2.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/56


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2014

για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στη Γερμανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9112]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/864/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών. Οι λοιμώξεις από τους ιούς της γρίπης των πτηνών σε κατοικίδια πουλερικά προκαλούν δύο κύριες μορφές της εν λόγω νόσου, οι οποίες διακρίνονται από τη λοιμοτοξικότητά τους. Η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου κατά κανόνα προκαλεί ήπια μόνο συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στα περισσότερα είδη πουλερικών. Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας.

(2)

Η γρίπη των πτηνών απαντάται κυρίως στα πτηνά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν λοιμώξεις και σε ανθρώπους, μολονότι ο κίνδυνος είναι γενικά πολύ περιορισμένος.

(3)

Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας της γρίπης των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος ο παράγοντας της νόσου να εξαπλωθεί σε άλλες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία. Ως εκ τούτου, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ή σε τρίτες χώρες, μέσω του εμπορίου ζώντων πτηνών ή των προϊόντων τους.

(4)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (3) θεσπίζει ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών και τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας της νόσου αυτής στα πουλερικά ή σε άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(5)

Μετά την κοινοποίηση, εκ μέρους της Γερμανίας, εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται γαλοπούλες προς πάχυνση στην κοινότητα Ηeinrichswalde, στην περιφέρεια Vorpommern-Greifswald στο ομόσπονδο κράτος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, στις 5 Νοεμβρίου 2014, εγκρίθηκε η εκτελεστική απόφαση 2014/778/ΕΕ της Επιτροπής (4).

(6)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/778/ΕΕ προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί από τη Γερμανία, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που καταχωρίζονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. Η εκτελεστική απόφαση 2014/778/ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2014.

(7)

Τα προσωρινά μέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν μετά την εμφάνιση της εστίας στη Γερμανία επανεξετάστηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

(8)

Για να προληφθεί τυχόν περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να καθοριστούν, σε ενωσιακό επίπεδο, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που δημιουργήθηκαν στη Γερμανία, σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος, και να οριστεί η διάρκεια της εν λόγω περιφερειοποίησης. Επιπλέον, τα όρια των περιοχών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/778/ΕΕ πρέπει να τροποποιηθούν ελαφρώς προκειμένου να διευρυνθεί η ζώνη επιτήρησης και να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη ορισμένα διοικητικά όρια στο εν λόγω κράτος μέλος.

(9)

Για λόγους σαφήνειας, η εκτελεστική απόφαση 2014/778/ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Γερμανία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που απαριθμούνται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στα μέρη A και Β του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η εκτελεστική απόφαση 2014/778/ΕΕ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2014/778/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2014, για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στη Γερμανία (ΕΕ L 325 της 8.11.2014, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Ζώνη προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1:

Κωδικός χώρας ISO

Κράτος μέλος

Κωδικός

(αν υπάρχει)

Όνομα

Ισχύει έως (ημερομηνία), σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ

DE

Γερμανία

Ταχυδρομικός κώδικας

Περιοχή που περιλαμβάνει:

1.12.2014

 

 

Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

 

 

 

 

17379

Κοινότητα Heinrichswalde

 

 

 

17335

Δήμος Strasburg, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Νeuensund

 

 

 

17379

Κοινότητα Wilhelmsburg, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Mühlenhof

 

 

 

17379

Περιοχή της κοινότητας Rothemühl με πλάτος κατά προσέγγιση 1 800 m κατά μήκος των βόρειων, δυτικών και νότιων συνόρων της εν λόγω κοινότητας

 

ΜΕΡΟΣ Β

Ζώνη επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 1:

Κωδικός χώρας ISO

Κράτος μέλος

Κωδικός

(αν υπάρχει)

Όνομα

Ισχύει έως (ημερομηνία), σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ

DE

Γερμανία

Ταχ. κώδικας

Περιοχή που περιλαμβάνει:

10.12.2014

 

 

Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

 

 

 

 

17099

Κοινότητα Galenbeck

 

 

 

17337

Κοινότητα Schönhausen

 

 

 

17098

Κοινότητα Friedland, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του δάσους Ηeinrichswalder

 

 

 

17349

Κοινότητα Schönbeck, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του δάσους Ratteyer

 

 

 

17349

Κοινότητα Voigtsdorf, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του λατομείου σκύρας

 

 

 

17379

Κοινότητα Wilhelmsburg, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών:

Eichhof

οικιστική ζώνη Eichhof

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Δήμος Strasburg, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Gehren και Schwarzensee με τις τοποθεσίες Rosenthal και Κlepelshagen

Δήμος Strasburg, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

οικισμός Schwarzensee

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Κοινότητα Altwigshagen, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Altwigshagen και Demnitz

 

 

 

17309

Κοινότητα Jatznick, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Ferdinandshof

 

 

 

17358

Δήμος Torgelow, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Ηeinrichsruh

 

 

 

17337

Κοινότητα Groß Luckow

 

 

 

17379

Κοινότητα Rothemühl

 

 

 

Βραδεμβούργο

 

 

 

 

17337

Κοινότητα Uckerland, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Hansfelde και Wismar. Αυτή η περιοχή ορίζεται ανατολικά, βόρεια και δυτικά από τη συνοριακή γραμμή μεταξύ των ομόσπονδων κρατών του Βραδεμβούργου και του Μεκλεμβούργου-Δυτική Πομερανία και νότια από τον αυτοκινητόδρομο Α 20.