6.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 367/2009 AL COMISIEI

din 5 mai 2009

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Znojemské pivo (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea Republicii Cehe de înregistrare a denumirii „Znojemské pivo” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 244, 25.9.2008, p. 23.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006

Clasa 2.1.   Bere

REPUBLICA CEHĂ

Znojemské pivo (IGP)