6.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 112/5


A BIZOTTSÁG 367/2009/EK RENDELETE

(2009. május 5.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Znojemské pivo (OFJ))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették a Cseh Köztársaságnak a „Znojemské pivo” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelmét (2).

(2)

Mivel a Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogást tartalmazó nyilatkozat, az elnevezést indokolt bejegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 244., 2008.9.25., 23. o.


MELLÉKLET

Az 510/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott élelmiszerek:

2.1. osztály   Sörök

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Znojemské pivo (OFJ)