ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CE2013.092.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 92E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
28 mars 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2012–2013
Sammanträdena den 14-17 januari 2013

2013/C 092E/01

Protokoll från sammanträdet den 14 januari 2013

1

2013/C 092E/02

Protokoll från sammanträdet den 15 januari 2013

21

2013/C 092E/03

Protokoll från sammanträdet den 16 januari 2013

80

2013/C 092E/04

Protokoll från sammanträdet den 17 januari 2013

168

Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

DROI

Underutskottet för mänskliga rättigheter

SEDE

Underutskottet för säkerhet och försvar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

S&D

Gruppen Progressiva alliansen av socialister och demokrater i Europaparlamentet

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

ECR

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

EFD

Gruppen Frihet och demokrati i Europa

NI

Grupplösa

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet SESSIONEN 2012–2013 Sammanträdena den 14-17 januari 2013

28.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 92/1


Måndagen den 14 januari 2013
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 14 JANUARI 2013

2013/C 92 E/01

Innehållsförteckning

1.

Återupptagande av sessionen

2.

Justering av protokollet från föregående sammanträde

3.

Uttalande av talmannen

4.

Parlamentets sammansättning

5.

Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

6.

Valprövning

7.

Utskottens och delegationernas sammansättning

8.

Förslag till kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder 2013

9.

Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar (artikel 70a i arbetsordningen)

10.

Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

11.

Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

12.

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

13.

Avtalstexter översända av rådet

14.

Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

15.

Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

16.

Skriftliga förklaringar (artikel 123.7 i arbetsordningen)

17.

Framställningar

18.

Inkomna dokument

19.

Arbetsplan

20.

Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (debatt)

21.

Ungdomsgaranti (debatt)

22.

Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt - Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken - Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken - Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning (debatt)

23.

Europeiska unionens förvaltningsprocesslag (debatt)

24.

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

25.

EU:s strategi för Afrikas horn (kortfattad redogörelse)

26.

Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser (kortfattad redogörelse)

27.

Föredragningslista för nästa sammanträde

28.

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 14 JANUARI 2013

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.

2.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

3.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han fördömde mordet på de tre kurdiska aktivisterna Sakine Cansiz, Leyla Söylemez och Fidan Dogan i Paris förra onsdagen. Han meddelade att Fidan Dogans föräldrar, syster och bror var närvarande på åhörarläktaren, och framförde på Europaparlamentets vägnar sina kondoleanser till de tre offrens familjer.

4.   Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Rosario Crocetta hade valts till regionspresident på Sicilien med verkan från och med den 17 december 2012 och att Francesca Barracciu hade utsetts att efterträda honom från och med samma datum.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4. 4 i arbetsordningen, fastställde parlamentet att Rosario Crocettas plats var vakant från och med den 17 december 2012 och noterade att Francesca Barracciu hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med samma datum.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Francesca Barracciu, fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

*

* *

Frieda Brepoels hade begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med den 31 januari 2013.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

*

* *

De behöriga bulgariska myndigheterna hade meddelat att Preslav Borissov utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Iliana Ivanova med verkan från och med den 1 januari 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Preslav Borissov, fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

*

* *

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att George Becali hade valts till ledamot av det nationella parlamentet med verkan från och med den 19 december 2012.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att Dan Dumitru Zamfirescu hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för George Becali, med verkan från och med den 9 januari 2013.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Dan Dumitru Zamfirescu fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

5.   Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade riktat en begäran till talmannen om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Spyros Danellis i samband med ett mål som pågår vid appellationsdomstolen på Kreta.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

6.   Valprövning

Parlamentet beslutade på förslag från JURI-utskottet att bekräfta mandaten för följande ledamöter: Justina Vitkauskaite, med verkan från och med den 21 november 2012, och Monika Panayotova, med verkan från och med den 6 december 2012.

7.   Utskottens och delegationernas sammansättning

EFD-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

 

PECH-utskottet: John Stuart Agnew i stället för Nigel Farage

 

Delegationen för förbindelserna med Israel: Preslav Borissov i stället för Monika Panayotova

 

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Preslav Borissov

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

8.   Förslag till kalender för Europaparlamentets sammanträdesperioder 2013

Talmanskonferensen hade meddelat sitt förslag till kalender för sammanträdesperioderna 2013.

Förslaget följer nedan:

fr.o.m. den 14 t.o.m. den 17 januari

fr.o.m. den 4 t.o.m. den 7 februari

fr.o.m. den 11 t.o.m. den 14 mars

fr.o.m. den 15 t.o.m. den 18 april

fr.o.m. den 20 t.o.m. den 23 maj

fr.o.m. den 10 t.o.m. den 13 juni

fr.o.m. den 1 t.o.m. den 4 juli

fr.o.m. den 9 t.o.m. den 12 september

fr.o.m. den 7 t.o.m. den 10 oktober

fr.o.m. den 21 t.o.m. den 24 oktober

fr.o.m. den 18 t.o.m. den 21 november

fr.o.m. den 9 t.o.m. den 12 december.

Tidsfristen för att lämna in ändringsförslag fastställdes till tisdagen den 15 januari 2013 kl. 19.00.

Omröstningen skulle äga rum onsdagen den 16 januari 2013.

9.   Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar (artikel 70a i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han i enlighet med artikel 70 a i arbetsordningen från LIBE-utskottet hade mottagit tre förslag till beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar och mandatet för sådana förhandlingar:

Förslag till beslut om att inleda och ge mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

Förslag till beslut om att inleda och ge mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

Förslag till beslut om att inleda och ge mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Dessa förslag till beslut har översatts till samtliga officiella språk och finns tillgängliga på webbplatsen "Séance en direct".

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter inom 48 timmar begär att förslagen ska behandlas med debatt och omröstning, ska besluten om att inleda förhandlingar anses godkända.

10.   Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på tisdagen skulle underteckna följande sex rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

Europaparlamentets och rådets förordning om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))

11.   Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Efter Europaparlamentets beslut den 1 december 2011 att upphäva den parlamentariska immuniteten för Georgios Toussas i samband med ett mål vid domstolen (första instans) i Pireus (punkt 6.5 i protokollet av den 1.12.2011), hade de behöriga grekiska myndigheterna, i enlighet med artikel 7.9 i arbetsordningen, meddelat parlamentet att målet var avslutat.

Detta meddelande skulle vidarebefordras, för information, till JURI-utskottet.

12.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden september finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I och oktober II 2012 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

13.   Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar,

protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram,

protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år.

14.   Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (C(2012)8370)

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvariga utskott: ECON; JURI (artikel 50 i arbetsordningen)

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2012)9454)

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med den dag då dokumentet mottogs, den 18 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: INTA

Kommissionens delegerade förordning om bestämmelser om förfarandet för beviljande av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2012)9460)

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med den dag då dokumentet mottogs, den 18 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: INTA

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (C(2012)9586)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang, clearingkravet, det offentliga registret, tillträde till en handelsplats, icke-finansiella motparter och riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart (C(2012)9593)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (C(2012)9602)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (C(2012)9603)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för kapitalkrav för centrala motparter (C(2012)9614)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter (C(2012)9623)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Hänvisad till

ansvarigt utskott: ECON

15.   Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

(O-000217/2012) från Vital Moreira och Cristiana Muscardini, för utskottet INTA, till kommissionen: Förordningen om obligatoriskt angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (B7-0552/2012);

(O-000218/2012) från Vital Moreira, för utskottet INTA, till kommissionen: Läget i handelsförhandlingarna med Mercosur (B7-0553/2012);

(O-000219/2012) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Ungdomsgarantin (B7-0554/2012);

(O-000208/2012) från Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab och Daniel Caspary för PPE-gruppen, till kommissionen: Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (B7-0101/2013);

(O-000213/2012) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Modernisering av statligt stöd (B7-0102/2013);

(O-000220/2012) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Regeln om ett handbagage som påförs av vissa flygbolag (B7-0103/2013);

(O-000221/2012) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Översyn av direktiv 96/53/EG om tillåtna dimensioner och vikter för vissa vägfordon (B7-0104/2013);

(O-000001/2013) från Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, till kommissionen: Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (B7-0105/2013).

16.   Skriftliga förklaringar (artikel 123.7 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.7 i arbetsordningen.

17.   Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

 

Den 19 december 2012

Barbara Schneider (nr 1470/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1471/2012); Dirk Scherer (nr 1472/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1473/2012); Isam Eshibani (nr 1474/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1475/2012); Silke Hofmann (nr 1476/2012); Lasse Schuldt (6 underskrifter) (nr 1477/2012); Daniel Brückner (nr 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nr 1479/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1480/2012); Susanne Anzengruber (nr 1481/2012); Timo Müller (nr 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nr 1483/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1484/2012); Vera Artz (nr 1485/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1486/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1487/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1488/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1489/2012); Gerrie Kok (nr 1490/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1491/2012); Petar Troyanski Асоциация на свободното слово "Анна Политковская") (nr 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 1493/2012); Krisztina Orosz (nr 1494/2012); Zsolt Néveri (nr 1495/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nr 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43 000 underskrifter) (nr 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 signatures) (nr 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 underskrifter) (nr 1500/2012); Paula Pereira (nr 1501/2012); Teresa Jakubowska (nr 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nr 1503/2012); Chantal Maynard (nr 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 underskrifter) (nr 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nr 1506/2012); Rosella Lucente (nr 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nr 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nr 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 underskrifter) (nr 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nr 1511/2012); Andreino Della Bona (nr 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nr 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nr 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nr 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 signatures) (nr 1516/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1517/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr 1519/2012); Erik Dale (nr 1520/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1521/2012); Pierre Perri (nr 1522/2012); Marc Fiammante (nr 1523/2012); Flavio Miccono (nr 1524/2012); Fariborz Arya (nr 1525/2012); Andree May Shand (nr 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nr 1527/2012); Graham Smith (nr 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nr 1529/2012); Trudy Carroll (nr 1530/2012); Alain Saiche (nr 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nr 1532/2012); Monika Pape (nr 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nr 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nr 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nr 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17 953 underskrifter) (nr 1537/2012); Jeanne Zanella (nr 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nr 1539/2012); Liz Gaffer (15 000 underskrifter) (nr 1540/2012); Nicholas Crossin (nr 1541/2012); Denis Gallo (nr 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nr 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nr 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nr 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nr 1546/2012); Christian Paulussen (nr 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nr 1548/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nr 1550/2012); Frank Wegner (nr 1551/2012); Dieter Schroder (nr 1552/2012); Georg Kuhn (nr 1553/2012); Eike Riemann (nr 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nr 1555/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1556/2012); Vasile Capra (nr 1557/2012); Ria Hermanns (nr 1558/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1559/2012).

 

Den 11 januari 2013

Emanuel Kroemer (nr 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nr 1561/2012); Anna Kotlińska (nr 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nr 1563/2012); Aneta Mrugała (nr 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nr 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nr 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nr 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nr 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 underskrifter) (nr 1570/2012); Váncsa Györgyné (nr 1571/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1572/2012); Johannes Tilman (nr 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nr 1574/2012); Michael Maier (nr 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nr 1576/2012); Jacqueline Cadell (nr 1577/2012); M Moreau (nr 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nr 1579/2012); Kenneth Price (nr 1580/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1581/2012); W. van Deijl (nr 1582/2012); Nordine Gheraissa (nr 1583/2012); Jurgis Andriuška (nr 1584/2012); Bernard Delforge (nr 1585/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1586/2012); Hal Wilson (nr 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nr 1588/2012); Marco Da Prato (nr 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nr 1590/2012); Matilde Ducco (nr 1591/2012); Philippe Bornes (nr 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nr 1593/2012); Heiner Schwab (nr 1594/2012); Fritz Schachtner (nr 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 underskrifter) (nr 1596/2012); Joachim Schroeder (nr 1597/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nr 1599/2012); Angelika Kraus (nr 1600/2012); Beata Kostorz (nr 1601/2012); Margot Mar (nr 1602/2012); Ralf Friedrich (nr 1603/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1604/2012); Matthias Ferrari (nr 1605/2012); Oliver Koch (nr 1606/2012); Barbara Schneider (nr 1607/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1608/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1609/2012); Michael Leßmann (nr 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nr 1611/2012); Dirk Graupner (nr 1612/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1613/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nr 1615/2012); Martina Schachtner (nr 1616/2012); Gunars Ruskulis (nr 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nr 1618/2012); Evelien Leloux (nr 1619/2012); Wim Hamhuis (nr 1620/2012); Konstantin Krastev (nr 1621/2012); Renata Nowosadzka (nr 1622/2012); Hieronim Więcek (nr 1623/2012); Janina Rutkowska (nr 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nr 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nr 1626/2012); Gábor Kale (nr 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nr 1628/2012); Csaba Gál (10 underskrifter) (nr 1629/2012); Marios Achilleos (nr 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nr 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nr 1632/2012); Mara Bizzotto (nr 1633/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1634/2012); Michele Sierchio (nr 1635/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nr 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nr 1638/2012); Sara Vasconi (nr 1639/2012); George Daniel Piciorea (nr 1640/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1641/2012); Vasile Toma (nr 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nr 1643/2012); Alberto Puglia (nr 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nr 1645/2012); Josef Greiner (nr 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nr 1647/2012); Leszek Kubczyk (nr 1648/2012); Stanisław Pietyra (nr 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nr 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nr 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nr 1654/2012); Stavros Agorastos (nr 1655/2012); Zoltán Lomnici (nr 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nr 1657/2012); Cvetan Vetsov (nr 1658/2012).

18.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från parlamentets utskott, betänkanden:

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (2012/2061(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (omarbetning) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Betänkande om Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning (2012/2075(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Betänkande om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (2012/2028(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Doris Pack (A7-0405/2012)

Betänkande om förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik (2011/2311(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

*Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Peter Skinner (A7-0407/2012)

Betänkande EU:s strategi för Afrikas horn (2012/2026(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A7-0408/2012)

***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Betänkande om ändring av artikel 15.2 i arbetsordningen avseende val av vice talmän (2012/2020(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Carlo Casini (A7-0412/2012)

***IBetänkande Inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Betänkande om att optimera den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken (2011/2312(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Betänkande över utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser: inverkan på fattigdomsminskningen i utvecklingsländer (2012/2135(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - utskottet CULT - Föredragande: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Betänkande om de offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 (2011/2274(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2011 ”Bidrar kontrollen av tullförfarande 42 till att förebygga och uppdaga undandragande av mervärdesskatt?” (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A7-0426/2012)

***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och rättslig prövning till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Matthias Groote (A7-0429/2012)

***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Kina (2012/2137(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Betänkande om rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken (2012/2099(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2)

från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu och Silvia-Adriana Țicău. Förslag till resolution om stopp för våldet mot kvinnor i Indien (B7-0023/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: FEMM

Nuno Melo. Förslag till resolution om behovet av förordningar i enlighet med artikel 85 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (B7-0582/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

19.   Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

*

* *

Talare: Peter van Dalen om möjligheten av att på föredragningslistan för nästa session ta med en debatt om beviljande av unionsfinansiering till Egypten.

Talare: Jörg Leichtfried om det österrikiska rättsväsendets dom mot en före detta österrikisk Europaparlamentsledmot.

*

* *

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden januari 2013 (PE 500.369/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

 

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

 

Tisdag

Talare: Charles Tannock om den begäran som hans grupp hade framfört om att på föredragningslistan för tisdagen den 15 januari 2013 ta upp en debatt om Mali, i närvaro av Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) (Talmannen svarade att denna begäran inte hade mottagits inom föreskriven tid).

Talare: Arnaud Danjean, som stödde denna begäran, Hannes Swoboda, som begärde att denna debatt skulle äga rum i februari i närvaro av Catherine Ashton och Rebecca Harms, som förtydligade att Catherine Ashton kunde vara närvarande på tisdag, och som stödde Charles Tannocks begäran. Talmannen meddelade att Catherine Ashton hade meddelat att hon inte kunde närvara under sessionsperioden i februari 2013.

Talare: Chris Davies som yttrade sig om samma fråga.

Talmannen förtydligade att han skulle be Catherine Ashton att vara närvarande under onsdagen.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen) som meddelade att Catherine Ashton kunde närvara på tisdag men inte på onsdag.

Talmannen meddelade plenarförsamlingen att han skulle rikta en formell begäran till Catherine Ashton så att hon skulle kunna vara närvarande på onsdagen.

 

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

 

Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen):

 

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som begärde att punkten "Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain" skulle ersättas av punkten "Mordet på kurdiska aktivister i Paris".

 

Talare: Charles Tannock, som stödde denna begäran, och Hannes Swoboda, som begärde att frågan skulle tas upp på föredragningslistan för nästa session inom ramen för en debatt om fredsprocessen mellan de turkiska myndigheterna och kurderna.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

20.   Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar [2012/2061(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND

Vice talman

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Veronica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti och Elisabeth Morin-Chartier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Țicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă och Inés Ayala Sender.

Talare: László Andor och Alejandro Cercas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.1.2013.

21.   Ungdomsgaranti (debatt)

Muntlig fråga (O-000219/2012) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Ungdomsgarantin (B7-0554/2012)

Pervenche Berès utvecklade frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová och Eider Gardiazábal Rubial.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič och Olga Sehnalová.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI

Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Țicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Seán Kelly.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om ungdomsgarantin (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 16.1.2013.

22.   Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt - Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken - Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken - Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning (debatt)

Betänkande om förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik [2011/2311(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Betänkande om att optimera den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken [2011/2312(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Betänkande om rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken [2012/2099(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Betänkande om Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning [2012/2075(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska och Rosa Estaràs Ferragut redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Filiz Hakaeva Hyusmenova (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ioan Enciu (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Erminia Mazzoni för PPE-gruppen, Constanze Angela Krehl för S&D-gruppen, Ramona Nicole Mănescu för ALDE-gruppen, Nikos Chrysogelos för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer och Lambert van Nistelrooij.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO

Vice talman

Talare: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič och Kerstin Westphal.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Romana Jordan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Țicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira och Franz Obermayr.

Talare: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska och Rosa Estaràs Ferragut.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 15.1.2013 för betänkandet A7-0406/2013, punkt 9.2 i protokollet av den 15.1.2013 för betänkandet A7-0421/2013, punkt 9.3 i protokollet av den 15.1.2013 för betänkandet A7-0398/2013, punkt 8.11 i protokollet av den 16.1.2013 för betänkandet A7-0437/2013

23.   Europeiska unionens förvaltningsprocesslag (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om Europeiska unionens förvaltningsprocesslag [2012/2024(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS

Vice talman

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Margrete Auken (föredragande av yttrande från utskottet PETI) och Giuseppe Gargani för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Tadeusz Zwiefka och Francisco Sosa Wagner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly och Elena Băsescu.

Talare: Maroš Šefčovič och Luigi Berlinguer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.1.2013.

24.   Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor och Erik Bánki.

25.   EU:s strategi för Afrikas horn (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s strategi för Afrikas horn [2012/2026(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro och Elena Băsescu.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 15.1.2013.

26.   Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser: inverkan på fattigdomsminskningen i utvecklingsländer [2012/2135(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu och João Ferreira.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 15.1.2013.

27.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 500.369/OJMA).

28.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Roberta Angelilli

Vice talman


Måndagen den 14 januari 2013
NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


28.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 92/21


Tisdagen den 15 januari 2013
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 15 JANUARI 2013

2013/C 92 E/02

Innehållsförteckning

1.

Öppnande av sammanträdet

2.

Föredragningslista

3.

Inkomna dokument

4.

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

5.

Beslut om vissa dokument

6.

Genomgång av det cypriotiska ordförandeskapet (debatt)

7.

Frågestund med frågor till kommissionen

8.

Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

9.

Omröstning

9.1.

Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.2.

Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.3.

Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.4.

Europeiska unionens förvaltningsprocesslag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

9.5.

Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (omröstning)

9.6.

EU:s strategi för Afrikas horn (omröstning)

9.7.

Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser (omröstning)

10.

Röstförklaringar

11.

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

12.

Debatt om Europeiska unionens framtid - Uttalande av Werner Faymann, Österrikes förbundskansler (debatt)

13.

Justering av protokollet från föregående sammanträde

14.

Situationen i Mali (debatt)

15.

Kreditvärderingsinstitut ***I - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (debatt)

16.

Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (debatt)

17.

De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 (debatt)

18.

Modernisering av statligt stöd (debatt)

19.

Tillåtna dimensioner och vikter för vissa vägfordon (debatt)

20.

Föredragningslista för nästa sammanträde

21.

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

1.

Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt

2.

Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken

3.

Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning

4.

Europeiska unionens förvaltningsprocesslag

5.

Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar

6.

EU:s strategi för Afrikas horn

7.

Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.

A7-0406/2012 - Andrea Cozzolino - endast en omröstning

2.

A7-0421/2012 - Derek Vaughan - endast en omröstning

3.

A7-0398/2012 - Rosa Estaràs Ferragut - endast en omröstning

4.

A7-0369/2012 - Luigi Berlinguer - endast en omröstning

5.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - punkt 1

6.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - punkt 4

7.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 1, punkt 13/1

8.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 1, punkt 13/2

9.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 1-7

10.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 8

11.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 9-11

12.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 14, punkt 6

13.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 14, punkt 7

14.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 14, punkt 10

15.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Skäl S

16.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Resolution

17.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 16/2

18.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 19/1

19.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 24/2

20.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 63/2

21.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 63/3

22.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - Skäl E/3

23.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - Skäl N/2

24.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - slutomröstning

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 15 JANUARI 2013

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ

Talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

2.   Föredragningslista

I enlighet med artikel 140.2 i arbetsordningen föreslog talmannen följande förändringar i föredragningslistan:

på föredragningslistan för denna eftermiddag kl. 16.30 föra in ett uttalande av Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) om situationen i Mali, följt av en debatt, utan framläggande av resolutionsförslag,

föra in en debatt om den muntliga frågan: Vissa flygbolags regel om ett enda handbagage (punkt 128 på föredragningslistan) som första punkt på föredragningslistan för torsdagens sammanträde.

Talmannen konstaterade att ingen motsatte sig dessa förslag.

3.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

Förslag till anslagsöverföring DEC 56/2012- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

rådgivande utskott: ITRE, JURI, IMCO

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

rådgivande utskott: CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

Försalg till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: PECH

rådgivande utskott: DEVE, BUDG

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFET

rådgivande utskott: DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om de allmänna principerna för Republiken Armeniens deltagande i unionsprogram (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFET

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i EUF-fördraget, eventuellt höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott: JURI

rådgivande utskott: ECON, LIBE

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott: TRAN

rådgivande utskott: ENVI, JURI, IMCO

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: INTA

rådgivande utskott: JURI, IMCO

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

rådgivande utskott: BUDG, JURI, CONT

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: PECH

rådgivande utskott: DEVE, BUDG

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle också, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, eventuellt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

rådgivande utskott: ITRE, JURI, IMCO

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ITRE

Särskild rapport nr 19/2012 (ansvarsfrihet 2011) - Rapport 2011 om uppföljningen av europeiska revisionsrättens särskilda rapporter (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: DEVE, AFET, AGRI, ITRE

4.   Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.

Våld mot kvinnor i Indien

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om våld mot kvinnor i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013);

Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om våld mot kvinnor i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, om våld mot kvinnor i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013);

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann och Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, om våld mot kvinnor i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013);

Charles Tannock och Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, om våld mot kvinnor i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Crețu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi och Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, om våld mot kvinnor i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013);

Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013);

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013);

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari och Mitro Repo för S&D-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.

Situationen i Centralafrikanska republiken

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013);

Charles Tannock för ECR-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013);

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, om situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013);

Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om människorättssituationen och den humanitära situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser och Ricardo Cortés Lastra, om situationen i Centralafrikanska republiken (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

5.   Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 42 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6.12.2012)

JURI-utskottet

Den europeiska lagen om internationell privaträtt (2012/2317(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6.12.2012)

 

AFET-utskottet

EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (2012/2319(INI))

Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2012/2318(INI))

 

IMCO-utskottet

Hasardspel online på den inre marknaden – COM(2012)0596 (2012/2322(INI))

(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

 

INTA-utskottet

Första årsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet om verksamheten i medlemsstaternas exportkreditinstitut (2012/2320(INI))

 

ITRE-utskottet

Kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI))

 

JURI-utskottet

Uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (2012/2323(INI))

(rådgivande utskott: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6.12.2012)

 

AFET-utskottet

Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/PESC (2012/2303(INI))

 

ECON-utskottet

Årsrapport om konkurrenspolitiken – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))

(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

Europeiska centralbankens årsrapport för 2011 (2012/2304(INI))

Ändringar av förfarandet (artikel 48 och artikel 42 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet

Meddelande från kommissionentill Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Bättre styrning av den inre marknaden - COM(2012)0259 (2012/2260 (INI))

ansvarigt

utskott: IMCO

(rådgivande utskott: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)

6.   Genomgång av det cypriotiska ordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomgång av det cypriotiska ordförandeskapet

Demetris Christofias (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA

Vice talman

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade tre frågor (blått kort) från Paul Rübig, Takis Hadjigeorgiou och Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Cecilia Wikström, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Trevor Colman, grupplös, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons och András Gyürk.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Țicău, Angelika Werthmann och Sophocles Sophocleous.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Demetris Christofias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice talman

7.   Frågestund med frågor till kommissionen

Innovation, forskning och utveckling, särskilt inom ramen för Horisont 2020

Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen), Máire Geoghegan-Quinn och Androulla Vassiliou (ledamöter av kommissionen)

Talmannen påminde kortfattat om de regler som gäller för frågestunden med frågor till kommissionen.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn och Androulla Vassiliou besvarade frågorna från följande ledamöter: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati och Izaskun Bilbao Barandica.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA

Vice talman

8.   Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet (IMCO) hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning(EU) nr …/2012 om typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct.

9.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

9.1.   Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik [2011/2311(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0001)

9.2.   Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att optimera den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken [2011/2312(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0002)

9.3.   Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning [2012/2075(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0003)

9.4.   Europeiska unionens förvaltningsprocesslag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om Europeiska unionens förvaltningsprocesslag [2012/2024(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0004)

9.5.   Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar [2012/2061(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0005)

9.6.   EU:s strategi för Afrikas horn (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för Afrikas horn [2012/2026(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingiven av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0006)

9.7.   Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser (omröstning)

Betänkande om utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser: inverkan på fattigdomsminskningen i utvecklingsländer [2012/2135(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0007)

10.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

 

Betänkande Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan och Syed Kamall

 

Betänkande Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan och Syed Kamall

 

Betänkande Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall och Mojca Kleva Kekuš

 

Betänkande Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei och Seán Kelly

 

Betänkande Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre och Mitro Repo

 

Betänkande Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská och Frank Vanhecke

 

Betänkande Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini och Monika Smolková

11.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ

Talman

12.   Debatt om Europeiska unionens framtid - Uttalande av Werner Faymann, Österrikes förbundskansler (debatt)

Uttalande av Werner Faymann, Österrikes förbundskansler.

Talmannen hälsade förbundskanslern välkommen och inledde debatten med ett kort uttalande.

Werner Faymann, Österrikes förbundskansler, gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, och Hans-Peter Martin, grupplös.

Talare: Werner Faymann.

Talare: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski och Elmar Brok

Talare: Werner Faymann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI

Vice talman

13.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

14.   Situationen i Mali (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Mali

Catherine Ashton (vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok och Santiago Fisas Ayxela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer och Ioan Mircea Pașcu.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

15.   Kreditvärderingsinstitut ***I - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici redogjorde för betänkandena.

Talare: Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Sebastian Valentin Bodu (föredragande av yttrande från JURI-utskottet).

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vice talman

Talare: Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Pervenche Berès och Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaș, Olle Ludvigsson och Saïd El Khadraoui.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts och João Ferreira.

Talare: Michel Barnier och Lucinda Creighton.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT

Vice talman

Talare: Leonardo Domenici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkterna 8.5 och 8.6 i protokollet av den 16.1.2013.

16.   Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (debatt)

Betänkande om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer [2012/2028(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: António Fernando Correia de Campos (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Raffaele Baldassarre (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Diogo Feio för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Werner Langen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere och Bendt Bendtsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland och João Ferreira.

Talare: Olli Rehn och Sylvie Goulard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 16.1.2013.

17.   De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 (debatt)

Betänkande om de offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 [2011/2274(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Anni Podimata för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA

Vice talman

Talare: Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš och Derk Jan Eppink.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber och Jaroslav Paška.

Talare: Olli Rehn och Alfredo Pallone.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 16.1.2013.

18.   Modernisering av statligt stöd (debatt)

Muntlig fråga (O-000213/2012) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Modernisering av statligt stöd (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Țicău, Jaroslav Paška och Erik Bánki.

Talare: Siim Kallas.

Resolutionsförslaget (inlämnas i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 17.1.2013.

19.   Tillåtna dimensioner och vikter för vissa vägfordon (debatt)

Muntlig fråga (O-000221/2012) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Översyn av direktiv 96/53/EG om tillåtna dimensioner och vikter för vissa vägfordon (B7-0104/2013)

Brian Simpson utvecklade frågan.

Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Georges Bach för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger och Silvia-Adriana Țicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ismail Ertug, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, och Inés Ayala Sender.

Talare: Siim Kallas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

20.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 500.369/OJME).

21.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Miguel Angel Martínez Martínez

Vice talman


Tisdagen den 15 januari 2013
NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Tisdagen den 15 januari 2013
BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

-

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m. d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt förslag till resolution

sluten

sluten omröstning

1.   Förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt

Betänkande: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

473, 46, 12

Begäran om omröstning med namnupprop

EFD: slutomröstning

2.   Den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken

Betänkande: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

495, 48, 21

Begäran om omröstning med namnupprop

EFD: slutomröstning

3.   Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning

Betänkande: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

562, 22, 5

Begäran om omröstning med namnupprop

EFD, PPE: slutomröstning

4.   Europeiska unionens förvaltningsprocesslag

Betänkande: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012) (kvalificerad majoritet erfordras)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

572, 16, 12

Begäran om omröstning med namnupprop

EFD, PPE: slutomröstning

5.   Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar

Betänkande: Alejandro Cercas (A7-0390/2012) (kvalificerad majoritet erfordras för antagande av resolutionsförslaget)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

punkt 1

 

originaltexten

ONU

+

500, 86, 32

punkt 4

 

originaltexten

ONU

+

515, 82, 12

Bilaga, rekommendation 1, punkt 13

 

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

610, 7, 9

2/ONU

+

500, 92, 17

Bilaga, rekommendation 5, punkt 1

4

GUE/NGL

 

-

 

Bilaga, rekommendation 5, punkt 9

 

originaltexten

särsk.

-

 

Bilaga, rekommendation 6, punkt 1

 

originaltexten

särsk.

+

 

Bilaga, rekommendation 7, punkt 1

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

Bilaga, rekommendation 7, punkt 2

5

GUE/NGL

 

-

 

Bilaga, rekommendation 7, efter punkt 2

6

GUE/NGL

 

-

 

Bilaga, rekommendation 8, punkt 2, led d

 

originaltexten

särsk.

+

 

Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 1-7

 

originaltexten

ONU

+

534, 97, 34

Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 8

 

originaltexten

ONU

+

474, 156, 28

Bilaga, rekommendation 8, punkt 4,strecksats 9-11

 

originaltexten

ONU

+

542, 99, 28

Bilaga, rekommendation 14, punkt 1

 

originaltexten

särsk.

-

 

Bilaga, rekommendation 14, punkt 6

 

originaltexten

ONU

+

555, 97, 19

Bilaga, rekommendation 14, punkt 7

 

originaltexten

ONU

+

541, 91, 30

Bilaga, rekommendation 14, punkt 8

 

originaltexten

 

-

 

Bilaga, rekommendation 14, punkt 9

 

originaltexten

 

+

 

Bilaga, rekommendation 14, punkt 10

 

originaltexten

ONU

+

534, 121, 20

skäl C

1

GUE/NGL

 

-

 

skäl N

2

GUE/NGL

 

-

 

skäl S

 

originaltexten

ONU

+

478, 183, 18

skäl V

3

GUE/NGL

 

-

 

skäl X

 

originaltexten

särsk.

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

503, 107, 72

Begäran om omröstning med namnupprop

GUE/NGL: rekommendation 14, punkt 6 och rekommendation 14, punkterna 6 och 7

ECR: punkterna 1, 4 och rekommendation 8, punkt 4, strecksats 1-11

S&D: rekommendation 8, punkt 4,strecksats 1-8; rekommendation 14, punkterna 6, 7 och 10; skäl S och slutomröstning

Begäran om särskild omröstning

GUE/NGL: rekommendation 6, punkt 1; rekommendation 8, punkt 2, led d

ALDE: rekommendation 5, punkt 9; rekommendation 8, punkt 4, strecksats 8; rekommendation 14, punkt 1

rekommendation 14, punkt 8; rekommendation 14, punkt 9; rekommendation 14, punkt 10; skäl S och X

Begäran om delad omröstning

ALDE:

Rekommendation 7, punkt 1

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "och motiveras"

Andra delen

dessa ord

ECR:

Rekommendation 1, punkt 13

Första delen

"Befintliga ekonomiska … ansvarsfull förvaltning."

Andra delen

"Europeiska fonden … mildrande effekt."

6.   EU:s strategi för Afrikas horn

Betänkande: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Alternativt förslag till resolution

1

GUE/NGL

 

-

 

punkt 14

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

punkt 16

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

+

575, 95, 11

punkt 19

 

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

560, 101, 5

2

+

 

punkt 24

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

+

566, 104, 10

punkt 35

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 37

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 63

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

+

573, 94, 17

3/ONU

+

564, 96, 8

punkt 65

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

punkt 67

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 68

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

skäl E

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2 / EO

+

339, 334, 12

3/ONU

-

280, 388, 16

skäl N

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

-

264, 407, 7

skäl T

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

skäl W

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl X

 

originaltexten

särsk.

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

570, 56, 58

Begäran om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: punkt 16, andra delen, punkt 19, första delen, punkt 24, andra delen, punkt 63, andra och tredje delen, skäl E, tredje delen, skäl N, andra delen, slutomröstning

Begäran om särskild omröstning

ALDE: punkt 67, skäl X

ECR: punkterna 35, 37 och 67

Begäran om delad omröstning

ALDE:

punkt 14

Första delen

"Europaparlamentet anser"

Andra delen

"att man bör ta vara … Kenya 2013 för att"

Tredje delen

"i)

verka för att främja … sociala agendor."

punkt 37

Första delen

"Europaparlamentet uttrycker … rådande svältkrisen."

Andra delen

"Parlamentet uppmanar … konsekvent politik."

punkt 65

Första delen

"Europaparlamentet pekar … rättigheterna i landet."

Andra delen

"Parlamentet anser … och partnerskap."

Tredje delen

"Parlamentet stöder … grundläggande rättigheter."

punkt 68

Första delen

"Europaparlamentet påpekar … antiterroristlagen från 2009."

Andra delen

"Parlamentet beklagar … till 14 års fängelse."

Tredje delen

"Parlamentet välkomnar … rättslig behandling."

skäl T

Första delen

"Säkerhetssituationen i Somalia … besegra Al-Shabaab."

Andra delen

"De etiopiska nationella … Human Rights Watch."

Tredje delen

"Grannlandet Eritrea … FN:s vapenembargo."

skäl W

Första delen

"Premiärminister Meles Zenawis … övergång till demokrati."

Andra delen

"En inkluderande, … terroristbekämpning."

Verts/ALE:

punkt 16

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "Parlamentet välkomnar rådets … operativa bas på land."

Andra delen

dessa ord

punkt 19

Första delen

"Europaparlamentet välkomnar … med bas i Uganda." och "dock"

Andra delen

"Parlamentet efterlyser" och "en bättre kontroll … somaliska säkerhetsstyrkorna."

punkt 24

Första delen

"Europaparlamentet anser … februari 2012,"

Andra delen

"och uppmuntrar … liknande konferens 2013."

punkt 63

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "stora framgångar" och "Parlamentet uppmanar kommissionen … Somaliland utgör."

Andra delen

"stora framgångar"

Tredje delen

"Parlamentet uppmanar kommissionen … Somaliland utgör."

skäl N

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "Tyvärr är … högre levnadsstandard."

Andra delen

dessa ord

Verts/ALE, ECR

skäl E

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "den internationella terrorismen" och "i form av faktorer … de europeiska länderna och"

Andra delen

"den internationella terrorismen"

Tredje delen

"i form av faktorer … de europeiska länderna"

7.   Utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser

Betänkande: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

punkt 5

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2 / EO

+

344, 300, 11

punkt 6

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 10

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2 / EO

+

359, 292, 15

punkt 14

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 27

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 28

 

originaltexten

särsk./EO

+

340, 302, 12

punkt 32

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 33

 

originaltexten

särsk.

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

Begäran om särskild omröstning

PPE: punkterna 28, 32 och 33

Begäran om delad omröstning

PPE:

punkt 5

Första delen

"Europaparlamentet påminner … fördelning av nytta."

Andra delen

"Parlamentet noterar … biologisk mångfald."

punkt 6

Första delen

"Europaparlamentet upprepar, … Nagoyaprotokollet."

Andra delen

"Parlamentet uttrycker … traditionellt utsäde."

punkt 10

Första delen

"Europaparlamentet påminner … ökar livsmedelssäkerheten)."

Andra delen

"Parlamentet beklagar dock … från växtförädlarrätten."

punkt 14

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "dvs. genom att överväga …nyttofördelningsfonden,"

Andra delen

dessa ord

punkt 27

Första delen

"Europaparlamentet beklagar … och deras innehåll."

Andra delen

"Parlamentet anser … biologisk mångfald."


Tisdagen den 15 januari 2013
BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.   A7-0406/2012 - Andrea Cozzolino - endast en omröstning

Ja-röster: 473

ALDE: Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Legutko, Migalski, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Szymański, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Zahradil, Češková

EFD: Binev, Cymański, Imbrasas, Paksas, Paška, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 46

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, McIntyre, Tannock, Van Orden, Yannakoudakis, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Nedlagda röster: 12

ECR: Strejček

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Provera, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Liotard

NI: Claeys, Dodds, Szegedi

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Andrea Cozzolino, Edite Estrela, João Ferreira, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Mario Pirillo, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

2.   A7-0421/2012 - Derek Vaughan - endast en omröstning

Ja-röster: 495

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Eppink, Fajmon, Gróbarczyk, Hannan, Kamiński, Legutko, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tomaševski, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 48

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Yannakoudakis

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Nedlagda röster: 21

ECR: Strejček

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

Verts/ALE: Schlyter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : João Ferreira, Daniel Hannan, Inês Cristina Zuber

3.   A7-0398/2012 - Rosa Estaràs Ferragut - endast en omröstning

Ja-röster: 562

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 22

ECR: Harbour

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Nedlagda röster: 5

ECR: Strejček

EFD: Messerschmidt

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Andrea Cozzolino, Diane Dodds, Malcolm Harbour, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

4.   A7-0369/2012 - Luigi Berlinguer - endast en omröstning

Ja-röster: 572

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Le Pen Jean-Marie, Stoyanov, van der Stoep

Nedlagda röster: 12

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Toussas

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Nedlagda röster : Inês Cristina Zuber

5.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - punkt 1

Ja-röster: 500

ALDE: Aylward, Bennahmias, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Manders, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Czarnecki, Vlasák

EFD: Imbrasas, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 86

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Newton Dunn, Reimers, Schmidt, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Sarvamaa

Nedlagda röster: 32

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Hall, Jensen, Johansson, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Paulsen, Rohde, Taylor Rebecca, Wikström

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

Nedlagda röster : Olle Schmidt

6.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - punkt 4

Ja-röster: 515

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 82

ALDE: Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Reimers, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Brons, Dodds, Griffin, Stadler, van der Stoep

PPE: Essayah, Sarvamaa

Nedlagda röster: 12

EFD: Paška, Vanhecke

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Marek Henryk Migalski

7.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 1, punkt 13/1

Ja-röster: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Batten, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 7

ALDE: Lambsdorff

ECR: Kowal, Migalski

EFD: Bloom, de Villiers

NI: Claeys

PPE: Hökmark

Nedlagda röster: 9

ECR: Fajmon

EFD: Andreasen, Belder, Farage

NI: Colman, Dodds, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire

S&D: Thomsen

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Riikka Manner, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

8.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 1, punkt 13/2

Ja-röster: 500

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Lyon, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez

ECR: Czarnecki, Migalski, Muscardini, Wojciechowski

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 92

ALDE: Alvaro, Gerbrandy, Hirsch, Jensen, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Paulsen, Reimers, Schaake, Schmidt, Thein, Werthmann, Wikström, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Søndergaard, de Jong

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Hökmark

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Nedlagda röster: 17

ALDE: Johansson, Ojuland

EFD: Terho

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Liotard, Toussas, Zuber

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Ibrisagic

S&D: Schaldemose

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic, Marek Henryk Migalski, Jan Mulder

9.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 1-7

Ja-röster: 534

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 97

ALDE: Jensen, Løkkegaard, Manders, Mulder, Rohde, Uggias, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Ibrisagic, Korhola

Nedlagda röster: 34

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

10.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 8

Ja-röster: 474

ALDE: Bennahmias, Jäätteenmäki, Lepage, Ludford, Ries, Rinaldi, Rochefort, Takkula, Uggias, Verhofstadt, Zanoni, de Sarnez

EFD: Imbrasas, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Matias, Maštálka, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 156

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler

Nedlagda röster: 28

EFD: Paksas

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt, Riikka Manner

11.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 8, punkt 4, strecksats 9-11

Ja-röster: 542

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Omarjee, Remek, Scholz, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 99

ALDE: Jensen, Lyon, Løkkegaard, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Rubiks, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Sarvamaa

Nedlagda röster: 28

ALDE: Bennion, Manders

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Brice Hortefeux, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt

12.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 14, punkt 6

Ja-röster: 555

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 97

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Paška, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter, Tavares

Nedlagda röster: 19

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

13.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 14, punkt 7

Ja-röster: 541

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 91

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter

Nedlagda röster: 30

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Imbrasas, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Tavares

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Philippe Boulland, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Marek Henryk Migalski

14.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Bilaga, rekommendation 14, punkt 10

Ja-röster: 534

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Lepage, Ries, Rinaldi, Rochefort, Zanoni, de Sarnez

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 121

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Colman, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler

Nedlagda röster: 20

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Nej-röster : Riikka Manner

15.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Skäl S

Ja-röster: 478

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Lepage, Rinaldi, Rochefort, Tremosa i Balcells, Zanoni, de Sarnez

EFD: Salavrakos, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 183

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bendtsen, Fjellner, Ibrisagic

Nedlagda röster: 18

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

16.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Resolution

Ja-röster: 503

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Michel, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nej-röster: 107

ALDE: Bennion, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Hénin, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Gräßle, Hohlmeier, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Klaß, Koch, Langen, Niebler, Reul, Sommer, Svensson, Voss

Nedlagda röster: 72

ALDE: Alvaro, Bearder, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Jensen, Johansson, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Reimers, Rohde, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Watson, Werthmann, Wikström

ECR: Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Essayah, Ferber, Jeggle, Korhola, Schwab, Winkler Hermann, Zeller

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Trautmann

Nej-röster : Anna Maria Corazza Bildt

17.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 16/2

Ja-röster: 575

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Staes

Nej-röster: 95

ECR: Zahradil

EFD: Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nedlagda röster: 11

ECR: Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer

NI: Martin

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jacek Saryusz-Wolski

18.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 19/1

Ja-röster: 560

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Nej-röster: 101

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nedlagda röster: 5

EFD: Messerschmidt, Vanhecke

NI: Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jacek Saryusz-Wolski

19.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 24/2

Ja-röster: 566

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Nej-röster: 104

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire, Stadler, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nedlagda röster: 10

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Dodds, Hartong, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Prendergast

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jacek Saryusz-Wolski

20.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 63/2

Ja-röster: 573

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Evans, Miranda, Ždanoka

Nej-röster: 94

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Stoyanov, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Nedlagda röster: 17

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Striffler

21.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt 63/3

Ja-röster: 564

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Durant, Evans, Miranda, Ždanoka

Nej-röster: 96

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Nedlagda röster: 8

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Messerschmidt, Vanhecke

NI: Claeys, Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa

22.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - Skäl E/3

Ja-röster: 280

ALDE: Lepage, van Baalen

ECR: Van Orden

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Gierek

Nej-röster: 388

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin

PPE: Korhola, Sarvamaa

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nedlagda röster: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Colman, Dodds, Martin Hans-Peter, Sinclaire

PPE: Striffler

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Britta Thomsen

23.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - Skäl N/2

Ja-röster: 264

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Griesbeck, Jensen, Meissner, Ries, Rochefort, de Sarnez, van Baalen

EFD: Salavrakos, Tzavela, de Villiers

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Nej-röster: 407

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Severin, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Grosch

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Nedlagda röster: 7

EFD: Paška

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Rachida Dati, Frédérique Ries

24.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - slutomröstning

Ja-röster: 570

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Claeys, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Nej-röster: 56

ALDE: Manner, Michel

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Nedlagda röster: 58

EFD: Messerschmidt, de Villiers

NI: Dodds, Gollnisch, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter

PPE: Winkler

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Franck Proust

Nej-röster : Frédérique Ries


28.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 92/80


Onsdagen den 16 januari 2013
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 16 JANUARI 2013

2013/C 92 E/03

Innehållsförteckning

1.

Öppnande av sammanträdet

2.

Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

3.

Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

4.

Det irländska ordförandeskapsprogrammet (debatt)

5.

Omröstning

5.1.

Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

6.

Utskottens och delegationernas sammansättning

7.

Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

8.

Omröstning (fortsättning)

8.1.

Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.2.

Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3.

Ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4.

De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.5.

Kreditvärderingsinstitut ***I (omröstning)

8.6.

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (omröstning)

8.7.

Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön ***I (omröstning)

8.8.

Bevarande av fiskeresurserna ***I (slutomröstning)

8.9.

Ändring av parlamentets arbetsordning avseende rangordningen för vice talmän som valts med acklamation (omröstning)

8.10.

Ungdomsgaranti (omröstning)

8.11.

Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken (omröstning)

8.12.

Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (omröstning)

9.

Röstförklaringar

10.

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

11.

Justering av protokollet från föregående sammanträde

12.

Situationen i Syrien (debatt)

13.

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (debatt)

14.

Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh (debatt)

15.

Korruption, missbruk av EU-medel och effekter för de politiska beslutsprocesserna (debatt)

16.

Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen (debatt)

17.

Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG *** - Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (debatt)

18.

Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (debatt)

19.

Föredragningslista för nästa sammanträde

20.

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

1.

Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

2.

Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ***I

3.

Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet ***I

4.

Ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet ***

5.

De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012

6.

Kreditvärderingsinstitut ***I

7.

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I

8.

Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön ***I

9.

Bevarande av fiskeresurserna ***I

10.

Ändring av parlamentets arbetsordning avseende rangordningen för vice talmän som valts med acklamation

11.

Ungdomsgaranti

12.

Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken

13.

Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.

Parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

2.

A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola - endast en omröstning

3.

A7-0180/2012 - Anna Rosbach - endast en omröstning

4.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - block 1

5.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 2

6.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 8

7.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 32

8.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 33

9.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 42

10.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 48

11.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 49

12.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 50

13.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 55

14.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 92

15.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 99

16.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 105

17.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 109

18.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 116

19.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - Lagstiftningsresolution

20.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - block 1

21.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - äf 4

22.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - äf 5

23.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - äf 7

24.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - äf 8

25.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - äf 10

26.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - äf 11

27.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - Lagstiftningsresolution

28.

A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa - Lagstiftningsresolution

29.

A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher - omröstning uppskjuten

30.

B7-0007/2013 - punkt 2

31.

B7-0007/2013 - Resolution

32.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - äf 5

33.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - äf 1

34.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - äf 4

35.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - punkt 14/1

36.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - punkt 14/2

37.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - punkt 42

38.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - punkt 46

39.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - slutomröstning

40.

A7-0402/2012 - Sylvie Goulard - äf 1

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 16 JANUARI 2013

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ

Talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.

2.   Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 vad gäller anpassningar efter översynen av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) i fråga om de variabler och fördelningar som ska översändas (C(2013)14)

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med den dag då dokumentet mottogs, den 15 januari 2013

Hänvisat till

ansvarigt utskott: TRAN

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (C(2012)9586)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Förlängning av tidsfristen: en extra månad på det behöriga utskottets begäran

Hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang, clearingkravet, det offentliga registret, tillträde till en handelsplats, icke-finansiella motparter och riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart (C(2012)9593)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Förlängning av tidsfristen: en extra månad på det behöriga utskottets begäran

Hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (C(2012)9602)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Förlängning av tidsfristen: en extra månad på det behöriga utskottets begäran

Hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (C(2012)9603)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Förlängning av tidsfristen: en extra månad på det behöriga utskottets begäran

Hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för kapitalkrav för centrala motparter (C(2012)9614)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Förlängning av tidsfristen: en extra månad på det behöriga utskottets begäran

Hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter (C(2012)9623)

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med den dag då dokumentet mottogs, den 19 december 2012

Förlängning av tidsfristen: en extra månad på det behöriga utskottets begäran

Hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

3.   Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - tidsfrist: 08/04/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp klorfenapyr som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - tidsfrist: 08/04/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens beslut om att inte ta upp formaldehyd för produkttyp 20 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - tidsfrist: 08/04/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 när det gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - tidsfrist: 08/04/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

rådgivande utskott: ITRE

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för emamektinbensoat, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glyfosat, fosmet, pyraklostrobin, spinosad och spirotetramat i eller på vissa produkter (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - tidsfrist: 10/03/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller gränsvärdena för klorantraniliprol, fludioxonil och prohexadion i eller på vissa produkter (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - tidsfrist: 21/02/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

4.   Det irländska ordförandeskapsprogrammet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det irländska ordförandeskapsprogrammet

Enda Kenny (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA

Vice talman

Talare: Diane Dodds, grupplös, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen och Jean-Pierre Audy.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA

Vice talman

Talare: Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast och Charles Goerens.

Talare: James Nicholson, som uttalade sig om ögonkontaktsförfarandet.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen), Joseph Daul som ställde en ordningsfråga, och Enda Kenny.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ

Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

5.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

5.1.   Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013: se talmanskonferensens förslag (punkt 7 i protokollet av den 14.1.2013)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Antogs

Europaparlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013 är således fastställd enligt nedanstående:

fr.o.m. den 14 t.o.m. den 17 januari

fr.o.m. den 4 t.o.m. den 7 februari

fr.o.m. den 11 t.o.m. den 14 mars

fr.o.m. den 15 t.o.m. den 18 april

fr.o.m. den 20 t.o.m. den 23 maj

fr.o.m. den 10 t.o.m. den 13 juni

fr.o.m. den 1 t.o.m. den 4 juli

fr.o.m. den 9 t.o.m. den 12 september

fr.o.m. den 7 t.o.m. den 10 oktober

fr.o.m. den 21 t.o.m. den 24 oktober

fr.o.m. den 18 t.o.m. den 21 november

fr.o.m. den 9 t.o.m. den 12 december.

Inlägg:

Martin Callanan, som i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen begärde att omröstningen om kalendern skulle skjutas upp i tre månader, Marita Ulvskog, som stödde detta förslag, och Joseph Daul, som motsatte sig det.

Genom EO (212 för, 418 mot, 44 nedlagda röster), förkastade parlamentet förslaget.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice talman

6.   Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av EFD-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

Delegationen för förbindelserna med Japan: Bastiaan Belder i stället för Mike Nattrass.

7.   Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelsen till P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) hade presenterats i kammaren i går (punkt 8 i protokollet av den 15.1.2013).

Eftersom det inte inkommit någon begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning (artikel 216.4 i arbetsordningen) anses denna rättelse godkänd.

8.   Omröstning (fortsättning)

8.1.   Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (omarbetning) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0008)

8.2.   Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0009)

8.3.   Ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och rättslig prövning till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0010)

Parlamentet godkände ingåendet av protokollet.

8.4.   De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om de offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 [2011/2274(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0011)

8.5.   Kreditvärderingsinstitut ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0012)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0012)

Inlägg:

Sharon Bowles, (ordförande för ECON-utskottet), som ställde en ordningsfråga, Godfrey Bloom om den omröstning genom namnupprop som hans grupp hade begärt, och Hannes Swoboda, som begärde att AFCO-utskottet skulle informera om bortfallet av de ursprungliga ändringsförslagen från det ansvariga utskottet, till följd av att en överenskommelse kunde nås under första behandlingen.

8.6.   Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0013)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0013)

Inlägg:

Leonardo Domenici (föredragande), som ställde en ordningsfråga till följd av de anmärkningar som framförts vid omröstningen om betänkandet A7-0221/2012 ovan, József Szájer, som meddelade att hans omröstningslista innehöll fel, och Leonardo Domenici om omröstningens slutresultat.

8.7.   Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0014)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Jarosław Leszek Wałęsa (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Antogs (P7_TA(2013)0014)

8.8.   Bevarande av fiskeresurserna ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Debatten hölls den 21 november 2012 (punkt 17 i protokollet av den 21.11.2012).

Omröstningen ägde rum den 22 november 2012 (punkt 13.3 i protokollet av den 22.11.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Pat the Cope Gallagher (föredragande) som, i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen, begärde att omröstningen skulle skjutas upp, och Chris Davies som stödde denna begäran.

Genom omröstning med namnupprop (670 röster för, 2 röster mot, 5 nedlagda röster), godkände parlamentet denna begäran.

8.9.   Ändring av parlamentets arbetsordning avseende rangordningen för vice talmän som valts med acklamation (omröstning)

Betänkande om ändring av artikel 15.2 i arbetsordningen avseende val av vice talmän [2012/2020(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagandet av ändringsförslagen)

(Enkel majoritet erfordrades för antagandet av beslutet)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag.: se bilagan "Omröstningsresultat"

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2013)0015)

Inlägg

Carlo Casini (föredragande) med anledning av förkastandet av ändringsförslag 2.

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första dagen i nästkommande sammanträdesperiod.

8.10.   Ungdomsgaranti (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0007/2013

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0016)

8.11.   Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken (omröstning)

Betänkande om rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken [2012/2099(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL GEMENSAM RESOLUTION (inlämnad av grupperna S&D, Verts/ALE och GUE/NGL))

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (inlämnad av Verts/ALE-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (inlämnad av S&D-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0017)

Inlägg

Lena Kolarska-Bobińska (föredragande).

8.12.   Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (omröstning)

Betänkande om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer [2012/2028(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (inlämnad av grupperna PPE, S&D, ALDE och Verts/ALE)

Antogs (P7_TA(2013)0018)

9.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

 

Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan och Charles Tannock

Talare: Martin Kastler, som ställde en ordningsfråga.

 

Betänkande Alfredo Pallone - A7-0425/2012

Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan och Elena Băsescu

 

Betänkande Leonardo Domenici - A7-0221/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan och Elena Băsescu

 

Betänkande Leonardo Domenici - A7-0220/2012

Monica Luisa Macovei och Elena Băsescu

 

Ungdomsgaranti - B7-0007/2013

Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler och Elena Băsescu

 

Betänkande Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012

Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan och Elena Băsescu

 

Betänkande Sylvie Goulard - A7-0402/2012

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská och Sabine Verheyen

10.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Vice talman

11.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

*

* *

Ismail Ertug meddelade att han hade varit närvarande vid sammanträdet den 14 januari 2013, men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

12.   Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, och Philip Claeys, grupplös.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) och Lucinda Creighton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

13.   Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (som ersatte föredraganden) redogjorde för rekommendationen.

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Maria Badia i Cutchet (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Tokia Saïfi för PPE-gruppen, Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Pașcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski och Tunne Kelam.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS

Vice talman

Talare: Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer och Oreste Rossi.

Talare: Lucinda Creighton och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

Mario Mauro, för utskottet AFET, om avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 17.1.2013 och punkt 12.2 i protokollet av den 17.1.2013.

14.   Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, och Gay Mitchell.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ

Vice talman

Talare: Paul Murphy, ställde en fråga ("blått kort") till Gay Mitchell som besvarade den, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea och Roberta Angelilli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Theurer, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Barbara Weiler och Daniel Caspary.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen) och Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

Charles Tannock för ECR-gruppen, om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013);

Phil Bennion för ALDE-gruppen, om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013);

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten och Ivo Belet för PPE-gruppen, om offren i den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013);

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013);

Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt och Stephen Hughes för S&D-gruppen, om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013);

Willy Meyer, Paul Murphy och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om offren för den senaste tidens bränder inom textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 17.1.2013.

15.   Korruption, missbruk av EU-medel och effekter för de politiska beslutsprocesserna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Korruption, missbruk av EU-medel och effekter för de politiska beslutsprocesserna

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Véronique Mathieu för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN

Vice talman

Talare: Tanja Fajon för S&D-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler som också besvarade tre frågor (blått kort) från Rui Tavares, Ulrike Lunacek och Georgios Papanikolaou, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender och Emine Bozkurt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti och Georgios Papanikolaou.

Talare: Michel Barnier och Lucinda Creighton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

16.   Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Pino Arlacchi för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz och Sari Essayah.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK

Vice talman

Talare: Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek och Roberta Angelilli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, João Ferreira och Jaroslav Paška.

Talare: Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om rekommendationerna från konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro och Marietta Giannakou för PPE-gruppen, om konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013);

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om rekommendationerna från konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012);

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes och Raimon Obiols för S&D-gruppen, om konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om rekommendationerna från konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012);

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om rekommendationerna från konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 17.1.2013.

(Sammanträdet avbröts kl. 21.20 och återupptogs kl. 21.30.)

17.   Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG *** - Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Uttalande av kommissionen: Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe

Daniel Caspary redogjorde för rekommendationen.

Talare: Judith Sargentini (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Franck Proust för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bernd Lange och Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta och Olle Schmidt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) och Daniel Caspary.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa och Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, om genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

Judith Sargentini och Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, om genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli för PPE-gruppen, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Robert Sturdy och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, om genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.4 i protokollet av den 17.1.2013 och punkt 12.3 i protokollet av den 17.1.2013.

18.   Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (debatt)

Muntlig fråga (O-000208/2012) från Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab och Daniel Caspary för PPE-gruppen, till kommissionen: Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (B7-0101/2013)

Muntlig fråga (O-000001/2013) från Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, till kommissionen: Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (B7-0105/2013)

Daniel Caspary och Silvana Koch-Mehrin utvecklade frågorna.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna på Algirdas Šemetas (ledamot av kommissionen) vägnar.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Gianluca Susta för S&D-gruppen, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

19.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 500.369/OJJE).

20.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Rainer Wieland

Vice talman


Onsdagen den 16 januari 2013
NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Onsdagen den 16 januari 2013
BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

-

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m. d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt förslag till resolution

sluten

sluten omröstning

1.   Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

förslag

 

talmanskonferensen

ONU

+

494, 147, 50

Begäran om omröstning med namnupprop

GUE/NGL: förslag

2.   Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ***I

Betänkande: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

671, 16, 10

3.   Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet ***I

Betänkande: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

647, 15, 31

4.   Ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet ***

Rekommendation: Matthias Groote (A7-0429/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

5.   De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012

Betänkande: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

6.   Kreditvärderingsinstitut ***I

Betänkande: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

texten i sin helhet – block 1 – kompromiss

130

utskottet

ONU

+

585, 55, 58

block 2 – ändringsförslag från ansvarigt utskott

1

3-7

9-31

34

36-40

43

46-47

51-54

57-87

89-91

93-98

100-104

106

110-114

117-129

utskottet

 

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning

2

utskottet

ONU

-

76, 603, 10

8

utskottet

ONU

-

45, 610, 17

32

utskottet

ONU

-

56, 613, 7

33

utskottet

ONU

-

28, 620, 31

35

utskottet

ONU

 

41

utskottet

ONU

 

42

utskottet

ONU

-

28, 631, 27

44

utskottet

ONU

 

45

utskottet

ONU

 

48

utskottet

ONU

-

25, 643, 10

49

utskottet

ONU

-

46, 639, 6

50

utskottet

ONU

-

46, 633, 5

55

utskottet

ONU

-

18, 654, 16

56

utskottet

ONU

 

88

utskottet

ONU

 

92

utskottet

ONU

-

17, 609, 63

99

utskottet

ONU

-

42, 627, 18

105

utskottet

ONU

-

45, 639, 7

107

utskottet

ONU

 

108

utskottet

ONU

 

109

utskottet

ONU

-

43, 629, 13

115

utskottet

ONU

 

116

utskottet

ONU

-

30, 634, 24

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

579, 58, 60

Begäran om omröstning med namnupprop

EFD: äf 2, 8, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 88, 92, 99, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 130

7.   Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I

Betänkande: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

texten i sin helhet – block 1 – kompromiss

12

utskottet

ONU

+

609, 25, 58

block 2 – ändringsförslag från ansvarigt utskott

1-3

6

9

utskottet

 

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning

4

utskottet

ONU

-

68, 616, 13

5

utskottet

ONU

-

34, 629, 29

7

utskottet

ONU

-

50, 616, 6

8

utskottet

ONU

-

25, 643, 9

10

utskottet

ONU

-

46, 625, 7

11

utskottet

ONU

-

27, 654, 7

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

599, 27, 68

Begäran om omröstning med namnupprop

EFD: äf 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

8.   Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön ***I

Betänkande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning

1-4

6-8

10-17

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning

5

utskottet

särsk.

+

 

9

utskottet

särsk.

+

 

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

661, 7, 20

Begäran om särskild omröstning

S&D: äf 5, 9

9.   Bevarande av fiskeresurserna ***I

Betänkande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Förslag till förordning

omröstning uppskjuten

texten i sin helhet

34

utskottet

 

 

omröstning: ändrat förslag

 

 

Förslag till lagstiftningsresolution

efter punkt 1

33

utskottet

 

 

omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

 

Övrigt

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade blivit uppskjutet vid sammanträdesperioden den 22 november 2012 (punkt 13.3 i protokollet av den 22.11.2012).

10.   Ändring av parlamentets arbetsordning avseende rangordningen för vice talmän som valts med acklamation

Betänkande: Carlo Casini (A7-0412/2012) (kvalificerad majoritet erfordras för antagande av ändringsförslag, enkel majoritet erfordras för antagande av beslutet)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

artikel 13, punkt 1

2

ALDE

EO

-

171, 492, 10

artikel 13, punkt 2

3S

ALDE

 

-

 

artikel 14, punkt 1

4

ALDE

 

 

artikel 15, punkt 1 och tolkningen

5

ALDE

 

 

artikel 15, punkt 2, stycke 2

6S

ALDE

 

-

 

1

utskottet

 

+

 

artikel 16, punkt 2

7S

ALDE

 

-

 

efter bilaga XXI

8

ALDE

 

 

omröstning: förslag till beslut

 

+

 

11.   Ungdomsgaranti

Resolutionsförslag: B7-0007/2013

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Resolutionsförslag B7-0007/2013

(EMPL)

punkt 1

4

GUE/NGL

 

-

 

efter punkt 1

5

GUE/NGL

 

-

 

punkt 2

 

originaltexten

ONU

+

578, 80, 17

efter punkt 2

6

GUE/NGL

 

-

 

7

GUE/NGL

 

-

 

punkt 4

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 5

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 6

8

GUE/NGL

EO

-

264, 393, 10

punkt 8

9

GUE/NGL

 

-

 

Efter skäl B

1

GUE/NGL

 

-

 

skäl D

2

GUE/NGL

 

-

 

skäl E

3

GUE/NGL

 

-

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

546, 96, 28

Begäran om omröstning med namnupprop

S&D: punkt 2, slutomröstning

Begäran om delad omröstning

GUE/NGL:

punkt 4

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "vilket innebär att … av sina behov,"

Andra delen

dessa ord

punkt 5

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "och privata"

Andra delen

dessa ord

12.   Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken

Betänkande: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Förslag till gemensam resolution som ersätter de enskilda resolutionerna

5

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL

ONU

-

266, 399, 4

Alternativt förslag till resolution

1

Verts/ALE

ONU

-

94, 566, 8

Alternativt förslag till resolution

4

S&D

ONU

-

253, 411, 6

punkt 3

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

punkt 6

 

originaltexten

särsk.

-

 

punkt 13

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 14

 

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

645, 19, 9

2/ONU

-

76, 584, 9

punkt 25

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

-

 

punkt 26

 

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 32

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 35

 

originaltexten

särsk./EO

+

382, 239, 42

punkt 37

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

-

 

punkt 42

 

originaltexten

ONU

-

32, 621, 16

punkt 43

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 46

 

originaltexten

ONU

-

73, 574, 23

punkt 48

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl G

2

föredraganden

EO

-

316, 329, 20

skäl H

3

föredraganden

 

-

 

 

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

530, 112, 29

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE: äf 5, 1, 4, punkterna 14, 42, 46 och slutomröstning

Begäran om särskild omröstning

Verts/ALE: punkterna 6, 13, 25, 26, 42, 43, 46

ALDE, PPE, ECR punkterna 6, 42, 46

S&D: punkterna 6, 13, 35, 42, 46

Begäran om delad omröstning

Verts/ALE:

skäl H

Första delen

"Inom detta … förnybar energi,"

Andra delen

"vilket är avsevärda belopp."

Verts/ALE, ALDE, PPE, ECR:

punkt 3

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "låga koldioxidutsläpp och" och "och andra åtgärder"

Andra delen

"låga koldioxidutsläpp och"

Tredje delen

"och andra åtgärder"

punkt 14

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "bränsle som inte förorenar vid förbränning,"

Andra delen

dessa ord

ALDE, PPE, ECR:

punkt 25

Första delen

"Europaparlamentet noterar … tillväxt för alla,"

Andra delen

"även sådana som … eller används."

ALDE, PPE, ECR, Verts/ALE, S&D:

punkt 37

Första delen

"Europaparlamentet håller … förbrukning av energi."

Andra delen

"Parlamentet konstaterar … energieffektivitetsprojekt."

S&D:

punkt 32

Första delen

Europaparlamentet anser … "har antagits,"

Andra delen

"eftersom risken … energiprojekt gynnas."

punkt 43

Första delen

"Europaparlamentet påpekar … för strömavbrott"

Andra delen

"(exempelvis med hjälp av transformatorer)"

S&D, Verts/ALE

punkt 48

Första delen

"Europaparlamentet konstaterar … social sammanhållning,"

Andra delen

"och anser därför … konkurrenskraftig tillväxt."

13.   Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer

Betänkande: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Alternativt förslag till resolution

1

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

ONU

+

361, 268, 33

Bilaga, Steg 1

 

originaltexten

delad

 

 

1

 

2/ONU

 

3/ONU

 

4/ONU

 

Bilaga, Steg 2

 

originaltexten

delad

 

 

1

 

2/ONU

 

Bilaga, Steg 3

 

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

 

2/ONU

 

Bilaga, Steg 4

 

originaltexten

ONU

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

 

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE: äf 1, slutomröstning

EFD: äf 1, Bilaga, Steg 3, Bilaga, Steg 4, slutomröstning

GUE/NGL: Bilaga, Steg (andra, tredje och fjärde delarna), Bilaga, Steg 2 (andra delen), Bilaga, Steg 3 (andra delen)

Begäran om delad omröstning

GUE/NGL:

Bilaga, Steg 1

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "Begränsa deltagandet … ett anpassningsprogram." [punkt 1, strecksats 2], "utan heltäckande anpassningsprogram … sina anpassningsprogram" [punkt 2, strecksats 1] och "De medlemsstater … betala straffränta." [punkt 2, strecksats 2]

Andra delen

"Begränsa deltagandet … ett anpassningsprogram." [punkt 1, strecksats 2]

Tredje delen

"utan heltäckande anpassningsprogram … sina anpassningsprogram" [punkt 2, strecksats 1]

Fjärde delen

"De medlemsstater … betala straffränta." [punkt 2, strecksats 2]

Bilaga, Steg 2

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "Begränsa deltagandet …anpassningsprogram."

Andra delen

dessa ord

Bilaga, Steg 3

Första delen

Texten i sin helhet utom orden "Deltagandet begränsas … i fas 2."

Andra delen

dessa ord


Onsdagen den 16 januari 2013
BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.   Parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013

Ja-röster: 494

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Belder, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Berra, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nej-röster: 147

ALDE: Chatzimarkakis, Hirsch, Jäätteenmäki, Koch-Mehrin, Manders, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Gustafsson, Liotard, Matias, Murphy, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bodu, Cancian, David, Essayah, Fidanza, Gáll-Pelcz, Lisek, Ronzulli, Silvestris, Winkler Hermann

S&D: Berman, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Cashman, Christensen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kadenbach, Kleva Kekuš, Leichtfried, Martin David, McAvan, McCarthy, Mirsky, Moraes, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Thomsen, Vaughan, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Andersdotter, Lichtenberger, Lunacek, Rühle, Schlyter, Staes

Nedlagda röster: 50

ALDE: Klinz, Krahmer, McMillan-Scott, Meissner, Reimers, Rohde, Schmidt, Thein, Werthmann

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Paksas, Speroni

GUE/NGL: Ferreira, Triantaphyllides, Zuber

PPE: Angelilli, Bendtsen, Casa, Comi, Corazza Bildt, Feio, Gardini, Gál, Jordan, Oomen-Ruijten, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp

S&D: Fleckenstein, Färm, Geringer de Oedenberg, Ludvigsson, Merkies, Milana, Moreira, Nilsson

Verts/ALE: Auken, Brantner, Cornelissen, Delli, Eickhout, Engström, Kiil-Nielsen, Lambert, Sargentini, Schroedter, Smith

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Rita Borsellino

Nej-röster : Edite Estrela, Franz Obermayr, Evelyn Regner

2.   A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola - endast en omröstning

Ja-röster: 671

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nej-röster: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Dodds, Sinclaire

PPE: Peterle

Nedlagda röster: 10

NI: Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Winkler

3.   A7-0180/2012 - Anna Rosbach - endast en omröstning

Ja-röster: 647

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Liotard, Lösing, Mélenchon, Søndergaard, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nej-röster: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Nedlagda röster: 31

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Bufton

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber

NI: Brons, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Sinclaire, van der Stoep

4.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - block 1

Ja-röster: 585

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nej-röster: 55

ECR: Eppink, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Colman, Dodds, Hartong, Kovács, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Nedlagda röster: 58

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Paška, Terho, Vanhecke, Włosowicz

NI: Mölzer, Obermayr

5.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 2

Ja-röster: 76

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Remek, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Bartolozzi, Ibrisagic, Salafranca Sánchez-Neyra, Tatarella, Winkler Iuliu, Zalewski

S&D: Berès, Boștinaru, Capoulas Santos, Castex, Childers, De Keyser, Geringer de Oedenberg, Gurmai, Krehl, Leinen, Prodi, Repo, Senyszyn, Susta, Sârbu, Thomsen, Tănăsescu, Weidenholzer, Zemke

Verts/ALE: Alfonsi, Schlyter

Nej-röster: 603

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Søndergaard

NI: Brons, Dodds, Griffin, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 10

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

GUE/NGL: Chountis, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Sinclaire, Sosa Wagner

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Martina Anderson

Nej-röster : Pervenche Berès, Tadeusz Cymański, Anna Ibrisagic, Hans-Peter Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gianluca Susta, Britta Thomsen

Nedlagda röster : Charalampos Angourakis, João Ferreira

6.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 8

Ja-röster: 45

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, De Mita, Winkler Iuliu

S&D: Castex, Costa, Weber Henri

Verts/ALE: Rivasi, Schlyter

Nej-röster: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Mélenchon, Scholz

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 17

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis

NI: Claeys

S&D: Berman, Papadopoulou

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Michel Dantin, Rachida Dati, Hans-Peter Martin, Francisco Sosa Wagner

7.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 32

Ja-röster: 56

ALDE: Manders

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, Winkler Iuliu

S&D: Fajon, Papadopoulou

Verts/ALE: Schlyter, Ždanoka

Nej-röster: 613

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Klute, Matias, Scholz

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Nedlagda röster: 7

ALDE: Bușoi, Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Paška, Vanhecke

NI: Claeys

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Michel Dantin, Rachida Dati, Hans-Peter Martin

8.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 33

Ja-röster: 28

ALDE: Manders

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Chountis, Meyer, Triantaphyllides, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Verts/ALE: Schlyter

Nej-röster: 620

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Nedlagda röster: 31

ALDE: Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Messerschmidt, Paška

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Mölzer, Obermayr

S&D: Papadopoulou

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Hans-Peter Martin

9.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 42

Ja-röster: 28

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Speroni

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Rubiks, Triantaphyllides, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Baldassarre, Cancian, Mazzoni, Pieper

Nej-röster: 631

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Mélenchon, Scholz, Sousa

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 27

ALDE: Uggias

EFD: Paška, Scottà

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Mölzer, Obermayr

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Hans-Peter Martin

10.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 48

Ja-röster: 25

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Ransdorf

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Baldassarre, Mazzoni

Nej-röster: 643

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 10

ALDE: Uggias

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon

NI: Claeys

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Hans-Peter Martin

11.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 49

Ja-röster: 46

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 639

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 6

ALDE: Uggias

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis, Maštálka, Remek

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Hans-Peter Martin

12.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 50

Ja-röster: 46

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 633

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Sousa

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 5

ALDE: Uggias

GUE/NGL: Maštálka, Remek

NI: Claeys

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Hans-Peter Martin

13.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 55

Ja-röster: 18

ALDE: Manders

EFD: Imbrasas, Paksas, Scottà, Terho

GUE/NGL: Chountis, Lösing, Meyer, Ransdorf, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 654

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Salavrakos, Salvini, Speroni, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Liotard, Matias, Murphy, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 16

ALDE: Uggias

ECR: Deva

EFD: Bizzotto, Fontana, Provera, Rossi, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Le Hyaric, Maštálka, Mélenchon, Remek, Vergiat

S&D: Poc

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Nirj Deva, Hans-Peter Martin

14.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 92

Ja-röster: 17

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Ehrenhauser, Kovács, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 609

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Bokros, Callanan, Deva, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Poręba, Tošenovský, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 63

ALDE: Uggias

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

Verts/ALE: Andersdotter

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Tadeusz Cymański

Nedlagda röster : Martin Callanan, Nirj Deva

15.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 99

Ja-röster: 42

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Wils, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 627

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 18

ALDE: Uggias

EFD: Belder, Paška, Salavrakos, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Maštálka, Remek, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Andersdotter

16.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 105

Ja-röster: 45

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 639

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Nedlagda röster: 7

ALDE: Uggias

EFD: Paška, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Maštálka, Remek

Verts/ALE: Andersdotter

17.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - äf 109

Ja-röster: 43

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Kovács, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Nej-röster: 629

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsen