ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.CE2013.092.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 92E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
28 marca 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski
SESJA 2012–2013
Posiedzenia od 14 do 17 stycznia 2013 r.

2013/C 092E/01

Protokół posiedzenia w dniu 14 stycznia 2013 r.

1

2013/C 092E/02

Protokół posiedzenia w dniu 15 stycznia 2013 r.

21

2013/C 092E/03

Protokół posiedzenia w dniu 16 stycznia 2013 r.

80

2013/C 092E/04

Protokół posiedzenia w dniu 17 stycznia 2013 r.

168

Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

DROI

Podkomisja Praw Człowieka

SEDE

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

ECR

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformistów

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

EFD

Grupa Europy Wolności i Demokracji

NI

Niezrzeszeni

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski SESJA 2012–2013 Posiedzenia od 14 do 17 stycznia 2013 r.

28.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 92/1


Poniedziałek, 14 stycznia 2013 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 14 STYCZNIA 2013 R.

2013/C 92 E/01

Spis treści

1.

Wznowienie sesji

2.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

3.

Oświadczenie Przewodniczącego

4.

Skład Parlamentu

5.

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

6.

Weryfikacja mandatów

7.

Skład komisji i delegacji

8.

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2013

9.

Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70 a Regulaminu)

10.

Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

11.

Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu

12.

Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

13.

Teksty porozumień przekazane przez Radę

14.

Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

15.

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

16.

Oświadczenia pisemne (art. 123 ust. 7 Regulaminu)

17.

Petycje

18.

Składanie dokumentów

19.

Porządek obrad

20.

Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (debata)

21.

Gwarancja dla młodzieży (debata)

22.

Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy - Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności - Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (debata)

23.

Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (debata)

24.

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

25.

Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (krótka prezentacja)

26.

Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (krótka prezentacja)

27.

Porządek obrad następnego posiedzenia

28.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 14 STYCZNIA 2013 R.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym potępił zabójstwo trzech działaczek kurdyjskich Sakiny Cansiz, Leyli Söylemez i Fidan Dogan, które miało miejsce w ubiegłą środę w Paryżu. Poinformował, że na trybunie obecni są rodzice, siostra i brat zamordowanej Fidan Dogan oraz przekazał wyrazy współczucia rodzinom trzech ofiar.

4.   Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie poinformowały, że Rosario Crocetta został wybrany na stanowisko przewodniczącego regionu Sycylii ze skutkiem od dnia 17 grudnia 2012 r. i że od tego samego dnia w jego miejsce została powołana Francesca Barracciu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdził, że stanowisko zajmowane przez Rosario Crocettę zostało zwolnione od dnia 17 grudnia 2012 r. i przyjął do wiadomości, że Francesca Barracciu została mianowana posłanką do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od tego samego dnia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu dopóki jej mandat nie zostanie zweryfikowany i ewentualnie zakwestionowany, Francesca Barracciu będzie zasiadać w Parlamencie i jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczy uprzednio na piśmie, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego.

*

* *

Frieda Brepoels zrzekła się mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził, że zajmowane przez nią stanowisko zostało zwolnione począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwy organ krajowy.

*

* *

Właściwe organy bułgarskie poinformowały, że Preslav Borissov został powołany w miejsce Iliany Ivanovy na stanowisko posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu dopóki jego mandat nie zostanie zweryfikowany i ewentualnie zakwestionowany, Preslav Borissov będzie zasiadać w Parlamencie i jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczy uprzednio na piśmie, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego.

*

* *

Właściwe organy rumuńskie poinformowały, że George Becali został wybrany na stanowisko posła do parlamentu krajowego ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził, że zajmowane przez niego stanowisko zostało zwolnione począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwy organ krajowy.

Właściwe organy rumuńskie poinformowały, że Dan Dumitru Zamfirescu został powołany w miejsce George'a Becali na stanowisko posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 9 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu dopóki jego mandat nie zostanie zweryfikowany i ewentualnie zakwestionowany, Dan Dumitru Zamfirescu będzie zasiadać w Parlamencie i jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczy uprzednio na piśmie, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego.

5.   Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy Grecji skierowały do Przewodniczącego wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Spyrosa Danellisa w związku z postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę w sądzie apelacyjnym na Krecie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

6.   Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłanek Justiny Vitkauskaite, z dniem 21 listopada 2012 r., i Moniki Panayotovej, z dniem 6 grudnia 2012 r.

7.   Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy EFD następujące wnioski o mianowanie:

 

komisja PECH: John Stuart Agnew w miejsce Nigela Farage'a

 

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem: Preslav Borissov w miejsce Moniki Panayotovej

 

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja: Preslav Borissov

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nikt nie zgłosi zastrzeżeń.

8.   Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2013

Konferencja Przewodniczących przedstawiła propozycje dotyczące kalendarza sesji plenarnych na rok 2013.

Propozycje te przedstawiają się następująco:

od 14 do 17 stycznia

od 4 do 7 lutego

od 11 do 14 marca

od 15 do 18 kwietnia

od 20 do 23 maja

od 10 do 13 czerwca

od 1 do 4 lipca

od 9 do 12 września

od 7 do 10 października

od 21 do 24 października

od 18 do 21 listopada

od 9 do 12 grudnia.

Termin składania poprawek wyznaczono na wtorek 15 stycznia 2013 r. godz. 19.00.

Głosowanie odbędzie się w środę 16 stycznia 2013 r.

9.   Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70 a Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że, zgodnie z art. 70a Regulaminu, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przekazała mu trzy wnioski dotyczące decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego:

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji miedzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji miedzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Miagracji i Azylu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji miedzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Te trzy wnioski dotyczące decyzji zostały przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe i są dostępne pod zakładką Séance en direct.

Jeżeli w terminie czterdziestu ośmiu godzin żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie zwróci się o rozpatrzenie tych decyzji i poddanie ich pod dyskusję i głosowanie, decyzje te zostaną uznane za przyjęte.

10.   Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że we wtorek przystąpi wraz z przewodniczącym Rady do podpisania 6 następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))

11.   Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu

W następstwie decyzji o uchyleniu immunitetu posła Georgiosa Toussasa w związku z postępowaniem toczącym się przed sądem pierwszej instancji w Pireusie, jaką Parlament Europejski wydał w dniu 1 grudnia 2011 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 1.12.2011), właściwe organy greckie zgodnie z art. 7 ust. 9 Regulaminu poinformowały Parlament, że postępowanie sądowe zostało zakończone.

Komunikat organów greckich zostanie przekazany komisji JURI tytułem informacji.

12.   Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji wrześniowej 2012 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie I i II sesji październikowej 2012 r. jest już dostępny na stronie internetowej Séance en direct.

13.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych;

Protokół ustalający na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską.

14.   Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (C(2012)8370)

Termin zgłaszania sprzeciwu: trzy miesiące począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON; JURI (art. 50 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2012)9454)

Termin zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od daty otrzymania tj. 18 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: INTA

Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające zasady dotyczące procedury przyznawania szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2012)9460)

Termin zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od daty otrzymania tj. 18 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: INTA

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (C(2012)9586)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2012)9593)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (C(2012)9602)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępniane przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych (C(2012)9603)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (C(2012)9614)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19.12.2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (C(2012)9623)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19.12.2012 r.

Odesłany do

komisji przedmiotowo właściwej: ECON

15.   Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

(O-000217/2012), które skierowali do Komisji Vital Moreira i Cristiana Muscardini w imieniu komisji INTA: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (B7-0552/2012);

(O-000218/2012), które skierował do Komisji Vital Moreira w imieniu komisji INTA: Stan zaawansowania negocjacji handlowych z Mercosur (B7-0553/2012);

(O-000219/2012), które skierowała do Komisji Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL: Gwarancje na rzecz młodzieży (B7-0554/2012);

(O-000208/2012), które skierowali do Komisji Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE: Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (B7-0101/2013);

(O-000213/2012), które skierowała do Komisji Sharon Bowles w imieniu komisji ECON: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (B7-0102/2013);

(O-000220/2012), które skierował do Komisji Brian Simpson w imieniu komisji TRAN: Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (B7-0103/2013);

(O-000221/2012), które skierował do Komisji Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN: Przegląd dyrektywy 96/53/WE dotyczącej maksymalnych dopuszczalnych wymiarów oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń dla niektórych pojazdów drogowych (B7-0104/2013);

(O-000001/2013), które skierowała do Komisji Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE: Modernizacja kodeksu celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (B7-0105/2013).

16.   Oświadczenia pisemne (art. 123 ust. 7 Regulaminu)

Na mocy art. 123 ust. 7 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

17.   Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

 

Dnia 19 grudnia 2012

Barbara Schneider (nr 1470/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1471/2012); Dirk Scherer (nr 1472/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1473/2012); Isam Eshibani (nr 1474/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1475/2012); Silke Hofmann (nr 1476/2012); Lasse Schuldt (6 podpisów) (nr 1477/2012); Daniel Brückner (nr 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nr 1479/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1480/2012); Susanne Anzengruber (nr 1481/2012); Timo Müller (nr 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nr 1483/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1484/2012); Vera Artz (nr 1485/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1486/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1487/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1488/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1489/2012); Gerrie Kok (nr 1490/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская")) (nr 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 1493/2012); Krisztina Orosz (nr 1494/2012); Zsolt Néveri (nr 1495/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nr 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43 000 podpisów) (nr 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 podpisy) (nr 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 podpisy) (nr 1500/2012); Paula Pereira (nr 1501/2012); Teresa Jakubowska (nr 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nr 1503/2012); Chantal Maynard (nr 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 podpisów) (nr 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nr 1506/2012); Rosella Lucente (nr 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nr 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nr 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 podpisy) (nr 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nr 1511/2012); Andreino Della Bona (nr 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nr 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nr 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nr 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 podpisów) (nr 1516/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1517/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr 1519/2012); Erik Dale (nr 1520/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1521/2012); Pierre Perri (nr 1522/2012); Marc Fiammante (nr 1523/2012); Flavio Miccono (nr 1524/2012); Fariborz Arya (nr 1525/2012); Andree May Shand (nr 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nr 1527/2012); Graham Smith (nr 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nr 1529/2012); Trudy Carroll (nr 1530/2012); Alain Saiche (nr 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nr 1532/2012); Monika Pape (nr 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nr 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nr 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nr 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17 953 podpisy) (nr 1537/2012); Jeanne Zanella (nr 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nr 1539/2012); Liz Gaffer (15 000 podpisów) (nr 1540/2012); Nicholas Crossin (nr 1541/2012); Denis Gallo (nr 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nr 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nr 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nr 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nr 1546/2012); Christian Paulussen (nr 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nr 1548/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nr 1550/2012); Frank Wegner (nr 1551/2012); Dieter Schroder (nr 1552/2012); Georg Kuhn (nr 1553/2012); Eike Riemann (nr 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nr 1555/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1556/2012); Vasile Capra (nr 1557/2012); Ria Hermanns (nr 1558/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1559/2012).

 

Dnia 11 stycznia 2013

Emanuel Kroemer (nr 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nr 1561/2012); Anna Kotlińska (nr 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nr 1563/2012); Aneta Mrugała (nr 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nr 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nr 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nr 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nr 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 podpisy) (nr 1570/2012); Váncsa Györgyné (nr 1571/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1572/2012); Johannes Tilman (nr 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nr 1574/2012); Michael Maier (nr 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nr 1576/2012); Jacqueline Cadell (nr 1577/2012); M Moreau (nr 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nr 1579/2012); Kenneth Price (nr 1580/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1581/2012); W. van Deijl (nr 1582/2012); Nordine Gheraissa (nr 1583/2012); Jurgis Andriuška (nr 1584/2012); Bernard Delforge (nr 1585/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1586/2012); Hal Wilson (nr 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nr 1588/2012); Marco Da Prato (nr 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nr 1590/2012); Matilde Ducco (nr 1591/2012); Philippe Bornes (nr 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nr 1593/2012); Heiner Schwab (nr 1594/2012); Fritz Schachtner (nr 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 podpisy) (nr 1596/2012); Joachim Schroeder (nr 1597/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nr 1599/2012); Angelika Kraus (nr 1600/2012); Beata Kostorz (nr 1601/2012); Margot Mar (nr 1602/2012); Ralf Friedrich (nr 1603/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1604/2012); Matthias Ferrari (nr 1605/2012); Oliver Koch (nr 1606/2012); Barbara Schneider (nr 1607/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1608/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1609/2012); Michael Leßmann (nr 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nr 1611/2012); Dirk Graupner (nr 1612/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1613/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nr 1615/2012); Martina Schachtner (nr 1616/2012); Gunars Ruskulis (nr 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nr 1618/2012); Evelien Leloux (nr 1619/2012); Wim Hamhuis (nr 1620/2012); Konstantin Krastev (nr 1621/2012); Renata Nowosadzka (nr 1622/2012); Hieronim Więcek (nr 1623/2012); Janina Rutkowska (nr 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nr 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nr 1626/2012); Gábor Kale (nr 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nr 1628/2012); Csaba Gál (10 podpisów) (nr 1629/2012); Marios Achilleos (nr 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nr 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nr 1632/2012); Mara Bizzotto (nr 1633/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1634/2012); Michele Sierchio (nr 1635/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nr 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nr 1638/2012); Sara Vasconi (nr 1639/2012); George Daniel Piciorea (nr 1640/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1641/2012); Vasile Toma (nr 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nr 1643/2012); Alberto Puglia (nr 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nr 1645/2012); Josef Greiner (nr 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nr 1647/2012); Leszek Kubczyk (nr 1648/2012); Stanisław Pietyra (nr 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nr 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nr 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nr 1654/2012); Stavros Agorastos (nr 1655/2012); Zoltán Lomnici (nr 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nr 1657/2012); Cvetan Vetsov (nr 1658/2012).

18.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

sprawozdania złożone przez komisje parlamentarne

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (2012/2061(INI)) - Komisja EMPL - Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (przekształcenie) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wdrożenia i stosowania (2012/2075(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Sprawozdanie w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych (2012/2028(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - Komisja CULT - Sprawozdawczyni: Doris Pack (A7-0405/2012)

Sprawozdanie w sprawie ponownego rozwoju obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy w ramach polityki spójności UE (2011/2311(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Peter Skinner (A7-0407/2012)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla Rogu Afryki (2012/2026(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0408/2012)

*** Zalecenie w sprawie projektu wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (2012/2020(REG)) - Komisja AFCO - Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0412/2012)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności (2011/2312(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się (2012/2135(INI)) - Komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - Komisja CULT - Sprawozdawca: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej (UGW) w latach 2011–2012 (2011/2274(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania specjalnego nr 13/2011 Trybunału Obrachunkowego zatytułowanego „Czy mechanizmy kontrolne stosowane w procedurze celnej 42 zapobiegają uchylaniu się od podatku VAT i umożliwiają wykrycie takich przypadków?” (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0426/2012)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0429/2012)

*** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Chiny (2012/2137(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (2012/2099(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawczyni: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2)

projekty rezolucji złożone przez posłów (art. 120 Regulaminu)

Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu i Silvia-Adriana Țicău. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania przemocy wobec kobiet w Indiach (B7-0023/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: FEMM

Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie konieczności uregulowań na mocy art. 85 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (B7-0582/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

19.   Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

*

* *

Głos zabrał Peter van Dalen w sprawie stosowności wpisania do porządku obrad kolejnej sesji plenarnej debaty w sprawie przyznania Egiptowi unijnych środków finansowych.

Głos zabrał Jörg Leichtfried w sprawie wyroku, wydanego przez austriacki wymiar sprawiedliwości, skazującego byłego posła do Parlamentu Europejskiego.

*

* *

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2013 r. (PE 500.369/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

 

Poniedziałek

Bez zmian.

 

Wtorek

Głos zabrał Charles Tannock w sprawie wniosku złożonego przez grupę, do której należy, dotyczącego wpisania do porządku obrad we wtorek 15 stycznia 2013 r. debaty w sprawie Mali w obecności Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) (Przewodniczący zauważył, że ten wniosek nie wpłynął w odpowiednim terminie).

Głos zabrali: Arnaud Danjean, który poparł ten wniosek, Hannes Swoboda, który zaapelował, aby przeprowadzić w lutym debatę w obecności Catherine Ashton, oraz Rebecca Harms, która dodała, że Catherine Ashton będzie mogłaby być obecna we wtorek, a następnie poparła wniosek Charlesa Tannocka. Przewodniczący poinformował, że Catherine Ashton zapowiedziała, że nie będzie mogła przybyć na sesję w lutym 2013 r.

Głos zabrał Chris Davies w tej samej sprawie.

Przewodniczący poinformował, że poprosi Catherine Ashton, aby przybyła na środowe posiedzenie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji), który poinformował, że Catherine Ashton będzie mogła być obecna we wtorek, ale nie w środę.

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Parlament wystosuje oficjalny wniosek do Catherine Ashton z prośbą, aby przybyła na posiedzenie w środę.

 

Środa

Bez zmian.

 

Czwartek

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE):

 

Głos zabrała Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem, aby zastąpić punkt dotyczący sytuacji praw człowieka w Bahrajnie punktem dotyczącym zamordowania aktywistek kurdyjskich w Paryżu.

 

Głos zabrali: Charles Tannock, który poparł ten wniosek, i Hannes Swoboda, który zwrócił się o wpisanie tej sprawy do porządku obrad kolejnej sesji plenarnej w ramach debaty nad procesem pokojowym między organami tureckimi a organami kurdyjskimi.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

20.   Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi [2012/2061(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND

Wiceprzewodniczący

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Veronica Lope Fontagné w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti i Elisabeth Morin-Chartier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Țicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă i Inés Ayala Sender.

Głos zabrali: László Andor i Alejandro Cercas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.1.2013.

21.   Gwarancja dla młodzieży (debata)

Pytanie ustne (O-000219/2012), które skierowała do Komisji Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL: Gwarancje na rzecz młodzieży (B7-0554/2012)

Pervenche Berès rozwinęła zagadnienie.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová i Eider Gardiazábal Rubial.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Zofija Mazej Kukovič i Olga Sehnalová.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI

Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Țicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Seán Kelly.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Pervenche Berès, w imieniu komisji EMPL w sprawie gwarancji dla młodzieży (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.1.2013.

22.   Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy - Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności - Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (debata)

Sprawozdanie w sprawie ponownego rozwoju obszarów miejskich jako wkładu we wzrost gospodarczy w ramach polityki spójności UE [2011/2311(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności [2011/2312(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej [2012/2099(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenia i stosowania [2012/2075(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska i Rosa Estaràs Ferragut przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Filiz Hakaeva Hyusmenova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Ioan Enciu (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Erminia Mazzoni w imieniu grupy PPE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy S&D, Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy ALDE, Nikos Chrysogelos w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ewald Stadler niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer i Lambert van Nistelrooij.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič i Kerstin Westphal.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Romana Jordan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Țicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska i Rosa Estaràs Ferragut.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 15.1.2013 r. w odniesieniu do sprawozdania A7-0406/2013, pkt 9.2 protokołu z dnia 15.1.2013 w w odniesieniu do sprawozdania A7-0421/2013, pkt 9.3 protokołu z dnia 15.1.2013 w odniesieniu do sprawozdania A7-0398/2013, pkt 8.11 protokołu z dnia 16.1.2013 w odniesieniu do sprawozdania A7-0437/2013

23.   Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej [2012/2024(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Margrete Auken (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI) i Giuseppe Gargani w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Tadeusz Zwiefka i Francisco Sosa Wagner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Luigi Berlinguer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 15.1.2013.

24.   Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor i Erik Bánki.

25.   Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz Rogu Afryki [2012/2026(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro i Elena Băsescu.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.1.2013.

26.   Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się [2012/2135(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu i João Ferreira.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.1.2013.

27.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 500.369/OJMA).

28.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Roberta Angelilli

Wiceprzewodnicząca


Poniedziałek, 14 stycznia 2013 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


28.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 92/21


Wtorek, 15 stycznia 2013 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 STYCZNIA 2013 R.

2013/C 92 E/02

Spis treści

1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Porządek dnia

3.

Składanie dokumentów

4.

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

5.

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

6.

Podsumowanie prezydencji cypryjskiej (debata)

7.

Tura pytań do Komisji

8.

Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

9.

Głosowanie

9.1.

Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

9.2.

Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

9.3.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

9.4.

Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

9.5.

Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (głosowanie)

9.6.

Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (głosowanie)

9.7.

Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (głosowanie)

10.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

11.

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

12.

Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej - Oświadczenie kanclerza Austrii Wernera Faymanna (debata)

13.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

14.

Sytuacja w Mali (debata)

15.

Agencje ratingowe ***I - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (debata)

16.

Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (debata)

17.

Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (debata)

18.

Modernizacja pomocy państwa (debata)

19.

Maksymalne dopuszczalne wymiary oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia dla niektórych pojazdów drogowych (debata)

20.

Porządek obrad następnego posiedzenia

21.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1.

Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy

2.

Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności

3.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – wdrożenie i stosowanie

4.

Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE

5.

Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi

6.

Strategia UE na rzecz Rogu Afryki

7.

Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.

A7-0406/2012 - Andrea Cozzolino - jedno głosowanie

2.

A7-0421/2012 - Derek Vaughan - jedno głosowanie

3.

A7-0398/2012 - Rosa Estaràs Ferragut - jedno głosowanie

4.

A7-0369/2012 - Luigi Berlinguer - jedno głosowanie

5.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - ust. 1

6.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - ust. 4

7.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 1 ust. 13/1

8.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 1 ust. 13/2

9.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 1-7

10.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 8

11.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 9-11

12.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 14 ust. 6

13.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 14 ust. 7

14.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 14 ust. 10

15.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - punkt S preambuły

16.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - rezolucja

17.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 16/2

18.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 19/1

19.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 24/2

20.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 63/2

21.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 63/3

22.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt E/3 preambuły

23.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt N/2 preambuły

24.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - głosowanie końcowe

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 STYCZNIA 2013 R.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

2.   Porządek dnia

Zgodnie z art. 140 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w porządku dziennym:

wpisanie do porządku dziennego na dzień dzisiejszy po południu o godz. 16.30 oświadczenia Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) w sprawie sytuacji w Mali, po którym nastąpi debata, bez przedstawiania projektów rezolucji;

wpisanie debaty na temat pytania ustnego, które brzmi: Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (punkt 128 porządku dziennego) jako pierwszego punktu porządku obrad w czwartek.

Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu w odniesieniu do tych zmian.

3.   Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 56/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

opinia: ITRE, JURI, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

opinia: CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: DEVE, BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Armenii dotyczącej zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: ECON, LIBE

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę 96/98/WE (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

opinia: ENVI, JURI, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: JURI, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))

Zgodnie z art. 304 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

opinia: BUDG, JURI, CONT

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: DEVE, BUDG

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym

Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, JURI, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

Sprawozdanie specjalne nr 19/2012 (absolutorium za 2011 r.) pt. „Sprawozdanie za 2011 r. dotyczące działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc.: CONT

opinia: DEVE, AFET, AGRI, ITRE

4.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

Przemoc wobec kobiet w Indiach

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013);

Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013);

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE,w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013);

Charles Tannock i Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Crețu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi i Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013);

Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie 2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013);

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie 2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013);

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.

Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej 2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013);

Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013);

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej 2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013);

Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w odniesieniu do praw człowieka i prawa humanitarnego w Republice Środkowoafrykańskiej 2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser i Ricardo Cortés Lastra w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

5.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 6.12.2012 r.)

komisja JURI

Europejski kodeks prawa prywatnego międzynarodowego (2012/2317(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 6.12.2012 r.)

 

komisja AFET

Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (2012/2319(INI))

Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2012/2318(INI))

 

komisja IMCO

Hazard online na rynku wewnętrznym – COM(2012)0596 (2012/2322(INI))

(opinia: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

 

komisja INTA

Pierwsze sprawozdanie roczne Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działalności agencji kredytów eksportowych państw członkowskich (2012/2320(INI))

 

komisja ITRE

Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu (2012/2321(INI))

 

komisja JURI

Monitorowanie przekazywania uprawnień ustawodawczych i nadzór państw członkowskich nad korzystaniem przez Komisję z uprawnień wykonawczych (2012/2323(INI))

(opinia: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 6.12.2012 r.)

 

komisja AFET

Wywóz broni: stosowanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (2012/2303(INI))

 

komisja ECON

Roczne sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))

(opinia: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego za rok 2011 (2012/2304(INI))

Zmiany procedury (od art. 48 do art. 42 Regulaminu)

komisja IMCO

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem - COM(2012)0259- 2012/2260 (INI)

odesłany

przedm. właśc.: IMCO

opinia: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI

6.   Podsumowanie prezydencji cypryjskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie prezydencji cypryjskiej

Demetris Christofias (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrały: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Takis Hadjigeorgiou i Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein i Cecilię Wikström, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Trevor Colman niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons i András Gyürk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Țicău, Angelika Werthmann i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Demetris Christofias.

Debata została zamknięta.

PRZYWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

7.   Tura pytań do Komisji

Innowacje, badania i rozwój, w szczególności w ramach programu Horyzont 2020

Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji), Máire Geoghegan-Quinn i Androulla Vassiliou (członkinie Komisji)

Przewodniczący przypomniał pokrótce zasady dotyczące tury pytań do Komisji.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn i Androulla Vassiliou odpowiedziały na pytania zadane przez następujących posłów: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati i Izaskun Bilbao Barandica.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA

Wiceprzewodniczący

8.   Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa (IMCO) przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

Sprostowanie (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie homologaci i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

9.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

9.1.   Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ponownego rozwoju obszarów miejskich jako wkładu we wzrost gospodarczy w ramach polityki spójności UE [2011/2311(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0001)

9.2.   Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności [2011/2312(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0002)

9.3.   Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenia i stosowania [2012/2075(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0003)

9.4.   Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej [2012/2024(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0004)

9.5.   Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi [2012/2061(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana do przyjęcia projektu rezolucji)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0005)

9.6.   Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz Rogu Afryki [2012/2026(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0006)

9.7.   Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się [2012/2135(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0007)

10.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

 

Sprawozdanie Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan i Syed Kamall

 

Sprawozdanie Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan i Syed Kamall

 

Sprawozdanie Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall i Mojca Kleva Kekuš

 

Sprawozdanie Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei i Seán Kelly

 

Sprawozdanie Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre i Mitro Repo

 

Sprawozdanie Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská i Frank Vanhecke

 

Sprawozdanie Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini i Monika Smolková

11.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.55 i wznowione o 15.10.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

12.   Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej - Oświadczenie kanclerza Austrii Wernera Faymanna (debata)

Oświadczenie Wernera Faymanna, kanclerza federalnego Austrii.

Przewodniczący przywitał kanclerza i wygłosił krótkie oświadczenie na rozpoczęcie debaty.

Werner Faymann, kanclerz federalny Austrii, wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, i Hans-Peter Martin niezrzeszony.

Głos zabrał Werner Faymann.

Głos zabrali: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski i Elmar Brok.

Głos zabrał Werner Faymann.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI

Wiceprzewodnicząca

13.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

14.   Sytuacja w Mali (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Mali

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok i Santiago Fisas Ayxela.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer i Ioan Mircea Pașcu.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.

15.   Agencje ratingowe ***I - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici przedstawił sprawozdania.

Głos zabrali: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrał Sebastian Valentin Bodu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Ildikó Gáll-Pelcz w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Pervenche Berès i Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaș, Olle Ludvigsson i Saïd El Khadraoui.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts i João Ferreira.

Głos zabrali: Michel Barnier i Lucinda Creighton.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Leonardo Domenici.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 16.1.2013 i pkt 8.6 protokołu z dnia 16.1.2013.

16.   Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych [2012/2028(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: António Fernando Correia de Campos (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Diogo Feio w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Philippe'a Lambertsa, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland i João Ferreira.

Głos zabrali: Olli Rehn i Sylvie Goulard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 16.1.2013.

17.   Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej (UGW) w latach 2011–2012 [2011/2274(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Anni Podimata w imieniu grupy S&D i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš i Derk Jan Eppink.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Olli Rehn i Alfredo Pallone.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 16.1.2013.

18.   Modernizacja pomocy państwa (debata)

Pytanie ustne (O-000213/2012), które zadała Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (zastępca autora) rozwinął pytanie.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, i Andreas Schwab.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Țicău, Jaroslav Paška i Erik Bánki.

Głos zabrał Siim Kallas.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 17.1.2013.

19.   Maksymalne dopuszczalne wymiary oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia dla niektórych pojazdów drogowych (debata)

Pytanie ustne (O-000221/2012), które zadał Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Przegląd dyrektywy 96/53/WE dotyczącej maksymalnych dopuszczalnych wymiarów oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń dla niektórych pojazdów drogowych (B7-0104/2013)

Brian Simpson rozwinął pytanie.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger i Silvia-Adriana Țicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ismail Ertug, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Michaela Cramera, i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.

20.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 500.369/OJME).

21.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:50.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Miguel Angel Martínez Martínez

Wiceprzewodniczący


Wtorek, 15 stycznia 2013 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Wtorek, 15 stycznia 2013 r.
ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

PR

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy

Sprawozdanie: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

473, 46, 12

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: głosowanie końcowe

2.   Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

495, 48, 21

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: głosowanie końcowe

3.   Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – wdrożenie i stosowanie

Sprawozdanie: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

562, 22, 5

Wnioski o głosowanie imienne

EFD, PPE: głosowanie końcowe

4.   Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE

Sprawozdanie: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012) (wymagana większość kwalifikowana)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

572, 16, 12

Wnioski o głosowanie imienne

EFD, PPE: głosowanie końcowe

5.   Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi

Sprawozdanie: Alejandro Cercas (A7-0390/2012) (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

ust. 1

ust.

tekst pierwotny

gi

+

500, 86, 32

ust. 4

ust.

tekst pierwotny

gi

+

515, 82, 12

załącznik, zalecenie 1 ust. 13

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1/gi

+

610, 7, 9

2/gi

+

500, 92, 17

załącznik, zalecenie 5 ust. 1

4

GUE/NGL

 

-

 

załącznik, zalecenie 5 ust. 9

ust.

tekst pierwotny

go

-

 

załącznik, zalecenie 6 ust. 1

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

załącznik, zalecenie 7 ust. 1

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

załącznik, zalecenie 7 ust. 2

5

GUE/NGL

 

-

 

załącznik, zalecenie 7 po ust. 2

6

GUE/NGL

 

-

 

załącznik, zalecenie 8 ust. 2 lit. d)

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 1-7

ust.

tekst pierwotny

gi

+

534, 97, 34

załącznik, zalecenie 8, ust. 4, tiret 8

ust.

tekst pierwotny

gi

+

474, 156, 28

załącznik, zalecenie 8, ust. 4, tiret 9-11

ust.

tekst pierwotny

gi

+

542, 99, 28

załącznik, zalecenie 14, ust. 1

ust.

tekst pierwotny

go

-

 

załącznik, zalecenie 14, ust. 6

ust.

tekst pierwotny

gi

+

555, 97, 19

załącznik, zalecenie 14, ust. 7

ust.

tekst pierwotny

gi

+

541, 91, 30

załącznik, zalecenie 14, ust. 8

ust.

tekst pierwotny

 

-

 

załącznik, zalecenie 14, ust. 9

ust.

tekst pierwotny

 

+

 

załącznik, zalecenie 14, ust. 10

ust.

tekst pierwotny

gi

+

534, 121, 20

pp C

1

GUE/NGL

 

-

 

pp N

2

GUE/NGL

 

-

 

pp S

ust.

tekst pierwotny

gi

+

478, 183, 18

pp V

3

GUE/NGL

 

-

 

pp X

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)

gi

+

503, 107, 72

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: zalecenie 14 ust. 6 i zalecenie 14 ust. 6 i 7

ECR: ust.1, 4 i zalecenie 8 ust. 4 tiret 1-11

S&D: zalecenie 8 ust. 4, tiret 1-8; zalecenie 14 ust. 6, 7 i 10; pp S i głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL: zalecenie 6 ust. 1; zalecenie 8 ust. 2, lit. d)

ALDE: zalecenie 5 ust. 9; zalecenie 8 ust. 4 tiret 8; zalecenie 14 ust. 1

zalecenie 14 ust. 8; zalecenie 14 ust. 9; zalecenie 14 ust. 10; pp S i X

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE:

zalecenie 7 ust. 1

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „oraz podanie uzasadnienia”

część druga

te słowa

ECR:

zalecenie 1 ust. 13

część pierwsza

„istniejące obecnie systemy … i odpowiedzialnym zarządzaniu;”

część druga

„należy utrzymać Europejski Fundusz … tymczasowy i łagodzący sposób.”

6.   Strategia UE na rzecz Rogu Afryki

Sprawozdanie: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

zastępczy projekt rezolucji

1

GUE/NGL

 

-

 

ust. 14

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

ust. 16

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

575, 95, 11

ust. 19

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1/gi

+

560, 101, 5

2

+

 

ust. 24

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

566, 104, 10

ust. 35

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 37

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 63

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/gi

+

573, 94, 17

3/gi

+

564, 96, 8

ust. 65

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

ust. 67

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 68

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

pp E

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

339, 334, 12

3/gi

-

280, 388, 16

pp N

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2/gi

-

264, 407, 7

pp T

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

pp W

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

pp X

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)

gi

+

570, 56, 58

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: ust. 16, część druga, ust. 19, część pierwsza, ust. 24, część druga, ust. 63, część druga i trzecia, pp E, część trzecia, pp N, część druga, głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: ust. 67, pp X

ECR: ust. 35, 37 i 67

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE:

ust. 14

część pierwsza

„uznaje za pożądane”

część druga

„wykorzystanie okazji … aby:”

część trzecia

„(i)

pracować nad … którymi należy się zająć;”

ust. 37

część pierwsza

„wyraża swe głębokie zaniepokojenie … nasileniem się głodu;”

część druga

„wzywa rządy krajów … spójność polityki;”

ust. 65

część pierwsza

„wskazuje na kluczową rolę … praw człowieka w kraju;”

część druga

„wierzy, że pojawienie się … przez dialog i partnerstwo;”

część trzecia

„wspiera Etiopię … praw podstawowych;”

ust. 68

część pierwsza

„zauważa, że ustawę antyterrorystyczną … licznych dziennikarzy;”

część druga

„potępia niedawną kampanię … pozbawienia wolności;”

część trzecia

„z zadowoleniem przyjmuje …arbitralnie skazanych;”

considérant T

część pierwsza

„mając na uwadze, że … ostatecznie pokonać sił Al-Szabaab;”

część druga

„mając na uwadze, że … rządu federalnego Somalii;”

część trzecia

„mając na uwadze, że … ONZ na dostawy broni;”

considérant W

część pierwsza

„mając na uwadze, że śmierć … do transformacji politycznej;”

część druga

„mając na uwadze, że … w zwalczaniu terroryzmu;”

Verts/ALE:

ust. 16

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady … bazy operacyjne piratów na lądzie;”

część druga

te słowa

ust. 19

część pierwsza

„z zadowoleniem przyjmuje … ulokowanej w Ugandzie;” oraz „jednak”

część druga

„wzywa” oraz „do ścisłego nadzoru … somalijskich sił zbrojnych”

ust. 24

część pierwsza

„uważa, że … w lutym 2012 r. w Londynie,”

część druga

„i zachęca … podobnej konferencji w 2013 r.;”

ust. 63

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „z dużym powodzeniem” oraz „wzywa Komisję … stabilności Somalilandu;”

część druga

„z dużym powodzeniem”

część trzecia

„wzywa Komisję … stabilności Somalilandu;”

pp N

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „mając na uwadze, że piractwo jest niestety… poprawę standardu życia;”

część druga

te słowa

Verts/ALE, ECR

pp E

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „międzynarodowy terroryzm” oraz „przez czynniki takie … i z krajów europejskich”

część druga

„międzynarodowy terroryzm”

część trzecia

„przez czynniki takie … i z krajów europejskich”

7.   Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych

Sprawozdanie: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

ust. 5

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

344, 300, 11

ust. 6

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 10

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

359, 292, 15

ust. 14

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 27

ust.

tekst pierwotny

div

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 28

ust.

tekst pierwotny

vs/VE

+

340, 302, 12

ust. 32

ust.

tekst pierwotny

vs

+

 

ust. 33

ust.

tekst pierwotny

vs

+

 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 28, 32 et 33

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE:

ust. 5

część pierwsza

„przypomina, że … podziałem korzyści;”

część druga

„zauważa, że … Konwencji o różnorodności biologicznej;”

ust. 6

część pierwsza

„ponownie podkreśla … protokołu z Nagoi do tej konwencji;”

część druga

„wyraża zaniepokojenie … tradycyjnych odmian nasion;”

ust. 10

część pierwsza

przypomina, że … tym samym bezpieczeństwo żywnościowe);

część druga

„ubolewa jednak, że … osłabione prawa rolników;”

ust. 14

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „np. poprzez rozważenie … podziału korzyści,”

część druga

te słowa

ust. 27

część pierwsza

„ubolewa nad brakiem … i podziału korzyści;”

część druga

„uważa, że … różnorodności biologicznej;”


Wtorek, 15 stycznia 2013 r.
ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   A7-0406/2012 - Andrea Cozzolino - jedno głosowanie

Za: 473

ALDE: Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Legutko, Migalski, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Szymański, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Zahradil, Češková

EFD: Binev, Cymański, Imbrasas, Paksas, Paška, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 46

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, McIntyre, Tannock, Van Orden, Yannakoudakis, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 12

ECR: Strejček

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Provera, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Liotard

NI: Claeys, Dodds, Szegedi

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Andrea Cozzolino, Edite Estrela, João Ferreira, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Mario Pirillo, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

2.   A7-0421/2012 - Derek Vaughan - jedno głosowanie

Za: 495

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Eppink, Fajmon, Gróbarczyk, Hannan, Kamiński, Legutko, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tomaševski, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 48

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Yannakoudakis

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 21

ECR: Strejček

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

Verts/ALE: Schlyter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : João Ferreira, Daniel Hannan, Inês Cristina Zuber

3.   A7-0398/2012 - Rosa Estaràs Ferragut - jedno głosowanie

Za: 562

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 22

ECR: Harbour

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 5

ECR: Strejček

EFD: Messerschmidt

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Andrea Cozzolino, Diane Dodds, Malcolm Harbour, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

4.   A7-0369/2012 - Luigi Berlinguer - jedno głosowanie

Za: 572

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Le Pen Jean-Marie, Stoyanov, van der Stoep

Wstrzymujący się: 12

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Toussas

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Wstrzymujący się : Inês Cristina Zuber

5.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - ust. 1

Za: 500

ALDE: Aylward, Bennahmias, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Manders, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Czarnecki, Vlasák

EFD: Imbrasas, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 86

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Newton Dunn, Reimers, Schmidt, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Sarvamaa

Wstrzymujący się: 32

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Hall, Jensen, Johansson, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Paulsen, Rohde, Taylor Rebecca, Wikström

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

Wstrzymujący się : Olle Schmidt

6.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - ust. 4

Za: 515

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 82

ALDE: Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Reimers, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Brons, Dodds, Griffin, Stadler, van der Stoep

PPE: Essayah, Sarvamaa

Wstrzymujący się: 12

EFD: Paška, Vanhecke

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Marek Henryk Migalski

7.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 1 ust. 13/1

Za: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Batten, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 7

ALDE: Lambsdorff

ECR: Kowal, Migalski

EFD: Bloom, de Villiers

NI: Claeys

PPE: Hökmark

Wstrzymujący się: 9

ECR: Fajmon

EFD: Andreasen, Belder, Farage

NI: Colman, Dodds, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire

S&D: Thomsen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Riikka Manner, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

8.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 1 ust. 13/2

Za: 500

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Lyon, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez

ECR: Czarnecki, Migalski, Muscardini, Wojciechowski

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 92

ALDE: Alvaro, Gerbrandy, Hirsch, Jensen, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Paulsen, Reimers, Schaake, Schmidt, Thein, Werthmann, Wikström, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Søndergaard, de Jong

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Hökmark

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Johansson, Ojuland

EFD: Terho

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Liotard, Toussas, Zuber

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Ibrisagic

S&D: Schaldemose

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic, Marek Henryk Migalski, Jan Mulder

9.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 1-7

Za: 534

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 97

ALDE: Jensen, Løkkegaard, Manders, Mulder, Rohde, Uggias, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Ibrisagic, Korhola

Wstrzymujący się: 34

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

10.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 8

Za: 474

ALDE: Bennahmias, Jäätteenmäki, Lepage, Ludford, Ries, Rinaldi, Rochefort, Takkula, Uggias, Verhofstadt, Zanoni, de Sarnez

EFD: Imbrasas, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Matias, Maštálka, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 156

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler

Wstrzymujący się: 28

EFD: Paksas

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt, Riikka Manner

11.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 8 ust. 4 tiret 9-11

Za: 542

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Omarjee, Remek, Scholz, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 99

ALDE: Jensen, Lyon, Løkkegaard, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Rubiks, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Sarvamaa

Wstrzymujący się: 28

ALDE: Bennion, Manders

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Brice Hortefeux, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt

12.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 14 ust. 6

Za: 555

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 97

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Paška, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter, Tavares

Wstrzymujący się: 19

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

13.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 14 ust. 7

Za: 541

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 91

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter

Wstrzymujący się: 30

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Imbrasas, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Tavares

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Philippe Boulland, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Marek Henryk Migalski

14.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - załącznik, zalecenie 14 ust. 10

Za: 534

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Lepage, Ries, Rinaldi, Rochefort, Zanoni, de Sarnez

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 121

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Colman, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler

Wstrzymujący się: 20

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Przeciw : Riikka Manner

15.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - punkt S preambuły

Za: 478

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Lepage, Rinaldi, Rochefort, Tremosa i Balcells, Zanoni, de Sarnez

EFD: Salavrakos, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 183

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bendtsen, Fjellner, Ibrisagic

Wstrzymujący się: 18

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

16.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - rezolucja

Za: 503

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Michel, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 107

ALDE: Bennion, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Hénin, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Gräßle, Hohlmeier, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Klaß, Koch, Langen, Niebler, Reul, Sommer, Svensson, Voss

Wstrzymujący się: 72

ALDE: Alvaro, Bearder, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Jensen, Johansson, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Reimers, Rohde, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Watson, Werthmann, Wikström

ECR: Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Essayah, Ferber, Jeggle, Korhola, Schwab, Winkler Hermann, Zeller

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Trautmann

Przeciw : Anna Maria Corazza Bildt

17.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 16/2

Za: 575

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Staes

Przeciw: 95

ECR: Zahradil

EFD: Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 11

ECR: Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer

NI: Martin

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jacek Saryusz-Wolski

18.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 19/1

Za: 560

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Przeciw: 101

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 5

EFD: Messerschmidt, Vanhecke

NI: Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jacek Saryusz-Wolski

19.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 24/2

Za: 566

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Przeciw: 104

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire, Stadler, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 10

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Dodds, Hartong, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Prendergast

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Jacek Saryusz-Wolski

20.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 63/2

Za: 573

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Evans, Miranda, Ždanoka

Przeciw: 94

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Stoyanov, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Wstrzymujący się: 17

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Striffler

21.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - ust. 63/3

Za: 564

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Durant, Evans, Miranda, Ždanoka

Przeciw: 96

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Wstrzymujący się: 8

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Messerschmidt, Vanhecke

NI: Claeys, Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa

22.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt E/3 preambuły

Za: 280

ALDE: Lepage, van Baalen

ECR: Van Orden

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Gierek

Przeciw: 388

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin

PPE: Korhola, Sarvamaa

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Colman, Dodds, Martin Hans-Peter, Sinclaire

PPE: Striffler

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Britta Thomsen

23.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - punkt N/2 preambuły

Za: 264

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Griesbeck, Jensen, Meissner, Ries, Rochefort, de Sarnez, van Baalen

EFD: Salavrakos, Tzavela, de Villiers

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Przeciw: 407

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Severin, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Grosch

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 7

EFD: Paška

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Rachida Dati, Frédérique Ries

24.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - głosowanie końcowe

Za: 570

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Claeys, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Przeciw: 56

ALDE: Manner, Michel

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 58

EFD: Messerschmidt, de Villiers

NI: Dodds, Gollnisch, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter

PPE: Winkler

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Franck Proust

Przeciw : Frédérique Ries


28.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 92/80


Środa, 16 stycznia 2013 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 STYCZNIA 2013 R.

2013/C 92 E/03

Spis treści

1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

3.

Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

4.

Program działań prezydencji irlandzkiej (debata)

5.

Głosowanie

5.1.

Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013

6.

Skład komisji i delegacji

7.

Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

8.

Głosowanie (ciąg dalszy)

8.1.

Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.2.

Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.3.

Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.4.

Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.5.

Agencje ratingowe ***I (głosowanie)

8.6.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (głosowanie)

8.7.

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim ***I (głosowanie)

8.8.

Zachowanie zasobów połowowych ***I (głosowanie końcowe)

8.9.

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (głosowanie)

8.10.

Gwarancja dla młodzieży (głosowanie)

8.11.

Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (głosowanie)

8.12.

Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (głosowanie)

9.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

10.

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

11.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

12.

Sytuacja w Syrii (debata)

13.

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem *** (debata)

14.

Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (debata)

15.

Korupcja, niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE i skutki dla politycznych procesów decyzyjnych (debata)

16.

Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (debata)

17.

Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** - Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (debata)

18.

Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (debata)

19.

Porządek obrad następnego posiedzenia

20.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWAŃ

1.

Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013

2.

Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych ***I

3.

Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I

4.

Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym ***

5.

Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r.

6.

Agencje ratingowe ***I

7.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I

8.

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim ***I

9.

Zachowanie zasobów połowowych ***I

10.

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację

11.

Gwarancja dla młodzieży

12.

Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej

13.

Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.

Kalendarz sesji miesięcznych w 2013 r.

2.

A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola - jedno głosowanie

3.

A7-0180/2012 - Anna Rosbach - jedno głosowanie

4.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - głosowanie łączne 1

5.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 2

6.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 8

7.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 32

8.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 33

9.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 42

10.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 48

11.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 49

12.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 50

13.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 55

14.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 92

15.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 99

16.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 105

17.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 109

18.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 116

19.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - rezolucja ustawodawcza

20.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - głosowanie łączne 1

21.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - popr. 4

22.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - popr. 5

23.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - popr. 7

24.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - popr. 8

25.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - popr. 10

26.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - popr. 11

27.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - rezolucja ustawodawcza

28.

A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa - rezolucja ustawodawcza

29.

A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher - odroczenie głosowania

30.

B7-0007/2013 - ust. 2

31.

B7-0007/2013 - rezolucja

32.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - popr. 5

33.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - popr. 1

34.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - popr. 4

35.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - ust. 14/1

36.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - ust. 14/2

37.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - ust. 42

38.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - ust. 46

39.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - głosowanie końcowe

40.

A7-0402/2012 - Sylvie Goulard - popr. 1

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 STYCZNIA 2013 R.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:10.

2.   Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 odnośnie do dostosowań w następstwie zmiany Międzynarodowej standardowej Klasyfikacji Kształcenia ISCED w zakresie przekazywanych zmiennych oraz podziałów (C(2013)14)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 15 stycznia 2013 r.

Odesłano

do komisji przedm. właść.: TRAN

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (C(2012)9586)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Przedłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu: o jeden dodatkowy miesiąc na wniosek właściwej komisji

Odesłano

do komisji przedm. właść.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2012)9593)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Przedłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu: o jeden dodatkowy miesiąc na wniosek właściwej komisji

Odesłano

do komisji przedm. właść.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (C(2012)9602)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Przedłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu: o jeden dodatkowy miesiąc na wniosek właściwej komisji

Odesłano

do komisji przedm. właść.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępnianie przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych (C(2012)9603)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Przedłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu: o jeden dodatkowy miesiąc na wniosek właściwej komisji

Odesłano

do komisji przedm. właść.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (C(2012)9614)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Przedłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu: o jeden dodatkowy miesiąc na wniosek właściwej komisji

Odesłano

do komisji przedm. właść.: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (C(2012)9623)

Termin na wniesienie sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od dnia otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Przedłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu: o jeden dodatkowy miesiąc na wniosek właściwej komisji

Odesłano

do komisji przedm. właść.: ECON

3.   Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - termin: 08/04/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorofenapiru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - termin: 08/04/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

Decyzja Komisji dotycząca niewłączania formaldehydu do celów jego stosowania w produktach typu 20 do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - termin: 08/04/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych samochodów osobowych (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - termin: 08/04/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzoesanu emamektyny, etofenproksu, etoksazolu, flutriafolu, glifosatu, fosmetu, piraklostrobiny, spinosadu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - termin: 10/03/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, fludioksonilu i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - termin: 21/02/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

4.   Program działań prezydencji irlandzkiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań prezydencji irlandzkiej

Enda Kenny (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Diane Dodds niezrzeszona, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen i Jean-Pierre Audy.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast i Charles Goerens.

Głos zabrał: James Nicholson, który wypowiedział się na temat procedury pytań z sali.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), Joseph Daul, który wypowiedział się na temat przebiegu debaty, i Enda Kenny.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

Debata została zamknięta.

5.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

5.1.   Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013

Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013: zob. propozycja Konferencji Przewodniczących (pkt 7 protokołu z dnia 14.1.2013)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Przyjęto

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego został tym samym ustalony i przedstawia się następująco:

od 14 do 17 stycznia

od 4 do 7 lutego

od 11 do 14 marca

od 15 do 18 kwietnia

od 20 do 23 maja

od 10 do 13 czerwca

od 1 do 4 lipca

od 9 do 12 września

od 7 do 10 października

od 21 do 24 października

od 18 do 21 listopada

od 9 do 12 grudnia.

Wystąpienia

Martin Callanan, zgodnie z art. 177 ust. 4 Regulaminu, zwrócił się o odroczenie głosowania nad kalendarzem o trzy miesiące, Marita Ulvskog poparła ten wniosek, a Joseph Daul się mu sprzeciwił.

W głosowaniu elektronicznym (212 głosów za, 418 przeciw, 44 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

6.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy EFD Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków z Japonią: Bastiaan Belder w miejsce Mike'a Nattrassa.

7.   Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) zostało ogłoszone na wczorajszej sesji plenarnej (pkt 8 protokołu z dnia 15.1.2013).

Sprostowanie uważa się za zatwierdzone, ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie sprostowania pod głosowanie (art. 216 ust. 4 Regulaminu).

8.   Głosowanie (ciąg dalszy)

8.1.   Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (przekształcenie) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0008)

8.2.   Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0009)

8.3.   Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0010)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.

8.4.   Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej (UGW) w latach 2011–2012 [2011/2274(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0011)

8.5.   Agencje ratingowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0012)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0012)

Wystąpienia

Sharon Bowles (przewodnicząca komisji ECON) w sprawie przebiegu głosowania, Godfrey Bloom w sprawie wniosków o głosowanie imienne złożonych przez jego grupę i Hannes Swoboda, który zwrócił się do komisji AFCO, aby wypowiedziała się na temat dopuszczalności początkowych poprawek złożonych przez właściwą komisję, kiedy osiągnięto porozumienie w pierwszym czytaniu.

8.6.   Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0013)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0013)

Wystąpienia

Leonardo Domenici (sprawozdawca) w sprawie przebiegu głosowania w następstwie uwag zgłoszonych w trakcie głosowania nad ww. sprawozdaniem A7-0221/2012, József Szájer, który poinformował, że jego lista do głosowania zawiera błędy, oraz Leonardo Domenici w sprawie ostatecznego wyniku głosowania.

8.7.   Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0014)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Jarosław Leszek Wałęsa (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto (P7_TA(2013)0014)

8.8.   Zachowanie zasobów połowowych ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Debata odbyła się dnia 21 listopada 2012 r. (pkt 17 protokołu z dnia 21.11.2012).

Głosowanie odbyło się dnia 22 listopada 2012 (pkt 13.3 protokołu z dnia 22.11.2012).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Głos zabrali: Pat the Cope Gallagher (sprawozdawca), który zwrócił się na podstawie art. 177 ust. 4 Regulaminu o odroczenie głosowania, i Chris Davies, który poparł ten wniosek.

W głosowaniu imiennym (670 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

8.9.   Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację [2012/2020(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Większość kwalifikowana wymagana do przyjęcia poprawek)

(Zwykła większość wymagana do przyjęcia decyzji)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte: zob. załącznik „Wyniki głosowania

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0015)

Wystąpienie

Carlo Casini (sprawozdawca) w następstwie odrzucenia poprawki 2.

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.

8.10.   Gwarancja dla młodzieży (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0007/2013

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0016)

8.11.   Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej [2012/2099(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

ZASTĘPCZY WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy S&D, Verts/ALE i GUE/NGL))

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę Verts/ALE)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę S&D)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0017)

Wystąpienie

Lena Kolarska-Bobińska (sprawozdawczyni).

8.12.   Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych [2012/2028(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy PPE, S&D, ALDE i Verts/ALE)

Przyjęto (P7_TA(2013)0018)

9.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

 

Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013

Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan i Charles Tannock

Głos zabrał Martin Kastler w sprawie przebiegu posiedzenia.

 

Sprawozdanie Alfredo Pallone - A7-0425/2012

Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan i Elena Băsescu

 

Sprawozdanie Leonardo Domenici - A7-0221/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan i Elena Băsescu

 

Sprawozdanie Leonardo Domenici - A7-0220/2012

Monica Luisa Macovei i Elena Băsescu

 

Gwarancja dla młodzieży - B7-0007/2013

Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler i Elena Băsescu

 

Sprawozdanie Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012

Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan i Elena Băsescu

 

Sprawozdanie Sylvie Goulard - A7-0402/2012

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská i Sabine Verheyen

10.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.30 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

11.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*

* *

Ismail Ertug poinformował, że był obecny na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 r., lecz jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

12.   Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL i Philip Claeys niezrzeszony.

Głos zabrały: Kristalina Georgieva (członkini Komisji) i Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.

13.   Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Iraku [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (zastępca sprawozdawcy) przedstawił zalecenie.

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Maria Badia i Cutchet (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Nick Griffin niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Struana Stevensona, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Pașcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski i Tunne Kelam.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer i Oreste Rossi.

Głos zabrali: Lucinda Creighton i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Mario Mauro w imieniu komisji AFET w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 17.1.2013 i pkt 12.2 protokołu z dnia 17.1.2013.

14.   Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Kristalina Georgieva (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, i Gay Mitchell.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Murphy, aby zadać pytanie przez podniesienie „niebieskiej kartki” à Gayowi Mitchellowi, który na nie odpowiedział, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea i Roberta Angelilli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał: Michael Theurer, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Barbarę Weiler i Daniela Caspary'ego.

Głos zabrali: Michel Barnier (członek Komisji) i Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie śmiertelnych ofiar pożarów w zakładach włókienniczych – zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013);

Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, w sprawie śmiertelnych ofiar pożarów w zakładach włókienniczych – zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013);

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten i Ivo Belet w imieniu grupy PPE, w sprawie śmiertelnych ofiar pożarów w zakładach włókienniczych – zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013);

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013);

Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt i Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013);

Willy Meyer, Paul Murphy i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 17.1.2013.

15.   Korupcja, niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE i skutki dla politycznych procesów decyzyjnych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Korupcja, niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE i skutki dla politycznych procesów decyzyjnych

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrała Véronique Mathieu w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Rui Tavaresa, Ulrike Lunacek i Georgiosa Papanikolaou, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrali: Michel Barnier i Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

16.   Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz i Sari Essayah.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek i Roberta Angelilli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, João Ferreira i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro i Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, w sprawie konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu w odniesieniu do utworzenia z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013);

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012);

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012);

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 17.1.2013.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 21:20 i wznowione o 21:30.)

17.   Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** - Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe

Daniel Caspary przedstawił zalecenie.

Głos zabrali: Judith Sargentini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Franck Proust w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernda Lange i Daniela Caspary'ego, Michael Cashman, Louis Michel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta i Olle Schmidt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Karel De Gucht (członek Komisji) i Daniel Caspary.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa i Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

Judith Sargentini i Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Robert Sturdy i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 17.1.2013 i pkt 12.3 protokołu z dnia 17.1.2013.

18.   Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (debata)

Pytanie ustne (O-000208/2012), które zadali Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, do Komisji: Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (B7-0101/2013)

Pytanie ustne (O-000001/2013), które zadała Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Modernizacja kodeksu celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (B7-0105/2013)

Daniel Caspary i Silvana Koch-Mehrin rozwinęli pytania.

Karel De Gucht (członek Komisji) w imieniu Algirdasa Šemety (członka Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Daniela Caspary'ego, Gianluca Susta w imieniu grupy S&D, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Debata została zamknięta.

19.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 500.369/OJJE).

20.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:45.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Rainer Wieland

Wiceprzewodniczący


Środa, 16 stycznia 2013 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Środa, 16 stycznia 2013 r.
ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

PR

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

propozycje

 

Konferencja Przewodniczących

gi

+

494, 147, 50

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: propozycje

2.   Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych ***I

Sprawozdanie: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

671, 16, 10

3.   Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I

Sprawozdanie: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

gi

+

647, 15, 31

4.   Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym ***

Zalecenie: Matthias Groote (A7-0429/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r.

Sprawozdanie: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Przedmiot

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Agencje ratingowe ***I

Sprawozdanie: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

cały tekst - głosowanie łączne nr 1 - kompromis

130

komisja

gi

+

585, 55, 58

głosowanie łączne nr 2 - poprawki komisji przedmiotowo właściwej

1

3-7

9-31

34

36-40

43

46-47

51-54

57-87

89-91

93-98

100-104

106

110-114

117-129

komisja

 

 

poprawki komisji przedmiotowo właściwej –głosowanie odrębne

2

komisja

gi

-

76, 603, 10

8

komisja

gi

-

45, 610, 17

32

komisja

gi

-

56, 613, 7

33

komisja

gi

-

28, 620, 31

35

komisja

gi

 

41

komisja

gi

 

42

komisja

gi

-

28, 631, 27

44

komisja

gi

 

45

komisja

gi

 

48

komisja

gi

-

25, 643, 10

49

komisja

gi

-

46, 639, 6

50

komisja

gi

-

46, 633, 5

55

komisja

gi

-

18, 654, 16

56

komisja

gi

 

88

komisja

gi

 

92

komisja

gi

-

17, 609, 63

99

komisja

gi

-

42, 627, 18

105

komisja

gi

-

45, 639, 7

107

komisja

gi

 

108

komisja

gi

 

109

komisja

gi

-

43, 629, 13

115

komisja

gi

 

116

komisja

gi

-

30, 634, 24

głosowanie: zmieniony wniosek

 

+

 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza

gi

+

579, 58, 60

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: popr. 2, 8, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 88, 92, 99, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 130

7.   Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I

Sprawozdanie: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

cały tekst - głosowanie łączne nr 1 - kompromis

12

komisja

gi

+

609, 25, 58

głosowanie łączne nr 2 - poprawki komisji przedmiotowo właściwej

1-3

6

9

komisja

 

 

poprawki komisji przedmiotowo właściwej –głosowanie odrębne

4

komisja

gi

-

68, 616, 13

5

komisja

gi

-

34, 629, 29

7

komisja

gi

-

50, 616, 6

8

komisja

gi

-

25, 643, 9

10

komisja

gi

-

46, 625, 7

11

komisja

gi

-

27, 654, 7

głosowanie: zmieniony wniosek

 

+

 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza

gi

+

599, 27, 68

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: popr. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

8.   Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim ***I

Sprawozdanie: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne

1-4

6-8

10-17

komisja

 

+

 

poprawki komisji przedmiotowo właściwej –głosowanie odrębne

5

komisja

go

+

 

9

komisja

go

+

 

głosowanie: zmieniony wniosek

 

+

 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza

gi

+

661, 7, 20

Wnioski o głosowanie odrębne

S&D: popr. 5, 9

9.   Zachowanie zasobów połowowych ***I

Sprawozdanie: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący rozporządzenia

głosowanie odroczone

całość tekstu

34

komisja

 

 

głosowanie: zmieniony wniosek

 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej

po ust. 1

33

komisja

 

 

głosowanie: rezolucja ustawodawcza

gi

 

Różne

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przeniesione podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2012 r. (punkt 13.3 protokołu z 22.11.2012 r.).

10.   Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację

Sprawozdanie: Carlo Casini (A7-0412/2012) (w głosowaniu nad poprawkami wymagana większość kwalifikowana, w głosowaniu nad decyzją – większość zwykła)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

art. 13 ust. 1

2

ALDE

ge

-

171, 492, 10

art. 13 ust. 2

3s

ALDE

 

-

 

art. 14 ust. 1

4

ALDE

 

 

art. 15 ust. 1 i wykładnia

5

ALDE

 

 

art. 15 ust. 2 ppkt 2

6s

ALDE

 

-

 

1

komisja

 

+

 

art. 16 ust. 2

7s

ALDE

 

-

 

po zał. XXI

8

ALDE

 

 

głosowanie: projekt decyzji

 

+

 

11.   Gwarancja dla młodzieży

Projekt rezolucji: B7-0007/2013

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B7-0007/2013

(komisja EMPL)

ust. 1

4

GUE/NGL

 

-

 

po ust. 1

5

GUE/NGL

 

-

 

ust. 2

ust.

tekst pierwotny

gi

+

578, 80, 17

po ust. 2

6

GUE/NGL

 

-

 

7

GUE/NGL

 

-

 

ust. 4

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 5

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 6

8

GUE/NGL

ge

-

264, 393, 10

ust. 8

9

GUE/NGL

 

-

 

po pp B

1

GUE/NGL

 

-

 

pp D

2

GUE/NGL

 

-

 

pp E

3

GUE/NGL

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)

gi

+

546, 96, 28

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: ust. 2, głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:

ust. 4

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „dlatego państwa członkowskie w różnym … w związku z tym”

część druga

te słowa

ust. 5

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „i prywatnymi”

część druga

te słowa

12.   Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej

Sprawozdanie: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

zastępczy wspólny projekt rezolucji

5

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL

gi

-

266, 399, 4

zastępczy projekt rezolucji

1

Verts/ALE

gi

-

94, 566, 8

zastępczy projekt rezolucji

4

S&D

gi

-

253, 411, 6

ust. 3

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

ust. 6

ust.

tekst pierwotny

go

-

 

ust. 13

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 14

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1/gi

+

645, 19, 9

2/gi

-

76, 584, 9

ust. 25

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

ust. 26

ust.

tekst pierwotny

go

+

 

ust. 32

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 35

ust.

tekst pierwotny

go/ge

+

382, 239, 42

ust. 37

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

ust. 42

ust.

tekst pierwotny

gi

-

32, 621, 16

ust. 43

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 46

ust.

tekst pierwotny

gi

-

73, 574, 23

ust. 48

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

pp G

2

sprawozdawca

ge

-

316, 329, 20

pp H

3

sprawozdawca

 

-

 

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)

gi

+

530, 112, 29

Wnioski o głosowanie imienne

PPE: popr. 5, 1, 4, ust. 14, 42, 46 i głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 6, 13, 25, 26, 42, 43, 46

ALDE, PPE, ECR ust. 6, 42, 46

S&D: ust. 6, 13, 35, 42, 46

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE:

pp H

część pierwsza

„mając na uwadze, że w ramach tego obszaru tematycznego należy przeznaczyć co najmniej 20 % i 6 % środków” i „odpowiednio na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii”

część druga

„– co stanowi znaczną kwotę –”

Verts/ALE, ALDE, PPE, ECR:

ust. 3

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „niskoemisyjne i” oraz „i inne środki”

część druga

„niskoemisyjne i”

część trzecia

„i inne środki”

ust. 14

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „czystej energii spalania”

część druga

te słowa

ust. 25

część pierwsza

„zauważa, że pomimo … włączeniu społecznemu wzrostu”

część druga

„w tym tych o przejściowym … terytoriów i ludności;”

ALDE, PPE, ECR, Verts/ALE, S&D:

ust. 37

część pierwsza

„zgadza się, że … dystrybucji i zużycia;”

część druga

„stwierdza, że choć … efektywności energetycznej;”

S&D:

ust. 32

część pierwsza

„uważa, że fundusze … świadectwa pochodzenia”

część druga

„mogący sprzyjać … na szeroką skalę;”

ust. 43

część pierwsza

„zwraca uwagę, że polityka … wyłączeniem prądu”

część druga

„(np. dzięki transformatorom);”

S&D, Verts/ALE

ust. 48

część pierwsza

„zauważa nierówności … oraz spójność społeczną”

część druga

„i w związku z tym uważa … konkurencyjnego wzrostu;”

13.   Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych

Sprawozdanie: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Przedmiot

Popr. nr

Autor

Gi itp.

Głosowanie

Gi/ge – uwagi

zastępczy projekt rezolucji

1

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

gi

+

361, 268, 33

załącznik, krok 1

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

 

2/gi

 

3/gi

 

4/gi

 

załącznik, krok 2

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1

 

2/gi

 

załącznik, krok 3

ust.

tekst pierwotny

gp

 

 

1/gi

 

2/gi

 

załącznik, krok 4

ust.

tekst pierwotny

gi

 

głosowanie: nad rezolucją (cały tekst)

gi

 

Wnioski o głosowanie imienne

PPE: popr. 1, głosowanie końcowe

EFD: popr. 1, załącznik - krok 3, załącznik - krok 4, głosowanie końcowe

GUE/NGL: załącznik - krok 1 (część druga, trzecia i czwarta), załącznik - krok 2 (część druga), załącznik - krok 3 (część druga)

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL:

Załącznik, krok 1

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „ograniczenie uczestnictwa … pełnego programu dostosowania” [ust. 1 tiret drugie], „bez pełnego … swoje programy dostosowania” [ust. 2 tiret pierwsze] i „te państwa członkowskie … karne odsetki;” [ust. 2 tiret drugie]

część druga

„ograniczenie uczestnictwa … pełnego programu dostosowania” [ust. 1 tiret drugie]

część trzecia

„bez pełnego … swoje programy dostosowania” [ust. 2 tiret pierwsze]

część czwarta

„te państwa członkowskie … karne odsetki;” [ust. 2 tiret drugie]

Załącznik, krok 2

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „ograniczenie uczestnictwa … nie podlegają pełnemu programowi dostosowania;”

część druga

te słowa

Załącznik, krok 3

część pierwsza

cały tekst z wyjątkiem słów „ograniczenie uczestnictwa … określone na etapie 2;”

część druga

te słowa


Środa, 16 stycznia 2013 r.
ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Kalendarz sesji miesięcznych w 2013 r.

Za: 494

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Belder, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Berra, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Przeciw: 147

ALDE: Chatzimarkakis, Hirsch, Jäätteenmäki, Koch-Mehrin, Manders, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Gustafsson, Liotard, Matias, Murphy, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bodu, Cancian, David, Essayah, Fidanza, Gáll-Pelcz, Lisek, Ronzulli, Silvestris, Winkler Hermann

S&D: Berman, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Cashman, Christensen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kadenbach, Kleva Kekuš, Leichtfried, Martin David, McAvan, McCarthy, Mirsky, Moraes, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Thomsen, Vaughan, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Andersdotter, Lichtenberger, Lunacek, Rühle, Schlyter, Staes

Wstrzymujący się: 50

ALDE: Klinz, Krahmer, McMillan-Scott, Meissner, Reimers, Rohde, Schmidt, Thein, Werthmann

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Paksas, Speroni

GUE/NGL: Ferreira, Triantaphyllides, Zuber

PPE: Angelilli, Bendtsen, Casa, Comi, Corazza Bildt, Feio, Gardini, Gál, Jordan, Oomen-Ruijten, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp

S&D: Fleckenstein, Färm, Geringer de Oedenberg, Ludvigsson, Merkies, Milana, Moreira, Nilsson

Verts/ALE: Auken, Brantner, Cornelissen, Delli, Eickhout, Engström, Kiil-Nielsen, Lambert, Sargentini, Schroedter, Smith

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Rita Borsellino

Przeciw : Edite Estrela, Franz Obermayr, Evelyn Regner

2.   A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola - jedno głosowanie

Za: 671

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Przeciw: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Dodds, Sinclaire

PPE: Peterle

Wstrzymujący się: 10

NI: Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Winkler

3.   A7-0180/2012 - Anna Rosbach - jedno głosowanie

Za: 647

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Liotard, Lösing, Mélenchon, Søndergaard, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Przeciw: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Wstrzymujący się: 31

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Bufton

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber

NI: Brons, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Sinclaire, van der Stoep

4.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - głosowanie łączne 1

Za: 585

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Przeciw: 55

ECR: Eppink, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Colman, Dodds, Hartong, Kovács, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 58

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Paška, Terho, Vanhecke, Włosowicz

NI: Mölzer, Obermayr

5.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 2

Za: 76

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Remek, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Bartolozzi, Ibrisagic, Salafranca Sánchez-Neyra, Tatarella, Winkler Iuliu, Zalewski

S&D: Berès, Boștinaru, Capoulas Santos, Castex, Childers, De Keyser, Geringer de Oedenberg, Gurmai, Krehl, Leinen, Prodi, Repo, Senyszyn, Susta, Sârbu, Thomsen, Tănăsescu, Weidenholzer, Zemke

Verts/ALE: Alfonsi, Schlyter

Przeciw: 603

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Søndergaard

NI: Brons, Dodds, Griffin, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 10

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

GUE/NGL: Chountis, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Sinclaire, Sosa Wagner

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Martina Anderson

Przeciw : Pervenche Berès, Tadeusz Cymański, Anna Ibrisagic, Hans-Peter Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gianluca Susta, Britta Thomsen

Wstrzymujący się : Charalampos Angourakis, João Ferreira

6.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 8

Za: 45

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, De Mita, Winkler Iuliu

S&D: Castex, Costa, Weber Henri

Verts/ALE: Rivasi, Schlyter

Przeciw: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Mélenchon, Scholz

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis

NI: Claeys

S&D: Berman, Papadopoulou

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Michel Dantin, Rachida Dati, Hans-Peter Martin, Francisco Sosa Wagner

7.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 32

Za: 56

ALDE: Manders

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, Winkler Iuliu

S&D: Fajon, Papadopoulou

Verts/ALE: Schlyter, Ždanoka

Przeciw: 613

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Klute, Matias, Scholz

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Wstrzymujący się: 7

ALDE: Bușoi, Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Paška, Vanhecke

NI: Claeys

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Michel Dantin, Rachida Dati, Hans-Peter Martin

8.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 33

Za: 28

ALDE: Manders

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Chountis, Meyer, Triantaphyllides, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Verts/ALE: Schlyter

Przeciw: 620

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Wstrzymujący się: 31

ALDE: Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Messerschmidt, Paška

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Mölzer, Obermayr

S&D: Papadopoulou

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Hans-Peter Martin

9.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 42

Za: 28

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Speroni

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Rubiks, Triantaphyllides, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Baldassarre, Cancian, Mazzoni, Pieper

Przeciw: 631

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Mélenchon, Scholz, Sousa

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 27

ALDE: Uggias

EFD: Paška, Scottà

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Mölzer, Obermayr

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Hans-Peter Martin

10.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 48

Za: 25

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Ransdorf

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Baldassarre, Mazzoni

Przeciw: 643

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 10

ALDE: Uggias

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon

NI: Claeys

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Hans-Peter Martin

11.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 49

Za: 46

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Przeciw: 639

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 6

ALDE: Uggias

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis, Maštálka, Remek

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Hans-Peter Martin

12.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 50

Za: 46

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Przeciw: 633

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Sousa

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 5

ALDE: Uggias

GUE/NGL: Maštálka, Remek

NI: Claeys

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Hans-Peter Martin

13.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 55

Za: 18

ALDE: Manders

EFD: Imbrasas, Paksas, Scottà, Terho

GUE/NGL: Chountis, Lösing, Meyer, Ransdorf, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

Przeciw: 654

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Salavrakos, Salvini, Speroni, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Liotard, Matias, Murphy, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 16

ALDE: Uggias

ECR: Deva

EFD: Bizzotto, Fontana, Provera, Rossi, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Le Hyaric, Maštálka, Mélenchon, Remek, Vergiat

S&D: Poc

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Nirj Deva, Hans-Peter Martin

14.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 92

Za: 17

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Ehrenhauser, Kovács, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

Przeciw: 609

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Bokros, Callanan, Deva, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Poręba, Tošenovský, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 63

ALDE: Uggias

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

Verts/ALE: Andersdotter

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Tadeusz Cymański

Wstrzymujący się : Martin Callanan, Nirj Deva

15.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 99

Za: 42

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Wils, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Przeciw: 627

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 18

ALDE: Uggias

EFD: Belder, Paška, Salavrakos, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Maštálka, Remek, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Andersdotter

16.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 105

Za: 45

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Przeciw: 639

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Wstrzymujący się: 7

ALDE: Uggias

EFD: Paška, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Maštálka, Remek

Verts/ALE: Andersdotter

17.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - popr. 109