Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Tribunale civile di Bolzano – Wykładnia art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – Organ administracji lokalnej wydający przepisy ustawodawcze, które mogą uczynić bezskutecznym orzeczenie sądu administracyjnego mające powagę rzeczy osądzonej – Zgodność z prawem wspólnotowym.

Sentencja

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Bolzano jest niedopuszczalny.