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); syntynyt 1960 Nangaharin maakunnassa Afganistanissa” seuraavasti:

”Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Syntynyt vuonna 1960 Nangaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Osama bin Ladenin turvallisuuskoordinaattori, b) kotiutettu Afganistaniin helmikuussa 2006”.

55)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Arvonimi: maulavi. Syntynyt: vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana. Syntymäpaikka: Ningarharin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellusasioiden varaministeri, b) olympiakomitean puheenjohtaja, c) pidätettynä Kabulissa, Afganistanissa, heinäkuussa 2003” seuraavasti:

”Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellusasioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon olympiakomitean puheenjohtaja. Osoite: Baraki Barak district, Logar province, Afganistan. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Baraki Barakin piirikunnassa, Logarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: vangittuna Kabulissa, Afganistanissa, heinäkuussa 2003; vapautettu vankilasta vuonna 2005”.

56)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Mansour, Akhtar Mohammad (siviili-ilmailu- ja liikenneministeri)” seuraavasti:

”Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon siviili-ilmailu- ja liikenneministeri. Syntynyt noin vuonna 1960. Syntymäpaikka: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmatin piirikunta, Paktian maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) kotiutettu Afganistaniin syyskuussa 2006, b) kuuluu Talebanin johtoon, c) toiminut Afganistanissa Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa toukokuusta 2007; Talebanin nimittämä Kandaharin ’kuvernööri’ toukokuusta 2007”.

57)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Nazirullah Aanafi. Arvonimi: maulavi. Tehtävät: kauppa-attasea, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1962 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000912, myönnetty 30.6.1998” seuraavasti:

”Nazirullah Aanafi Waliullah. Arvonimi: a) maulavi, b) haji. Tehtävä: kauppa-attasea, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1962 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000912 (30.6.1998 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: kotiutettu Afganistaniin lokakuussa 2006”.

58)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Abdul Salam Zaeef. Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri, b) täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 001215, myönnetty 29.8.2000”seuraavasti:

”Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri, b) täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 001215 (29.8.2000 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: otettu kiinni ja palautettu Afganistaniin. Vapautettu vankilasta. Asunut Kabulissa toukokuusta 2007”.

59)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa ”Zahed, Abdul Rahman (varaulkoministeri)” seuraavasti:

”Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaulkoministeri. Syntynyt vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana Logarin maakunnassa, Kharwarin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen”.