2.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2014,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Saksassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9112)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/864/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on lintujen, siipikarja mukaan luettuna, tarttuva virustauti. Lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat kotieläiminä pidetyssä siipikarjassa aiheuttavat taudin kahta päämuotoa, jotka eroavat virulenssiltaan. Matalapatogeeninen muoto aiheuttaa yleensä ainoastaan lieviä oireita, kun taas korkeapatogeeninen muoto aiheuttaa hyvin korkeaa kuolleisuutta useimmissa siipikarjalajeissa. Kyseisellä taudilla voi olla vakava vaikutus siipikarjankasvatuksen kannattavuuteen.

(2)

Lintuinfluenssaa esiintyy pääasiassa linnuissa, mutta tietyissä olosuhteissa tartuntoja voi esiintyä myös ihmisissä, vaikkakin riski on yleisesti ottaen hyvin vähäinen.

(3)

Lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin elävien lintujen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(4)

Neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (3) vahvistetaan tietyt ennalta ehkäisevät toimenpiteet lintuinfluenssan valvonnan ja varhaisen toteamisen osalta sekä sellaiset torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet, jotka on toteutettava, jos tätä tautia ilmenee siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa. Direktiivissä säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen ilmetessä.

(5)

Saatuaan Saksalta 5 päivänä marraskuuta 2014 ilmoituksen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksesta lihakalkkunatilalla, joka sijaitsee Heinrichswalden kunnassa Vorpommern-Greifswaldin alueella Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa, komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen 2014/778/EU (4).

(6)

Täytäntöönpanopäätöksessä 2014/778/EU säädetään, että Saksan direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Täytäntöönpanopäätöstä 2014/778/EU on määrä soveltaa 22 päivään joulukuuta 2014.

(7)

Saksassa tapahtuneen taudinpurkauksen jälkeen käyttöön otettuja väliaikaisia suojatoimenpiteitä on nyt tarkasteltu pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa.

(8)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen pikaisesti määritellä unionin tasolla kyseiset Saksassa muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa ja vahvistaa kyseisen aluejaon kesto. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/778/EU liitteessä lueteltujen alueiden rajoja on lisäksi tarpeen muuttaa hiukan, jotta voidaan laajentaa valvontavyöhykettä ja ottaa paremmin huomioon kyseisen jäsenvaltion hallinnolliset rajat.

(9)

Täytäntöönpanopäätös 2014/778/EU olisi selkeyden vuoksi kumottava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saksan on varmistettava, että direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet kattavat vähintään tämän päätöksen liitteessä olevassa A ja B osassa luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/778/EU.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/778/EU, annettu 6 päivänä marraskuuta 2014, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Saksassa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä (EUVL L 325, 8.11.2014, s. 26).


LIITE

A OSA

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu suojavyöhyke:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Koodi

(jos käytettävissä)

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan mukaisesti

DE

Saksa

Postinumero

Katettu alue:

1.12.2014

 

 

Mecklenburg-Etu-Pommeri

 

 

 

 

17379

Heinrichswalden kunta

 

 

 

17335

Strasburgin kaupunki mukaan luettuna Neuensund

 

 

 

17379

Wilhemsburgin kunta mukaan luettuna Mühlenhof

 

 

 

17379

Rothemühlin kunnan alue, jonka leveys on noin 1 800 m kunnan pohjoista, läntistä ja eteläistä rajaa pitkin

 

B OSA

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu valvontavyöhyke:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Koodi

(jos käytettävissä)

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

DE

Saksa

Postinumero

Katettu alue:

10.12.2014

 

 

Mecklenburg-Etu-Pommeri

 

 

 

 

17099

Galenbeckin kunta

 

 

 

17337

Schönhausenin kunta

 

 

 

17098

Friedlandin kunta mukaan luettuna Heinrichswalden metsä

 

 

 

17349

Schönbeckin kunta mukaan luettuna Ratteyn metsä

 

 

 

17349

Voigtsdorfin kunta mukaan luettuna kivilouhoksen alue

 

 

 

17379

Wilhemsburgin kunta mukaan luettuna seuraavat:

Eichhof

Eichhofin asuntoalue

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Strasburgin kaupunki mukaan luettuina Gehren ja Schwarzensee sekä Rosenthal ja Klepelshagen

Strasburgin kaupunki mukaan luettuna seuraavat:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzenseen asuntoalue

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Altwigshagenin kunta mukaan luettuina Altwigshagen ja Demnitz

 

 

 

17309

Jatznickin kunta mukaan luettuna seuraavat:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof mukaan luettuna Ferdinandshofin alue

 

 

 

17358

Torgelowin kaupunki mukaan luettuna Heinrichsruh

 

 

 

17337

Groß Luckowin kunta

 

 

 

17379

Rothemühlin kunta

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Uckerlandin kunta, mukaan luettuina Hansfelde ja Wismar. Alue rajoittuu idässä, pohjoisessa ja lännessä Brandenburgin ja Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltioiden rajaan ja etelässä moottoritiehen A 20.