6.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 367/2009

af 5. maj 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Znojemské pivo (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tjekkiets ansøgning om registrering af betegnelsen »Znojemské pivo« blev i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 244 af 25.9.2008, s. 23.


BILAG

Fødevarer, der er omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 510/2006:

Kategori 2.1.   Øl

TJEKKIET

Znojemské pivo (BGB)