14.1.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/70


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. januára 2006,

ktoré sa týka žiadosti o zaregistrovanie do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [CHZO]

[oznámené pod číslom K(2006) 5]

(Iba francúzsky text je autentický)

(2006/15/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 písmeno b,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o registráciu názvu „Choucroute d’Alsace“ bola v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Nemecko vznieslo proti registrácii námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2081/92. Námietka sa týka nedodržiavania podmienok uvedených v článku 2 uvedeného nariadenia, prípadnej škody, ktorú by utrpel výrobok, ktorý legálne existuje na trhu minimálne päť rokov pred zverejnením stanoveným v článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia, a druhového charakteru názvu, ktorého zaregistrovanie sa požaduje.

(3)

Keďže v zmysle článku 7 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2081/92 sa námietka považuje za prijateľnú, Komisia vyzvala listom z 12. novembra 2004 Francúzsko a Nemecko, aby sa vzájomne dohodli v súlade s ich vnútornými postupmi v súlade s článkom 7 ods. 5 uvedeného nariadenia. Keďže medzi uvedenými členskými štátmi nedošlo k žiadnej dohode v lehote troch mesiacov, Komisia musí prijať rozhodnutie.

(4)

Pokiaľ ide o nedodržiavanie podmienok uvedených v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92, námietkou sa spochybňuje, žeby choucroute (kyslá kapusta) za danú kvalitu vďačila podmienkam, ktoré sú údajne špecifické pre Alsasko. Konkrétne ide o dobrú zrelosť kapusty, ktorá sa pripisuje podnebiu a vlastnostiam pôdy v Alsasku, spôsob prírodnej fermentácie a know-how rodinných remeselných podnikov. Čo sa týka typov pôdy, tie sú v žiadosti o registráciu opísané ako hlboké, bohaté a dobre odvodnené. Čo sa týka podnebia výrobnej oblasti, ktoré je polokontinentálne, vyznačuje sa teplým letom a teplou jeseňou, počas ktorej sa striedajú slnečné dni a chladné noci. Avšak týmito všeobecnými podnebnými podmienkami a vlastnosťami pôdy sa vyznačujú aj iné regióny, kde sa pestuje kapusta, a nie sú preto špecifické v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b. Čo sa týka fermentácie, špecifikácia neobsahuje prvky, ktoré by umožnili charakterizovať ju ako „prírodnú“ a pripísať ju výlučne alsaskému regiónu. Daná kvalita alebo osobitná charakteristika choucroute sa teda nemôžu zakladať na týchto prvkoch.

(5)

Pokiaľ ide o reputáciu názvu „Choucroute d’Alsace“, dôkazy obsiahnuté v žiadosti o registráciu sa odvolávajú hlavne na kapustu ako hotové varené jedlo. Tieto údaje teda odkazujú na varené jedlo, ktoré nespadá do pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 2081/92. Čo sa týka reputácie choucroute crue (surovej kyslej kapusty), obsah špecifikácie a doložené dôkazy neumožňujú stanoviť reputáciu špecifickú pre choucroute, ktorá by bola nezávislá od reputácie pripísanej choucroute ako hotovému varenému jedlu.

(6)

Vzhľadom na tieto skutočnosti názov nespĺňa podmienky článku 2 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2081/92. V dôsledku toho nie je potrebné skúmať, či má názov „Choucroute d’Alsace“ druhový charakter v zmysle kritérií vymenovaných v článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2081/92.

(7)

Názov „Choucroute d’Alsace“ sa preto nemusí zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(8)

Opatrenie stanovené v tomto nariadení je v súlade so stanoviskom Regulačného výboru chránených zemepisných označení a označení pôvodu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Názov „Choucroute d’Alsace“ sa nezapíše do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení podľa nariadenia (EHS) č. 2081/92.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 12. januára 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ C 206, 2.9.2003, s. 2.