14.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/70


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 2006

om en ansøgning om registrering i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (BGB)

(meddelt under nummer K(2006) 5)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2006/15/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 7, stk. 5, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Choucroute d’Alsace« blev i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Tyskland gjorde i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2081/92 indsigelse mod registreringen. Indsigelsesmeddelelsen vedrører manglende overholdelse af de betingelser, der omhandles i artikel 2 i nævnte forordning, til eventuel skade for eksistensen af et produkt, der lovligt har været på markedet i mindst fem år forud for offentliggørelsesdatoen, jf. artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning, og den generiske egenskab ved den betegnelse, for hvilken der ansøges om registrering.

(3)

Da indsigelsesmeddelelsen blev anset for at kunne tages til følge efter artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2081/92, har Kommissionen ved brev af 12. november 2004 opfordret Frankrig og Tyskland til at søge at nå til indbyrdes enighed efter deres interne procedurer, jf. artikel 7, stk. 5, i nævnte forordning. Da der imidlertid ikke inden for tre måneder er opnået enighed mellem disse medlemsstater, skal Kommissionen træffe en beslutning.

(4)

Hvad angår den manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2081/92, bestrider indsigelsesmeddelelsen, at bestemte egenskaber ved surkålen skyldes elementer, der foregives at være specifikke for Alsace, nemlig den meget modne kål, der skyldes klimaet og de karakteristiske jordbundsforhold i Alsace, den naturlige gæring og familiehåndværksvirksomhedernes knowhow. Hvad jordbundstypen angår, så er den i registreringsansøgningen beskrevet som dybgrundet, rig og veldrænet. Hvad angår produktionsområdets klima, der er et semi-fastlandsklima, er det karakteriseret ved en varm sommer og en sensommer, der skifter mellem solrige dage og kølige nætter. Disse generelle klima- og jordbundsforhold findes imidlertid også i andre regioner, hvor der dyrkes kål, og er således ikke specifikke i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b). Hvad modningen angår, så indeholder varespecifikationen ikke elementer, der gør det muligt at karakterisere den som »naturlig« og kun tilskrive dette til regionen Alsace. En bestemt kvalitet eller særlige kendetegn kan således for surkåls vedkommende ikke bygge på disse elementer.

(5)

Hvad angår omdømmet for betegnelsen »Choucroute d’Alsace«, henviser beviselementerne i registreringsansøgningen fundamentalt set til surkål med pølser. Disse elementer henviser derfor til en færdigret, som ligger uden for anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 2081/92. Hvad angår rå surkåls omdømme, så gør indholdet af varespecifikationen og beviserne det ikke muligt at fastslå, om surkålen har et særligt omdømme, som er uafhængigt af det omdømme, kålen har som færdigretten surkål med pølser.

(6)

På denne baggrund opfylder betegnelsen ikke betingelserne i artikel 2, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 2081/92. Det er derfor ikke nødvendigt at undersøge, om betegnelsen »Choucroute d’Alsace« har generiske egenskaber efter kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

(7)

Derfor bør betegnelsen »Choucroute d’Alsace« ikke opføres i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftskomitéen for Beskyttede Oprindelsesbetegnelser og Beskyttede Geografiske Betegnelser —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Betegnelsen »Choucroute d’Alsace« opføres ikke i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2081/92.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT C 206 af 2.9.2003, s. 2.