14.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 10/70


KOMISJONI OTSUS,

12. jaanuar 2006,

milles käsitletakse registreerimistaotlust nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2081/92 ette nähtud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähise registrisse kandmiseks (“Choucroute d’Alsace”) [KGT]

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2006/15/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 5 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (2) Prantsusmaa taotlus nimetuse “Choucroute d’Alsace” registreerimiseks.

(2)

Saksamaa esitas registreerimisele oma vastuväite vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 7 lõikele 1. Vastuväidet põhjendati kõnealuse määruse artiklis 2 osutatud tingimuste täitmata jätmisega, võimaliku kahjuga juba olemasolevale tootele, mis on olnud seaduslikult turul vähemalt viis aastat enne nimetatud määruse artikli 6 lõike 2 kohast avaldamiskuupäeva, ja registreerimiseks taotletud nimetuse üldise iseloomuga.

(3)

Kuna vastuväide loeti vastuvõetavaks määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 7 lõike 4 tähenduses, palus komisjon oma 12. novembri 2004. aasta kirjas nimetatud määruse artikli 7 lõike 5 kohaselt Prantsusmaad ja Saksamaad üritada jõuda omavahel kokkuleppele vastavalt siseriiklikule menetlusele. Kuna nimetatud liikmesriigid kolme kuu jooksul kokkuleppele ei jõudnud, peab komisjon nüüd tegema otsuse.

(4)

Määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 2 osutatud tingimuste täitmata jätmise osas vaidlustatakse vastuväites hapukapsa kindlaksmääratud kvaliteedi sõltuvus Alsace’i väidetavast erilisest omapärast, kapsa õigest valmimisastmest, Alsace’i kliimast ja pinnase omapärast, loomulikust hapnemisviisist ja põllumajanduslike pereettevõtete oskusteabest. Pinnaseliike on registreerimistaotluses kirjeldatud kui sügavaid, rikkaid ja hästikuivendatud muldi. Tootmispiirkonna poolmandrilist kliimat iseloomustab soe suvi ja sellele järgnev periood, mil päikeselised päevad vahelduvad jahedate öödega. Samad kliimatingimused ja üldised mullatüübid on siiski esindatud ka muudes kapsakasvatuspiirkondades ning need pole seega erilised artikli 2 lõike 2 punkti b tähenduses. Hapendamise osas ei ole spetsifikaadis toodud üksikasju, mis võimaldaksid seda iseloomustada kui nn loomulikku ja ainult Alsace’i piirkonnale omast. Hapukapsa kindlaksmääratud kvaliteet või eriline iseloom ei saa seega põhineda nimetatud üksikasjadel.

(5)

Nimetuse “Choucroute d’Alsace” mainest rääkides viidatakse registreerimistaotluses esitatud tõendustes põhiliselt hapukapsale kui garneeringule. Nimetatud üksikasjad viitavad seega valmis roa serveerimisele, kuid selline toode jääb määruse (EMÜ) nr 2081/92 kohaldamisalast välja. Toore hapukapsa maine osas ei võimalda spetsifikaat ega esitatud tõendused kindlaks teha hapukapsa erilist mainet, mis oleks eraldiseisev hapukapsa kui roa garneeringule osutatud mainest.

(6)

Lähtuvalt nimetatud üksikasjadest ei vasta nimetus määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 2 lõike 2 punktis b esitatud tingimustele. Seega ei ole vajalik uurida nimetuse “Choucroute d’Alsace” vastavust üldnimetusele määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 3 lõike 1 kohaselt.

(7)

Järelikult ei saa nimetust “Choucroute d’Alsace” kanda kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise registrisse.

(8)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on vastavuses kaitstud geograafilise tähise ja kaitstud päritolunimetuse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nimetust “Choucroute d’Alsace” ei kanta määrusega (EMÜ) nr 2081/92 ette nähtud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 12. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT C 206, 2.9.2003, lk 2.