2.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/56


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. listopadu 2014

o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu

(oznámeno pod číslem C(2014) 9112)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2014/864/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobuje dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se liší svojí virulencí. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje pouze lehké symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.

(2)

Influenza ptáků se vyskytuje převážně u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.

(3)

V případě ohniska influenzy ptáků hrozí riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými ptáky nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření pro dozor nad influenzou ptáků a její včasné odhalení a minimální opatření pro tlumení, která mají být uplatněna v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví vymezení ochranných pásem a pásem dozoru v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků.

(5)

Dne 5. listopadu 2014 oznámilo Německo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářství s chovem krůt na výkrm v obci Heinrichswalde, v okresu Přední Pomořansko-Greifswald ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko a v návaznosti na toto oznámení bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise 2014/778/EU (4).

(6)

Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru, která Německo vymezí v souladu se směrnicí 2005/94/ES, mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU se má použít do dne 22. prosince 2014.

(7)

Dočasná ochranná opatření zavedená v Německu v návaznosti na ohnisko byla nyní přezkoumána v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

(8)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Německem definovat na úrovni Unie ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Německu a stanovit dobu trvání uvedené regionalizace. Kromě toho je třeba mírně pozměnit hranice oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/778/EU, aby se rozšířilo pásmo dozoru a lépe zohlednily určité správní hranice daného členského státu.

(9)

Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU by v zájmu jasnosti mělo být zrušeno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německo zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí 2014/778/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 28. listopadu 2014.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/778/EU ze dne 6. listopadu 2014 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (Úř. věst. L 325, 8.11.2014, s. 26).


PŘÍLOHA

ČÁST A

Ochranné pásmo podle článku 1:

Kód země ISO

Členský stát

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

Datum zrušení opatření podle článku 29 směrnice 2005/94/ES

DE

Německo

PSČ

Oblast zahrnující:

1.12.2014

 

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

 

 

 

 

17379

obec Heinrichswalde

 

 

 

17335

město Štrasburk včetně části Neuensund

 

 

 

17379

obec Wilhelmsburg včetně části Mühlenhof

 

 

 

17379

oblast obce Rothemühl v šířce přibližně 1 800 m podél severní, západní a jižní hranice uvedené obce

 

ČÁST B

Pásmo dozoru podle článku 1:

Kód země ISO

Členský stát

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

Datum zrušení opatření podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

DE

Německo

PSČ

Oblast zahrnující:

10.12.2014

 

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

 

 

 

 

17099

obec Galenbeck

 

 

 

17337

obec Schönhausen

 

 

 

17098

obec Friedland včetně oblasti lesa Heinrichswalde

 

 

 

17349

obec Schönbeck včetně oblasti lesa Rattey

 

 

 

17349

obec Voigtsdorf včetně oblasti štěrkového lomu

 

 

 

17379

obec Wilhelmsburg včetně částí:

Eichhof

Eichhof obytná čtvrť

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

město Štrasburk včetně částí Gehren a Schwarzensee s oblastmi Rosenthal a Klepelshagen

město Štrasburk včetně částí:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee obytná čtvrť

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

obec Altwigshagen včetně částí Altwigshagen a Demnitz

 

 

 

17309

obec Jatznick včetně částí:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof včetně části Ferdinandshof

 

 

 

17358

město Torgelow včetně části Heinrichsruh

 

 

 

17337

obec Groß Luckow

 

 

 

17379

obec Rothemühl

 

 

 

Braniborsko

 

 

 

 

17337

Obec Uckerland včetně částí Hansfelde a Wismar. Tato oblast je na východě, severu a západě ohraničena hranicí spolkových zemí Braniborsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko a na jihu dálnicí A20.