ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.CE2013.092.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92E

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος
28 Μαρτίου 2013


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΣΥΝΟΔΟΣ 2012-2013
Συνεδριάσεις από 14 έως 17 Ιανουαρίου 2013

2013/C 092E/01

Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 14ης Ιανουαρίου 2013

1

2013/C 092E/02

Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Ιανουαρίου 2013

21

2013/C 092E/03

Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης Ιανουαρίου 2013

80

2013/C 092E/04

Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 17ης Ιανουαρίου 2013

168

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

*

Διαδικασία διαβούλευσης

**I

Διαδικασία συνεργασίας, πρώτη ανάγνωση

**II

Διαδικασία συνεργασίας, δεύτερη ανάγνωση

***

Σύμφωνη γνώμη

***I

Διαδικασία συναπόφασης, πρώτη ανάγνωση

***II

Διαδικασία συναπόφασης, δεύτερη ανάγνωση

***III

Διαδικασία συναπόφασης, τρίτη ανάγνωση

(Η αναφερόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή.)

Σημασία των χρησιμοποιούμενων συντμήσεων των επιτροπών

AFET

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

DEVE

Επιτροπή Ανάπτυξης

ΙΝΤΑ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

BUDG

Επιτροπή Προϋπολογισμών

CONT

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ECON

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

EMPL

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ENVI

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ITRE

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

IMCO

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

TRAN

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

REGI

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

AGRI

Επιτρoπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

PECH

Επιτροπή Αλιείας

CULT

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

JURI

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

LIBE

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

AFCO

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

FEMM

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

PETI

Επιτροπή Αναφορών

DROI

Υποεπιτροπή Ανθρώπινα Δικαιώματα

SEDE

Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα

Σημασiα των συντμήσεων των πολιτικών ομάδων

PPE

Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

S&D

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ALDE

Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρωv για την Ευρώπη

Verts/ALE

Ομάδα τωv Πρασίvωv/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

ECR

Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

GUE/NGL

Συvoμoσπovδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Εvωτικής Αριστεράς - Αριστερά τωv Πρασίvωv τωv Βoρείωv Χωρώv

EFD

Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας

NI

Μη εγγεγραμμένοι

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΣΥΝΟΔΟΣ 2012-2013 Συνεδριάσεις από 14 έως 17 Ιανουαρίου 2013

28.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 92/1


Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2013

2013/C 92 E/01

Περιεχόμενα

1.

Επανάληψη της συνόδου

2.

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

3.

Δήλωση της Προεδρίας

4.

Σύνθεση του Σώματος

5.

Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

6.

Έλεγχος των εντολών

7.

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

8.

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – 2013

9.

Απόφαση σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 70 α του Κανονισμού)

10.

Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

11.

Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της ασυλίας

12.

Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

13.

Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

14.

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

15.

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

16.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 7, του Κανονισμού)

17.

Αναφορές

18.

Κατάθεση εγγράφων

19.

Διάταξη των εργασιών

20.

Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης (συζήτηση)

21.

Εγγύηση για τη νεολαία (συζήτηση)

22.

Αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη - Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή - Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή (συζήτηση)

23.

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο (συζήτηση)

24.

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

25.

Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (σύντομη παρουσίαση)

26.

Αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων (σύντομη παρουσίαση)

27.

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

28.

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

1.   Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.

2.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

3.   Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία καταδικάζει τη δολοφονία των τριών ακτιβιστριών κούρδων Sakine Cansiz, Leyla Söylemez και Fidan Dogan, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου στο Παρίσι. Επισημαίνει την παρουσία στα θεωρεία των γονέων, της αδελφής και του αδελφού της Fidan Dogan και εκφράζει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των τριών θυμάτων.

4.   Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Rosario Crocetta ως προέδρου της περιφέρειας της Σικελίας με ισχύ από 17 Δεκεμβρίου 2012 και τον ορισμό της Francesca Barracciu ως αντικαταστάτριά του με ισχύ την ίδια ημερομηνία.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της Πράξης για την εκλογή των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του Rosario Crocetta από την 17η Δεκεμβρίου 2012 και λαμβάνει γνώση του ορισμού της Francesca Barracciu ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ την ίδια ημερομηνία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Francesca Barracciu καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

*

* *

Η Frieda Brepoels υπέβαλε την παραίτησή της από την εντολή της ως βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ από την 31η Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

*

* *

Οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Preslav Borissov ορίστηκε στη θέση της Iliana Ivanova, ως βουλευτής του Κοινοβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Preslav Borissov καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

*

* *

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του George Becali στο εθνικό κοινοβούλιο με ισχύ από την 19η Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Dan Dumitru Zamfirescu ορίστηκε στη θέση του George Becali, ως βουλευτής του Κοινοβουλίου από την 9η Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Dan Dumitru Zamfirescu καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5.   Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απεύθυναν στον Πρόεδρο αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σπύρου Δανέλλη στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου της Κρήτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.

6.   Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Justina Vitkauskaite, με ισχύ από 21 Νοεμβρίου 2012, και Monika Panayotova, με ισχύ από 6 Δεκεμβρίου 2012.

7.   Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα EFD τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

 

επιτροπή PECH: John Stuart Agnew αντί Nigel Farage

 

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ: Preslav Borissov αντί Monika Panayotova

 

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Preslav Borissov

Οι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

8.   Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – 2013

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωστοποίησε τις προτάσεις της για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2013.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως ακολούθως:

από 14 έως 17 Ιανουαρίου

από 4 έως 7 Φεβρουαρίου

από 11 έως 14 Μαρτίου

από 15 έως 18 Απριλίου

από 20 έως 23 Μαΐου

από 10 έως 13 Ιουνίου

από 1 έως 4 Ιουλίου

από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου

από 7 έως 10 Οκτωβρίου

από 21 έως 24 Οκτωβρίου

από 18 έως 21 Νοεμβρίου

από 9 έως 12 Δεκεμβρίου.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών καθορίζεται την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 στις 19.00.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013.

9.   Απόφαση σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 70α του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70α του Κανονισμού, έλαβε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τρεις προτάσεις απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων:

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Οι εν λόγω προτάσεις απόφασεις έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες και είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση "Séance en direct".

Εάν καμία πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές δεν ζητήσουν την εξέτασή τους με τη διεξαγωγή συζήτησης και ψηφοφορίας εντός προθεσμίας σαρανταοκτώ ωρών, οι εν λόγω αποφάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

10.   Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τρίτη τις ακόλουθες έξι πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))

11.   Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της ασυλίας

Σε συνέχεια της απόφασης του Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου του Πειραιά (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2011), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 9 του Κανονισμού το τέλος της δικαστικής δίωξης.

Η εν λόγω ανακοίνωση θα διαβιβαστεί, προς ενημέρωση, στην επιτροπή JURI.

12.   Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στη διάρκεια των περιόδων συνόδου Οκτωβρίου I και Οκτωβρίου II 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.

13.   Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων·

πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης·

πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται επί δύο έτη στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.

14.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (C(2012)8370)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: τρεις μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECΟΝ· JURI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2012)9454)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: δύο μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: INTA

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2012)9460)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: δύο μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: INTA

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2012)9586)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2012)9593)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2012)9602)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (C(2012)9603)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου (C(2012)9614)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (C(2012)9623)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

15.   Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

(O-000217/2012) που κατέθεσαν οι Vital Moreira και Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κανονισμός σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες (B7-0552/2012);

(O-000218/2012) που κατέθεσε ο Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κατάσταση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Mercosur (B7-0553/2012);

(O-000219/2012) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Εγγύηση για τους Νέους (B7-0554/2012);

(O-000208/2012) που κατέθεσαν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0101/2013);

(O-000213/2012) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων (B7-0102/2013);

(O-000220/2012) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Κανόνας που επιβάλλουν ορισμένες αεροπορικές εταιρίες περί μιας μόνο χειραποσκευής (B7-0103/2013);

(O-000221/2012) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ όσον αφορά τις επιτρεπόμενες διαστάσεις και το επιτρεπόμενο βάρος ορισμένων οδικών οχημάτων (B7-0104/2013);

(O-000001/2013) που κατέθεσε η Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0105/2013).

16.   Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 7, του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 καθίστανται άκυρες, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 7, του Κανονισμού.

17.   Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Barbara Schneider (αριθ. 1470/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1471/2012)· Dirk Scherer (αριθ. 1472/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1473/2012)· Isam Eshibani (αριθ. 1474/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1475/2012)· Silke Hofmann (αριθ. 1476/2012)· Lasse Schuldt (6 υπογραφές) (αριθ. 1477/2012)· Daniel Brückner (αριθ. 1478/2012)· Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (αριθ. 1479/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1480/2012)· Susanne Anzengruber (αριθ. 1481/2012)· Timo Müller (αριθ. 1482/2012)· Wolfgang Obermüller (αριθ. 1483/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1484/2012)· Vera Artz (αριθ. 1485/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1486/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1487/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1488/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1489/2012)· Gerrie Kok (αριθ. 1490/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1491/2012)· Petar Troyanski Асоциация на свободното слово "Анна Политковская") (αριθ. 1492/2012)· Hannu Heikki Oskari Hietikko (αριθ. 1493/2012)· Krisztina Orosz (αριθ. 1494/2012)· Zsolt Néveri (αριθ. 1495/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1496/2012)· Juan Adolfo López Montes (αριθ. 1497/2012)· Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43 000 υπογραφές) (αριθ. 1498/2012)· Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 υπογραφές) (αριθ. 1499/2012)· Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 υπογραφές) (αριθ. 1500/2012)· Paula Pereira (αριθ. 1501/2012)· Teresa Jakubowska (αριθ. 1502/2012)· Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (αριθ. 1503/2012)· Chantal Maynard (αριθ. 1504/2012)· Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 υπογραφές) (αριθ. 1505/2012)· Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (αριθ. 1506/2012)· Rosella Lucente (αριθ. 1507/2012)· Paolo Andrea Lazzerini (αριθ. 1508/2012)· Manifattura Chimica Italiana Trading srl (αριθ. 1509/2012)· Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 υπογραφές) (αριθ. 1510/2012)· Vincenzo Iezzone (αριθ. 1511/2012)· Andreino Della Bona (αριθ. 1512/2012)· Elise De Brouwer (Lush France) (αριθ. 1513/2012)· José Félix Del Río Rosendi (αριθ. 1514/2012)· Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (αριθ. 1515/2012)· Carmine Pirozzi (8 υπογραφές) (αριθ. 1516/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1517/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1518/2012)· Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (αριθ. 1519/2012)· Erik Dale (αριθ. 1520/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1521/2012)· Pierre Perri (αριθ. 1522/2012)· Marc Fiammante (αριθ. 1523/2012)· Flavio Miccono (αριθ. 1524/2012)· Fariborz Arya (αριθ. 1525/2012)· Andree May Shand (αριθ. 1526/2012)· Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (αριθ. 1527/2012)· Graham Smith (αριθ. 1528/2012)· Andrew Fitzgerald (αριθ. 1529/2012)· Trudy Carroll (αριθ. 1530/2012)· Alain Saiche (αριθ. 1531/2012)· Boriss Dunajevskis (αριθ. 1532/2012)· Monika Pape (αριθ. 1533/2012)· Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (αριθ. 1534/2012)· Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (αριθ. 1535/2012)· Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (αριθ. 1536/2012)· Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17 953 υπογραφές) (αριθ. 1537/2012)· Jeanne Zanella (αριθ. 1538/2012)· Ravinder Singh Chumber (αριθ. 1539/2012)· Liz Gaffer (15 000 υπογραφές) (αριθ. 1540/2012)· Nicholas Crossin (αριθ. 1541/2012)· Denis Gallo (αριθ. 1542/2012)· Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (αριθ. 1543/2012)· Savvas Mikropoulos (αριθ. 1544/2012)· Rafael Domínguez Romero (αριθ. 1545/2012)· Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (αριθ. 1546/2012)· Christian Paulussen (αριθ. 1547/2012)· Brigitta Elisabeth Gerken (αριθ. 1548/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1549/2012)· M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (αριθ. 1550/2012)· Frank Wegner (αριθ. 1551/2012)· Dieter Schroder (αριθ. 1552/2012)· Georg Kuhn (αριθ. 1553/2012)· Eike Riemann (αριθ. 1554/2012)· Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (αριθ. 1555/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1556/2012)· Vasile Capra (αριθ. 1557/2012)· Ria Hermanns (αριθ. 1558/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1559/2012).

 

Στις 11 Ιανουαρίου 2013

Emanuel Kroemer (αριθ. 1560/2012)· Dariusz Ciotucha (αριθ. 1561/2012)· Anna Kotlińska (αριθ. 1562/2012)· Barbara Wawrzyniak (αριθ. 1563/2012)· Aneta Mrugała (αριθ. 1564/2012)· Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (αριθ. 1565/2012)· Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (αριθ. 1566/2012)· Zdzisław Roman Gagalski (αριθ. 1567/2012)· Georgios Choustoulakis (αριθ. 1568/2012)· Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (αριθ. 1569/2012)· Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 υπογραφές) (αριθ. 1570/2012)· Váncsa Györgyné (αριθ. 1571/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1572/2012)· Johannes Tilman (αριθ. 1573/2012)· Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (αριθ. 1574/2012)· Michael Maier (αριθ. 1575/2012)· Rolf Juschkewitz (αριθ. 1576/2012)· Jacqueline Cadell (αριθ. 1577/2012)· M Moreau (αριθ. 1578/2012)· Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (αριθ. 1579/2012)· Kenneth Price (αριθ. 1580/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1581/2012)· W. van Deijl (αριθ. 1582/2012)· Nordine Gheraissa (αριθ. 1583/2012)· Jurgis Andriuška (αριθ. 1584/2012)· Bernard Delforge (αριθ. 1585/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1586/2012)· Hal Wilson (αριθ. 1587/2012)· Eusebio De Blas Rivero (αριθ. 1588/2012)· Marco Da Prato (αριθ. 1589/2012)· Oisin Jones-Dillon (αριθ. 1590/2012)· Matilde Ducco (αριθ. 1591/2012)· Philippe Bornes (αριθ. 1592/2012)· Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (αριθ. 1593/2012)· Heiner Schwab (αριθ. 1594/2012)· Fritz Schachtner (αριθ. 1595/2012)· Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 υπογραφές) (αριθ. 1596/2012)· Joachim Schroeder (αριθ. 1597/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1598/2012)· Gianna Gérbrandt (αριθ. 1599/2012)· Angelika Kraus (αριθ. 1600/2012)· Beata Kostorz (αριθ. 1601/2012)· Margot Mar (αριθ. 1602/2012)· Ralf Friedrich (αριθ. 1603/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1604/2012)· Matthias Ferrari (αριθ. 1605/2012)· Oliver Koch (αριθ. 1606/2012)· Barbara Schneider (αριθ. 1607/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1608/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1609/2012)· Michael Leßmann (αριθ. 1610/2012)· Kinga Katalin Toth (αριθ. 1611/2012)· Dirk Graupner (αριθ. 1612/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1613/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1614/2012)· Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (αριθ. 1615/2012)· Martina Schachtner (αριθ. 1616/2012)· Gunars Ruskulis (αριθ. 1617/2012)· Jan Douwe Kooistra (αριθ. 1618/2012)· Evelien Leloux (αριθ. 1619/2012)· Wim Hamhuis (αριθ. 1620/2012)· Konstantin Krastev (αριθ. 1621/2012)· Renata Nowosadzka (αριθ. 1622/2012)· Hieronim Więcek (αριθ. 1623/2012)· Janina Rutkowska (αριθ. 1624/2012)· Magdalena Michalczyk (αριθ. 1625/2012)· Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (αριθ. 1626/2012)· Gábor Kale (αριθ. 1627/2012)· Katalin Gyöngyössy (αριθ. 1628/2012)· Csaba Gál (10 υπογραφές) (αριθ. 1629/2012)· Marios Achilleos (αριθ. 1630/2012)· Carmen Gómez Heredia (αριθ. 1631/2012)· Alain Mustière (ACIPRAN) (αριθ. 1632/2012)· Mara Bizzotto (αριθ. 1633/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1634/2012)· Michele Sierchio (αριθ. 1635/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1636/2012)· Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (αριθ. 1637/2012)· Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (αριθ. 1638/2012)· Sara Vasconi (αριθ. 1639/2012)· George Daniel Piciorea (αριθ. 1640/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1641/2012)· Vasile Toma (αριθ. 1642/2012)· Joan Lluís Pineda i Garcia (αριθ. 1643/2012)· Alberto Puglia (αριθ. 1644/2012)· Bruno Genty (France Nature Environnement) (αριθ. 1645/2012)· Josef Greiner (αριθ. 1646/2012)· Cornelia Schifferdecker (αριθ. 1647/2012)· Leszek Kubczyk (αριθ. 1648/2012)· Stanisław Pietyra (αριθ. 1649/2012)· Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (αριθ. 1650/2012)· Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (αριθ. 1651/2012)· Dimitris Karlovassitis (αριθ. 1652/2012)· Dimitris Karlovassitis (αριθ. 1653/2012)· Dimitrios Examiliotis (αριθ. 1654/2012)· Stavros Agorastos (αριθ. 1655/2012)· Zoltán Lomnici (αριθ. 1656/2012)· Stanislav Gulbinovic (αριθ. 1657/2012)· Cvetan Vetsov (αριθ. 1658/2012).

18.   Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1)

από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι εκθέσεις:

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση αγοράς (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Εκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων (2012/2061(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

***I Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (αναδιατύπωση) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/2075(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (FISCALIS) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1482/2007/ΕΚ (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (2012/2028(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του "Erasmus για όλους" Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Doris Pack (A7-0405/2012)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της αστικής αναβάθμισης στην οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή (2011/2311(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

* Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Peter Skinner (A7-0407/2012)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (2012/2026(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0408/2012)

***Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τάξη των αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (2012/2020(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0412/2012)

***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής (2011/2312(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Έκθεση σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους γενετικούς πόρους: οι επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2135(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Έκθεση σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 13/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εξασφαλίζει ο έλεγχος στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος 42 την πρόληψη και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ;» (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A7-0426/2012)

*** Σύσταση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου της Nagoya-Kuala Lumpur περί ευθύνης και αποζημίωσης, συμπληρωματικού προς το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0429/2012)

*** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που θεσπίζει πλαίσιο για Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ, αφενός, των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας (2012/2137(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκή ενεργειακής πολιτικής (2012/2099(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2)

από τους βουλευτές οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu και Silvia-Adriana Țicău. Πρόταση ψηφίσμαατος για να τεθεί τέρμα στη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (B7-0023/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: FEMM

Nuno Melo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη κανονισμών βάσει του άρθρου 85 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0582/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας: LIBE

19.   Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

*

* *

Παρεμβαίνει ο Peter van Dalen σχετικά με την σκοπιμότητα να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς περιόδου συνόδου συζήτηση όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων της Ένωσης προς την Αίγυπτο.

Παρεμβαίνει ο Jörg Leichtfried σχετικά με την καταδίκη από την αυστριακή δικαιοσύνη ενός πρώην βουλευτή του Κοινοβουλίου.

*

* *

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ιανουαρίου 2013 (PE 500.369/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

 

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

 

Τρίτη

Παρεμβαίνει ο Charles Tannock σχετικά με αίτημα της ομάδας του με σκοπό την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2013 συζήτησης όσον αφορά το Μαλί, παρουσία της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) (Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι το εν λόγω αίτημα δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean για να υποστηρίξει το εν λόγω αίτημα, Hannes Swoboda για να ζητήσει η συζήτηση αυτή να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο παρουσία της Catherine Ashton και Rebecca Harms για να διευκρινίσει ότι η Catherine Ashton θα ήταν δυνατό να είναι παρούσα την Τρίτη και για να υποστηρίξει το αίτημα του Charles Tannock. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Catherine Ashton ανήγγειλε ότι δεν είναι δυνατό να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2013.

Παρεμβαίνει ο Chris Davies επί του ιδίου θέματος.

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι θα ζητήσει από την Catherine Ashton να είναι παρούσα κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) για να γνωστοποιήσει ότι η Catherine Ashton είναι δυνατό να παραστεί την Τρίτη και όχι την Τετάρτη.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι το Κοινοβούλιο θα απευθύνει επίσημο αίτημα στην Catherine Ashton ώστε να είναι παρούσα την Τετάρτη.

 

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

 

Πέμπτη

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 122 του Κανονισμού):

 

Παρεμβαίνει η Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να ζητήσει το σημείο “Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν” να αντικατασταθεί από το σημείο “Δολοφονία ακτιβιστριών κούρδων στο Παρίσι”.

 

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock για να υποστηρίξει το εν λόγω αίτημα και Hannes Swoboda για να ζητήσει το θέμα να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς περιόδου συνόδου στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των αρχών της Τουρκίας και των Κούρδων.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

20.   Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης [2012/2061(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Ο Alejandro Cercas παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Veronica Lope Fontagné, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Συλβάνα Ράπτη, Ádám Kósa, Minodora Cliveti και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Țicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Alejandro Cercas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013.

21.   Εγγύηση για τη νεολαία (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000219/2012) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Εγγύηση για τους Νέους (B7-0554/2012)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová και Eider Gardiazábal Rubial.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič και Olga Sehnalová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tarja Cronberg, Paul Murphy, Νικόλαος Σαλαβράκος, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Țicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την εγγύηση για τους νέους (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2013.

22.   Αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη - Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή - Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της αστικής αναβάθμισης στην οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή [2011/2311(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής [2011/2312(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκή ενεργειακής πολιτικής [2012/2099(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2012/2075(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Οι Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska και Rosa Estaràs Ferragut παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Filiz Hakaeva Hyusmenova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ioan Enciu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer και Lambert van Nistelrooij.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Σταυρακάκης, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič και Kerstin Westphal.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Romana Jordan, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Țicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska και Rosa Estaràs Ferragut.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013 για τη έκθεση A7-0406/2013, σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013 για τη έκθεση A7-0421/2013, σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013 για τη έκθεση A7-0398/2013, σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2013 για τη έκθεση A7-0437/2013

23.   Διοικητικό δικονομικό δίκαιο (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το διοικητικό δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2012/2024(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Ο Luigi Berlinguer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anneli Jäätteenmäki (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Margrete Auken (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI) και Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka και Francisco Sosa Wagner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Luigi Berlinguer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013.

24.   Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Νικος Χρυσόγελος, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor και Erik Bánki.

25.   Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής [2012/2026(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Ο Charles Tannock προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013.

26.   Αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους γενετικούς πόρους: οι επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες [2012/2135(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Η Catherine Grèze προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013.

27.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 500.369/OJMA).

28.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.10.

Klaus Welle

Γενικός Γραμματέας

Roberta Angelilli

Αντιπρόεδρος


Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


28.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 92/21


Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2013

2013/C 92 E/02

Περιεχόμενα

1.

Έναρξη της συνεδρίασης

2.

Ημερήσια διάταξη

3.

Κατάθεση εγγράφων

4.

Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

5.

Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

6.

Απολογισμός της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση)

7.

Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

8.

Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

9.

Ώρα των ψηφοφοριών

9.1.

Αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.2.

Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.3.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.4.

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

9.5.

Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης (ψηφοφορία)

9.6.

Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (ψηφοφορία)

9.7.

Αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων (ψηφοφορία)

10.

Αιτιολογήσεις ψήφου

11.

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

12.

Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δήλωση του κ. Werner Faymann, Ομοσπονδιακού Καγκελάριου της Αυστρίας (συζήτηση)

13.

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

14.

Κατάσταση στο Μάλι (συζήτηση)

15.

Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I - Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (συζήτηση)

16.

Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (συζήτηση)

17.

Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (συζήτηση)

18.

Εκσυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων (συζήτηση)

19.

Επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρος ορισμένων οδικών οχημάτων (συζήτηση)

20.

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

21.

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

1.

Αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

2.

Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή

3.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή

4.

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο

5.

Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης

6.

Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής

7.

Αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.

A7-0406/2012 - Andrea Cozzolino - Μοναδική ψηφοφορία

2.

A7-0421/2012 - Derek Vaughan - Μοναδική ψηφοφορία

3.

A7-0398/2012 - Rosa Estaràs Ferragut - Μοναδική ψηφοφορία

4.

A7-0369/2012 - Luigi Berlinguer - Μοναδική ψηφοφορία

5.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - § 1

6.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - § 4

7.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 1, § 13/1

8.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 1, § 13/2

9.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 1-7

10.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περίπτωση 8

11.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 9-11

12.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 14, § 6

13.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 14, § 7

14.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 14, § 10

15.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Αιτιολογική σκέψη ΙΘ

16.

A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Ψήφισμα

17.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 16/2

18.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 19/1

19.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 24/2

20.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 63/2

21.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 63/3

22.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - Αιτιολογική σκέψη Ε/3

23.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - Αιτιολογική σκέψη ΙΔ/2

24.

A7-0408/2012 - Charles Tannock - Τελική ψηφοφορία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

1.   Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.

2.   Ημερήσια διάταξη

Σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγραφος 2, του Κανονισμού, Ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη:

εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Τρίτης, στις 16.30, δήλωσης της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας) σχετικά με την κατάσταση στο Μάλι, την οποία θα ακολουθήσει συζήτηση, χωρίς υποβολή προτάσεων ψηφίσματος·

εγγραφή της συζήτησης σχετικά με την προφορική ερώτηση: Κανόνας που επιβάλλουν ορισμένες αεροπορικές εταιρίες περί μιας μόνο χειραποσκευής (σημείο 128 της ημερήσιας διάταξης) ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Πέμπτης.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στις εν λόγω προτάσεις.

3.   Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 56/2012 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας: BUDG

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

γνωμοδότηση: ITRE, JURI, IMCO

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

γνωμοδότηση: CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: PECH

γνωμοδότηση: DEVE, BUDG

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: AFET

γνωμοδότηση: DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: AFET

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει προαιρετικά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας: JURI

γνωμοδότηση: ECON, LIBE

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας: TRAN

γνωμοδότηση: ENVI, JURI, IMCO

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας: INTA

γνωμοδότηση: JURI, IMCO

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

γνωμοδότηση: BUDG, JURI, CONT

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται επί δύο έτη στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: PECH

γνωμοδότηση: DEVE, BUDG

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει προαιρετικά τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

γνωμοδότηση: ITRE, JURI, IMCO

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου, σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας: ITRE

Ειδική έκθεση αριθ. 19/2012 (Απαλλαγή 2011) – "Έκθεση του 2011 σχετικά με την παρακολούθηση των ειδικών εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου" (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας: CONT

γνωμοδότηση: DEVE, AFET, AGRI, ITRE

4.   Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.

Βία κατά των γυναικών στην Ινδία

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013)·

Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013)·

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013)·

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann και Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013)·

Charles Tannock και Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013)·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Crețu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi και Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην Ινδία (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013)·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013)·

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013)·

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013)·

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013)·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.

Η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013)·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/)·

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013)·

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013)·

Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013)·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser και Ricardo Cortés Lastra, σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

5.   Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 42 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6.12.2012)

επιτροπή JURI

Ευρωπαϊκός κώδικας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (2012/2317(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6.12.2012)

 

επιτροπή AFET

Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές (2012/2319(INI))

Η θαλάσσια διάσταση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2012/2318(INI))

 

επιτροπή IMCO

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά – COM(2012)0596 (2012/2322(INI))

(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

 

επιτροπή INTA

Πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών (2012/2320(INI))

 

επιτροπή ITRE

Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης (2012/2321(INI))

 

επιτροπή JURI

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών επί της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής (2012/2323(INI))

(γνωμοδότηση: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN, ITRE)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 119 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 6.12.2012)

 

επιτροπή AFET

Εξαγωγή όπλων: Εφαρμογή της Κοινής Θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (2012/2303(INI))

 

επιτροπή ECON

Ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))

(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011 (2012/2304(INI))

Τροποποιήσεις της διαδικασίας (από το άρθρο 48 στο άρθρο 42 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά - COM(2012)0259- 2012/2260 (INI)

αναπομπή

επί της ουσίας: IMCO

(γνωμοδότηση: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)

6.   Απολογισμός της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απολογισμός της Κυπριακής Προεδρίας

Οι Δημήτρης Χριστόφιας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που απαντά επίσης σε τεις ερωτήσεις "γαλάζια κάρτα" του Paul Rübig, Τάκης Χατζηγεωργίου και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Cecilia Wikström, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Trevor Colman, μη εγγεγραμμένος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Graham Watson, Oreste Rossi, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Andrew Henry William Brons και András Gyürk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Κουμουτσάκος, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Țicău, Angelika Werthmann και Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Χριστόφιας.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT

Αντιπρόεδρος

7.   Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη ειδικότερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Horizon 2020

Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Máire Geoghegan-Quinn και Ανδρούλλα Βασιλείου (μέλη της Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει σύντομα τους όρους διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Οι Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn και Ανδρούλλα Βασιλείου απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati και Izaskun Bilbao Barandica.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA

Αντιπρόεδρος

8.   Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή (IMCO) διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2012 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (P7_TA-PROV(2012)0425 - (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.

9.   Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, …) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

9.1.   Αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της αστικής αναβάθμισης στην οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή [2011/2311(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0001)

9.2.   Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής [2011/2312(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0002)

9.3.   Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2012/2075(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0003)

9.4.   Διοικητικό δικονομικό δίκαιο (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το διοικητικό δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2012/2024(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0004)

9.5.   Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης [2012/2061(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της προτάσεως ψηφίσματος)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0005)

9.6.   Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής [2012/2026(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0006)

9.7.   Αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους γενετικούς πόρους: οι επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες [2012/2135(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0007)

10.   Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

 

Έκθεση Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan και Syed Kamall

 

Έκθεση Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan και Syed Kamall

 

Έκθεση Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall και Mojca Kleva Kekuš

 

Έκθεση Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei και Seán Kelly

 

Έκθεση Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre και Mitro Repo

 

Έκθεση Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská και Frank Vanhecke

 

Έκθεση Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini και Monika Smolková

11.   Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.10.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

12.   Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δήλωση του κ. Werner Faymann, Ομοσπονδιακού Καγκελάριου της Αυστρίας (συζήτηση)

Δήλωση του Werner Faymann, Ομοσπονδιακού Καγκελάριου της Αυστρίας.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τον Καγκελάριο και προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση πριν την έναρξη της συζήτησης.

Ο Werner Faymann, Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας, προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Werner Faymann.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski και Elmar Brok.

Παρεμβαίνει ο Werner Faymann.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI

Αντιπρόεδρος

13.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

14.   Κατάσταση στο Μάλι (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση στο Μάλι

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok και Santiago Fisas Ayxela.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Andreas Mölzer και Ioan Mircea Pașcu.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.

15.   Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I - Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Ο Leonardo Domenici παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Sebastian Valentin Bodu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Pervenche Berès και Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaș, Olle Ludvigsson και Saïd El Khadraoui.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Lucinda Creighton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Leonardo Domenici.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2013 και σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2013.

16.   Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας [2012/2028(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Η Sylvie Goulard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι António Fernando Correia de Campos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Raffaele Baldassarre (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Diogo Feio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sampo Terho, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και Sylvie Goulard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2013.

17.   Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 [2011/2274(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Ο Alfredo Pallone παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš και Derk Jan Eppink.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και Alfredo Pallone.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2013.

18.   Εκσυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000213/2012) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός των κρατικών ενισχύσεων (B7-0102/2013)

Ο Antolín Sánchez Presedo (αναπλ.) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Andreas Schwab.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Țicău, Jaroslav Paška και Erik Bánki.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

19.   Επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρος ορισμένων οδικών οχημάτων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000221/2012) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ όσον αφορά τις επιτρεπόμενες διαστάσεις και το επιτρεπόμενο βάρος ορισμένων οδικών οχημάτων (B7-0104/2013)

Ο Brian Simpson αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger και Silvia-Adriana Țicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ismail Ertug, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

20.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 500.369/OJME).

21.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Γενικός Γραμματέας

Miguel Angel Martínez Martínez

Αντιπρόεδρος


Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+

εγκρίνεται

-

απορρίπτεται

καταπίπτει

Α

αποσύρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ΗΨ (…, …, …)

ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ψ.τμ.

ψηφοφορία κατά τμήματα

χ.ψ.

χωριστή ψηφοφορία

τροπ.

τροπολογία

ΣΤ

συμβιβαστική τροπολογία

ΑΤ

αντίστοιχο τμήμα

Δ

τροπολογία που διαγράφει

=

ταυτόσημες τροπολογίες

§

παράγραφος

άρθρο

άρθρο

Αιτ. σκ.

αιτιολογική σκέψη

ΠΨ

Πρόταση ψηφίσματος

ΚΠΨ

κοινή πρόταση ψηφίσματος

ΜΨ

μυστική ψηφοφορία

1.   Αστική αναβάθμιση ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Έκθεση: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

ΟΚ

+

473, 46, 12

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

EFD: τελική ψηφοφορία

2.   Ρόλος της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή

Έκθεση: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

ΟΚ

+

495, 48, 21

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

EFD: τελική ψηφοφορία

3.   Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή

Έκθεση: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

ΟΚ

+

562, 22, 5

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

EFD, PPE: τελική ψηφοφορία

4.   Διοικητικό δικονομικό δίκαιο

Έκθεση: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

ΟΚ

+

572, 16, 12

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

EFD, PPE: τελική ψηφοφορία

5.   Ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης

Έκθεση: Alejandro Cercas (A7-0390/2012) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

§ 1

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

500, 86, 32

§ 4

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

515, 82, 12

Παράρτημα, σύσταση 1, § 13

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1/ΟΚ

+

610, 7, 9

2/ΟΚ

+

500, 92, 17

Παράρτημα, σύσταση 5, § 1

4

GUE/NGL

 

-

 

Παράρτημα, σύσταση 5, § 9

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

-

 

Παράρτημα, σύσταση 6, § 1

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

Παράρτημα, σύσταση 7, § 1

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

Παράρτημα, σύσταση 7, § 2

5

GUE/NGL

 

-

 

Παράρτημα, σύσταση 7, μετά την § 2

6

GUE/NGL

 

-

 

Παράρτημα, σύσταση 8, § 2, στοιχείο δ

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 1-7

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

534, 97, 34

Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περίπτωση 8

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

474, 156, 28

Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 9-11

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

542, 99, 28

Παράρτημα, σύσταση 14, § 1

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

-

 

Παράρτημα, σύσταση 14, § 6

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

555, 97, 19

Παράρτημα, σύσταση 14, § 7

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

541, 91, 30

Παράρτημα, σύσταση 14, § 8

§

αρχικό κείμενο

 

-

 

Παράρτημα, σύσταση 14, § 9

§

αρχικό κείμενο

 

+

 

Παράρτημα, σύσταση 14, § 10

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

534, 121, 20

αιτ. σκ. Γ

1

GUE/NGL

 

-

 

αιτ. σκ. ΙΔ

2

GUE/NGL

 

-

 

αιτ. σκ. ΙΘ

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

478, 183, 18

αιτ. σκ. ΚΒ

3

GUE/NGL

 

-

 

αιτ. σκ. ΚΔ

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)

ΟΚ

+

503, 107, 72

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

GUE/NGL: σύσταση 14, § 6 et σύσταση 14, §§ 6 και 7

ECR: §§ 1, 4 και σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 1-11

S&D: σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 1 – 8· σύσταση 14, §§ 6, 7 και 10· αιτ. σκ. ΙΘ και τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία

GUE/NGL: σύσταση 6, § 1· σύσταση 8, § 2, στοιχείο δ

ALDE: σύσταση 5, § 9· σύσταση 8, § 4, περίπτωση 8· σύσταση 14, § 1

σύσταση 14, § 8· σύσταση 14, § 9· σύσταση 14, § 10· αιτ. σκ. ΙΘ και ΚΔ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα

ALDE:

Σύσταση 7, § 1

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και αιτιολόγηση"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

ECR:

Σύσταση 1, § 13

1ο μέρος

:

"Τα υφιστάμενα συστήματα … την υπεύθυνη διαχείριση."

2ο μέρος

:

"Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής … προσωρινό και κατευναστικό."

6.   Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής

Έκθεση: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος

1

GUE/NGL

 

-

 

§ 14

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 16

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΟΚ

+

575, 95, 11

§ 19

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1/ΟΚ

+

560, 101, 5

2

+

 

§ 24

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΟΚ

+

566, 104, 10

§ 35

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

§ 37

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 63

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΟΚ

+

573, 94, 17

3/ΟΚ

+

564, 96, 8

§ 65

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 67

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

§ 68

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

αιτ. σκ. Ε

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΨ

+

339, 334, 12

3/ΟΚ

-

280, 388, 16

αιτ. σκ. ΙΔ

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΟΚ

-

264, 407, 7

αιτ. σκ. Κ

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

αιτ. σκ. ΚΓ

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

αιτ. σκ. ΚΔ

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)

ΟΚ

+

570, 56, 58

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Verts/ALE: § 16, δεύτερο μέρος, § 19, 1ο μέρος, § 24, 2ο μέρος, § 63, 2ο και 3ο μέρος, αιτ. σκ. Ε, 3ο μέρος, αιτ. σκ. ΙΔ, 2ο μέρος, τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία

ALDE: § 67, αιτ. σκ. ΚΔ

ECR: §§ 35, 37 και 67

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα

ALDE:

§ 14

1ο μέρος

:

"θεωρεί σκόπιμο"

2ο μέρος

:

"να αξιοποιηθεί η ευκαιρία … της Κένυας το 2013, με στόχο"

3ο μέρος

:

"(i)

την εργασία για την προώθηση του σεβασμού των συνταγματικών κανόνων … κοινωνικά θεματολόγια·"

§ 37

1ο μέρος

:

"εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία … και τον λιμό·"

2ο μέρος

:

"καλεί επειγόντως την Επιτροπή … να υπάρξει πολιτική συνέπεια·"

§ 65

1ο μέρος

:

"επισημαίνει τον καίριο ρόλο … των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·"

2ο μέρος

:

"θεωρεί ότι η νέα … και συνεργασίας·"

3ο μέρος

:

"υποστηρίζει την Αιθιοπία … των θεμελιωδών δικαιωμάτων·"

§ 68

1ο μέρος

:

"επισημαίνει ότι … του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2009·"

2ο μέρος

:

"καταγγέλλει την πρόσφατη εκστρατεία … δεκατέσσερα χρόνια κάθειρξης·"

3ο μέρος

:

"επικροτεί, ωστόσο, … καταδικαστεί αυθαίρετα·"

αιτ. σκ. Κ

1ο μέρος

:

"λαμβάνοντας υπόψη … αποφασιστικό πλήγμα στην Al Shabaab·"

2ο μέρος

:

"λαμβάνοντας υπόψη ότι … στη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση·"

3ο μέρος

:

"λαμβάνοντας υπόψη ότι … εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ·"

αιτ. σκ. ΚΓ

1ο μέρος

:

"λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος … για μια δημοκρατική μεταπολίτευση·"

2ο μέρος

:

"λαμβάνοντας υπόψη ότι μια … στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·"

Verts/ALE:

§ 16

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου … τις επιχειρησιακές βάσεις των πειρατών στην ξηρά·"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

§ 19

1ο μέρος

:

"επικροτεί την απόφαση … με βάση στην Ουγκάντα·" και "εντούτοις"

2ο μέρος

:

"ζητεί" και "καλύτερες διαδικασίες επιλογής … τα καθήκοντά τους"

§ 24

1ο μέρος

:

"πιστεύει ότι … τον Φεβρουάριο 2012"

2ο μέρος

:

"και ενθαρρύνει … μιας παρόμοιας διάσκεψης το 2013·"

§ 63

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "επιδείξει ιδιαίτερη επιτυχία" και "καλεί την Επιτροπή … της σταθερότητας της Σομαλιλάνδης·"

2ο μέρος

:

"επιδείξει ιδιαίτερη επιτυχία"

3ο μέρος

:

και "καλεί την Επιτροπή … της σταθερότητας της Σομαλιλάνδης·"

αιτ. σκ. ΙΔ

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, … ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο·"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

Verts/ALE, ECR

αιτ. σκ. Ε

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "της διεθνούς τρομοκρατίας" και "μέσω παραγόντων … ευρωπαϊκές χώρες και"

2ο μέρος

:

"της διεθνούς τρομοκρατίας"

3ο μέρος

:

"μέσω παραγόντων … ευρωπαϊκές χώρες"

7.   Αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων

Έκθεση: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

§ 5

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΨ

+

344, 300, 11

§ 6

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 10

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2/ΗΨ

+

359, 292, 15

§ 14

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 28

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ./ΗΨ

+

340, 302, 12

§ 32

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

§ 33

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)

 

+

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία

PPE: §§ 28, 32 και 33

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα

PPE:

§ 5

1ο μέρος

:

"υπενθυμίζει ότι … συμμετοχής στα οφέλη (ΠΣΟ)"

2ο μέρος

:

"επισημαίνει ότι … στο καθεστώς της ΣΒΠ·"

§ 6

1ο μέρος

:

"αναγνωρίζει για άλλη μια φορά, … στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια·"

2ο μέρος

:

"εκφράζει την ανησυχία του … παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων·"

§ 10

1ο μέρος

:

"υπενθυμίζει ότι … την επισιτιστική ασφάλεια)·"

2ο μέρος

:

"ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του … της σύμβασης UPOV·"

§ 14

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "για παράδειγμα … συμμετοχής στα οφέλη"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

§ 27

1ο μέρος

:

"εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη … των συμβάσεων ΠΣΟ·"

2ο μέρος

:

"θεωρεί ότι … διαλογής της ΣΒΠ·"


Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   A7-0406/2012 - Andrea Cozzolino - Μοναδική ψηφοφορία

Υπέρ: 473

ALDE: Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Legutko, Migalski, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Szymański, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Zahradil, Češková

EFD: Binev, Cymański, Imbrasas, Paksas, Paška, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 46

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, McIntyre, Tannock, Van Orden, Yannakoudakis, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Αποχές: 12

ECR: Strejček

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Provera, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Liotard

NI: Claeys, Dodds, Szegedi

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Andrea Cozzolino, Edite Estrela, João Ferreira, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Mario Pirillo, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

2.   A7-0421/2012 - Derek Vaughan - Μοναδική ψηφοφορία

Υπέρ: 495

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Eppink, Fajmon, Gróbarczyk, Hannan, Kamiński, Legutko, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tomaševski, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 48

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Yannakoudakis

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Αποχές: 21

ECR: Strejček

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

Verts/ALE: Schlyter

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : João Ferreira, Daniel Hannan, Inês Cristina Zuber

3.   A7-0398/2012 - Rosa Estaràs Ferragut - Μοναδική ψηφοφορία

Υπέρ: 562

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 22

ECR: Harbour

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Αποχές: 5

ECR: Strejček

EFD: Messerschmidt

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Andrea Cozzolino, Diane Dodds, Malcolm Harbour, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

4.   A7-0369/2012 - Luigi Berlinguer - Μοναδική ψηφοφορία

Υπέρ: 572

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Κατά: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Le Pen Jean-Marie, Stoyanov, van der Stoep

Αποχές: 12

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Toussas

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Αποχές : Inês Cristina Zuber

5.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - § 1

Υπέρ: 500

ALDE: Aylward, Bennahmias, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Manders, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Czarnecki, Vlasák

EFD: Imbrasas, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 86

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Newton Dunn, Reimers, Schmidt, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Sarvamaa

Αποχές: 32

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Hall, Jensen, Johansson, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Paulsen, Rohde, Taylor Rebecca, Wikström

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

Αποχές : Olle Schmidt

6.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - § 4

Υπέρ: 515

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 82

ALDE: Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Reimers, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Brons, Dodds, Griffin, Stadler, van der Stoep

PPE: Essayah, Sarvamaa

Αποχές: 12

EFD: Paška, Vanhecke

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Marek Henryk Migalski

7.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 1, § 13/1

Υπέρ: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Batten, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 7

ALDE: Lambsdorff

ECR: Kowal, Migalski

EFD: Bloom, de Villiers

NI: Claeys

PPE: Hökmark

Αποχές: 9

ECR: Fajmon

EFD: Andreasen, Belder, Farage

NI: Colman, Dodds, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire

S&D: Thomsen

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Riikka Manner, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

8.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 1, § 13/2

Υπέρ: 500

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Lyon, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez

ECR: Czarnecki, Migalski, Muscardini, Wojciechowski

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 92

ALDE: Alvaro, Gerbrandy, Hirsch, Jensen, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Paulsen, Reimers, Schaake, Schmidt, Thein, Werthmann, Wikström, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Søndergaard, de Jong

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Hökmark

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Αποχές: 17

ALDE: Johansson, Ojuland

EFD: Terho

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Liotard, Toussas, Zuber

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Ibrisagic

S&D: Schaldemose

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic, Marek Henryk Migalski, Jan Mulder

9.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 1-7

Υπέρ: 534

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 97

ALDE: Jensen, Løkkegaard, Manders, Mulder, Rohde, Uggias, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Ibrisagic, Korhola

Αποχές: 34

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

10.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περίπτωση 8

Υπέρ: 474

ALDE: Bennahmias, Jäätteenmäki, Lepage, Ludford, Ries, Rinaldi, Rochefort, Takkula, Uggias, Verhofstadt, Zanoni, de Sarnez

EFD: Imbrasas, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Matias, Maštálka, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 156

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler

Αποχές: 28

EFD: Paksas

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt, Riikka Manner

11.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 8, § 4, περιπτώσεις 9-11

Υπέρ: 542

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Omarjee, Remek, Scholz, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 99

ALDE: Jensen, Lyon, Løkkegaard, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Rubiks, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Sarvamaa

Αποχές: 28

ALDE: Bennion, Manders

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Brice Hortefeux, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt

12.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 14, § 6

Υπέρ: 555

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 97

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Paška, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter, Tavares

Αποχές: 19

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

13.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 14, § 7

Υπέρ: 541

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 91

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter

Αποχές: 30

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Imbrasas, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Tavares

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Philippe Boulland, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Marek Henryk Migalski

14.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Παράρτημα, σύσταση 14, § 10

Υπέρ: 534

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Lepage, Ries, Rinaldi, Rochefort, Zanoni, de Sarnez

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 121

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Colman, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler

Αποχές: 20

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Κατά : Riikka Manner

15.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Αιτιολογική σκέψη ΙΘ

Υπέρ: 478

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Lepage, Rinaldi, Rochefort, Tremosa i Balcells, Zanoni, de Sarnez

EFD: Salavrakos, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 183

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bendtsen, Fjellner, Ibrisagic

Αποχές: 18

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

16.   A7-0390/2012 - Alejandro Cercas - Ψήφισμα

Υπέρ: 503

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Michel, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Κατά: 107

ALDE: Bennion, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Hénin, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Gräßle, Hohlmeier, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Klaß, Koch, Langen, Niebler, Reul, Sommer, Svensson, Voss

Αποχές: 72

ALDE: Alvaro, Bearder, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Jensen, Johansson, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Reimers, Rohde, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Watson, Werthmann, Wikström

ECR: Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Essayah, Ferber, Jeggle, Korhola, Schwab, Winkler Hermann, Zeller

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Trautmann

Κατά : Anna Maria Corazza Bildt

17.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 16/2

Υπέρ: 575

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Staes

Κατά: 95

ECR: Zahradil

EFD: Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Αποχές: 11

ECR: Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer

NI: Martin

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Jacek Saryusz-Wolski

18.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 19/1

Υπέρ: 560

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Κατά: 101

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Αποχές: 5

EFD: Messerschmidt, Vanhecke

NI: Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Jacek Saryusz-Wolski

19.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 24/2

Υπέρ: 566

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Κατά: 104

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire, Stadler, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Αποχές: 10

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Dodds, Hartong, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Prendergast

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Jacek Saryusz-Wolski

20.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 63/2

Υπέρ: 573

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Evans, Miranda, Ždanoka

Κατά: 94

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Stoyanov, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Αποχές: 17

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Striffler

21.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - § 63/3

Υπέρ: 564

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Durant, Evans, Miranda, Ždanoka

Κατά: 96

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Αποχές: 8

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Messerschmidt, Vanhecke

NI: Claeys, Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa

22.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - Αιτιολογική σκέψη Ε/3

Υπέρ: 280

ALDE: Lepage, van Baalen

ECR: Van Orden

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Gierek

Κατά: 388

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin

PPE: Korhola, Sarvamaa

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Αποχές: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Colman, Dodds, Martin Hans-Peter, Sinclaire

PPE: Striffler

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Britta Thomsen

23.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - Αιτιολογική σκέψη ΙΔ/2

Υπέρ: 264

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Griesbeck, Jensen, Meissner, Ries, Rochefort, de Sarnez, van Baalen

EFD: Salavrakos, Tzavela, de Villiers

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Κατά: 407

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Severin, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Grosch

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Αποχές: 7

EFD: Paška

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Κατά : Rachida Dati, Frédérique Ries

24.   A7-0408/2012 - Charles Tannock - Τελική ψηφοφορία

Υπέρ: 570

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Claeys, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Κατά: 56

ALDE: Manner, Michel

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Αποχές: 58

EFD: Messerschmidt, de Villiers

NI: Dodds, Gollnisch, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter

PPE: Winkler

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Franck Proust

Κατά : Frédérique Ries


28.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 92/80


Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2013

2013/C 92 E/03

Περιεχόμενα

1.

Έναρξη της συνεδρίασης

2.

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

3.

Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

4.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

5.

Ώρα των ψηφοφοριών

5.1.

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013

6.

Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

7.

Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

8.

Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1.

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.2.

Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.3.

Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.4.

Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.5.

Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)

8.6.

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

8.7.

Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I (ψηφοφορία)

8.8.

Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (τελική ψηφοφορία)

8.9.

Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (ψηφοφορία)

8.10.

Εγγύηση για τη νεολαία (ψηφοφορία)

8.11.

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής (ψηφοφορία)

8.12.

Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (ψηφοφορία)

9.

Αιτιολογήσεις ψήφου

10.

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

11.

Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

12.

Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

13.

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ *** (συζήτηση)

14.

Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)

15.

Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων (συζήτηση)

16.

Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής (συζήτηση)

17.

Ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΚ *** - Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)

18.

Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (συζήτηση)

19.

Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

20.

Λήξη της συνεδρίασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

1.

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013

2.

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I

3.

Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I

4.

Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια ***

5.

Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012

6.

Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I

7.

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I

8.

Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I

9.

Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I

10.

Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής

11.

Εγγύηση για τη νεολαία

12.

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής

13.

Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου 2013

2.

A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola - Μοναδική ψηφοφορία

3.

A7-0180/2012 - Anna Rosbach - Μοναδική ψηφοφορία

4.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - Σύνολο 1

5.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 2

6.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 8

7.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 32

8.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 33

9.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 42

10.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 48

11.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 49

12.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 50

13.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 55

14.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 92

15.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 99

16.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 105

17.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 109

18.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 116

19.

A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - Νομοθετικό ψήφισμα

20.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - Σύνολο 1

21.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 4

22.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 5

23.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 7

24.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 8

25.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 10

26.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 11

27.

A7-0220/2012 - Leonardo Domenici - Νομοθετικό ψήφισμα

28.

A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa - Νομοθετικό ψήφισμα

29.

A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher - Αναβολή της ψηφοφορίας

30.

B7-0007/2013 - § 2

31.

B7-0007/2013 - Ψήφισμα

32.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - τροπ. 5

33.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - τροπ. 1

34.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - τροπ. 4

35.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - § 14/1

36.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - § 14/2

37.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - § 42

38.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - § 46

39.

A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska - Τελική ψηφοφορία

40.

A7-0402/2012 - Sylvie Goulard - τροπ. 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

1.   Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.

2.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προσαρμογές μετά την αναθεώρηση της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Εκπαίδευσης (ISCED) σε σχέση με τις μεταβλητές και τις κατανομές που πρέπει να υποβάλλονται (C(2013)14)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: δύο μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 15 Ιανουαρίου 2013

Αναπομπή

επί της ουσίας: TRAN

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2012)9586)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2012)9593)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2012)9602)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (C(2012)9603)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου (C(2012)9614)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (C(2012)9623)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή

επί της ουσίας: ECON

3.   Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του chlorfenapyr ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση της φορμαλδεΰδης για τον τύπο προϊόντων 20 στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

γνωμοδότηση: ITRE

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών emamectin benzoate, etofenprox, etoxazole, flutriafol, glyphosate, phosmet, pyraclostrobin, spinosad και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - προθεσμία: 10/03/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων chlorantraniliprole, fludioxonil και prohexadione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - προθεσμία: 21/02/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας: ENVI

4.   Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας

Οι Enda Kenny (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Νίκη Τζαβέλα, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen και Jean-Pierre Audy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Μαριέττα Γιαννάκου, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast και Charles Goerens.

Παρεμβαίνει ο James Nicholson σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch-the-eye".

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Joseph Daul, ο οποίος αναφέρεται στη διεξαγωγή της συζήτησης, και Enda Kenny.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

5.   Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, …) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

5.1.   Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013: voir proposition de la Διάσκεψη των Προέδρων (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Εγκρίνεται

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2013 καθορίζεται ως εκ τούτου ως ακολούθως:

από 14 έως 17 Ιανουαρίου

από 4 έως 7 Φεβρουαρίου

από 11 έως 14 Μαρτίου

από 15 έως 18 Απριλίου

από 20 έως 23 Μαΐου

από 10 έως 13 Ιουνίου

από 1 έως 4 Ιουλίου

από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου

από 7 έως 10 Οκτωβρίου

από 21 έως 24 Οκτωβρίου

από 18 έως 21 Νοεμβρίου

από 9 έως 12 Δεκεμβρίου.

Παρεμβάσεις

Οι Martin Callanan, σύμφωνα με το άρθρο 177, παράγραφος 4, του Κανονισμού, για να ζητήσει η ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος να αναβληθεί για τρεις μήνες, Marita Ulvskog υπέρ της εν λόγω προτάσεως και Joseph Daul κατά.

Με ΗΨ (212 ψήφους υπέρ, 418 κατά, 44 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT

Αντιπρόεδρος

6.   Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας EFD, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Bastiaan Belder αντί του Mike Nattrass.

7.   Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια κατά την χθεσινή συνεδρίαση (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013).

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία από μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές (άρθρο 216, παράγραφος 4, του κανονισμού) το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

8.   Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1.   Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (αναδιατύπωση) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0008)

8.2.   Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου που αφορά μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0009)

8.3.   Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου της Nagoya-Kuala Lumpur περί ευθύνης και αποζημίωσης, συμπληρωματικού προς το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0010)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

8.4.   Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 [2011/2274(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0011)

8.5.   Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0012)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0012)

Παρεμβάσεις

Οι Sharon Bowles (πρόεδρος της επιτροπής ECON), σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, Godfrey Bloom, για τα αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση που υποβλήθηκαν από την Ομάδα του, και Hannes Swoboda για να ζητήσει η επιτροπή AFCO να αποφανθεί όσον αφορά την ακυρότητα των αρχικών τροπολογιών της αρμόδιας επιτροπής όταν έχει υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

8.6.   Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0013)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0013)

Παρεμβάσεις

Οι Leonardo Domenici (εισηγητής) σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σε συνέχεια των παρατηρήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως A7-0221/2012, József Szájer για να επισημάνει ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας περιέχει λάθη, και Leonardo Domenici όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

8.7.   Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0014)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jarosław Leszek Wałęsa (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0014)

8.8.   Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2012).

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 22 Νοεμβρίου 2012 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν οι Pat the Cope Gallagher (εισηγητής) για να ζητήσει, βάσει του άρθρου 177, παράγραφος 4, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας, και Chris Davies, υπέρ του αιτήματος αυτού.

Με ονομαστική κλήση (670 υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

8.9.   Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής [2012/2020(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση της απόφασης)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: βλέπε παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών"

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0015)

Παρέμβαση

Carlo Casini (εισηγητής) σε συνέχεια της απόρριψης της τροπολογίας 2.

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου

8.10.   Εγγύηση για τη νεολαία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0007/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0016)

8.11.   Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκή ενεργειακής πολιτικής [2012/2099(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΚΟΙΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από τις Ομάδες S&D, Verts/ALE και GUE/NGL))

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα Verts/ALE)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα S&D)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0017)

Παρέμβαση

Lena Kolarska-Bobińska (Εισηγήτρια).

8.12.   Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας [2012/2028(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από τις Ομάδες PPE, S&D, ALDE και Verts/ALE)

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0018)

9.   Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

 

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013

Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan και Charles Tannock

Παρεμβαίνει ο Martin Kastler σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

 

Έκθεση Alfredo Pallone - A7-0425/2012

Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan και Elena Băsescu

 

Έκθεση Leonardo Domenici - A7-0221/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan και Elena Băsescu

 

Έκθεση Leonardo Domenici - A7-0220/2012

Monica Luisa Macovei και Elena Băsescu

 

Εγγύηση για τη νεολαία - B7-0007/2013

Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler και Elena Băsescu

 

Έκθεση Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012

Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan και Elena Băsescu

 

Έκθεση Sylvie Goulard - A7-0402/2012

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská και Sabine Verheyen

10.   Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Αντιπρόεδρος

11.   Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

*

* *

Ο Ismail Ertug γνωστοποιεί ότι ήταν παρών στη συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2013, αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στον κατάλογο παρόντων.

12.   Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στη Συρία

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Η συζήτηση περατώνεται.

13.   Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει τη σύσταση.

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείς).

Παρεμβαίνουν οι Maria Badia i Cutchet (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Pașcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer και Oreste Rossi.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Mario Mauro, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013 και σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

14.   Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Gay Mitchell.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Murphy, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gay Mitchell, ο οποίος απαντά, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea και Roberta Angelilli.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Michael Theurer, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Barbara Weiler και Daniel Caspary.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε κλωστοϋφαντουργία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013)·

Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα πρόσφατα θύματα πυρκαγιάς υφαντουργείων, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013)·

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους θανάτους που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε υφαντουργικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013)·

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε υφαντουργεία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013)·

Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013)·

Willy Meyer, Paul Murphy και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε υφαντουργεία του Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

15.   Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Véronique Mathieu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις "carton bleu" των Rui Tavares, Ulrike Lunacek και Γεώργιου Παπανικολάου, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender και Emine Bozkurt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Lucinda Creighton.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

16.   Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz και Sari Essayah.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK

Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek και Roberta Angelilli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, João Ferreira και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013)·

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro και Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013)·

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012)·

Pino Arlacchi, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012)·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012)·

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 21.20 και επαναλαμβάνεται στις 21.30.)

17.   Ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΚ *** - Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που θεσπίζει πλαίσιο για Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ, αφενός, των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bernd Lange και Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta και Olle Schmidt.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) και Daniel Caspary.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa και Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013)·

Judith Sargentini και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013)·

Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Robert Sturdy και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, στο φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013 και σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

18.   Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000208/2012) που κατέθεσαν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0101/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000001/2013) που κατέθεσε η Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0105/2013)

Οι Daniel Caspary και Silvana Koch-Mehrin αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andreas Schwab, Συλβάνα Ράπτη, Franck Proust και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.

19.   Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 500.369/OJJE).

20.   Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Γενικός Γραμματέας

Rainer Wieland

Αντιπρόεδρος


Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+

εγκρίνεται

-

απορρίπτεται

καταπίπτει

Α

αποσύρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ΗΨ (…, …, …)

ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)

ψ.τμ.

ψηφοφορία κατά τμήματα

χ.ψ.

χωριστή ψηφοφορία

τροπ.

τροπολογία

ΣΤ

συμβιβαστική τροπολογία

ΑΤ

αντίστοιχο τμήμα

Δ

τροπολογία που διαγράφει

=

ταυτόσημες τροπολογίες

§

παράγραφος

άρθρο

άρθρο

Αιτ. σκ.

αιτιολογική σκέψη

ΠΨ

Πρόταση ψηφίσματος

ΚΠΨ

κοινή πρόταση ψηφίσματος

ΜΨ

μυστική ψηφοφορία

1.   Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Προτάσεις

 

Διάσκεψη των προέδρων

ΟΚ

+

494, 147, 50

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

GUE/NGL: προτάσεις

2.   Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I

Έκθεση: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

ΟΚ

+

671, 16, 10

3.   Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I

Έκθεση: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

ΟΚ

+

647, 15, 31

4.   Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια ***

Σύσταση: Matthias Groote (A7-0429/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

 

+

 

5.   Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012

Έκθεση: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Θέμα

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία

 

+

 

6.   Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I

Έκθεση: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Ολόκληρο το κείμενο Σύνολο αριθ. 1 - συμβιβασμός

130

επιτροπή

ΟΚ

+

585, 55, 58

Σύνολο αριθ. 2 - Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής

1

3-7

9-31

34

36-40

43

46-47

51-54

57-87

89-91

93-98

100-104

106

110-114

117-129

επιτροπή

 

 

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες

2

επιτροπή

ΟΚ

-

76, 603, 10

8

επιτροπή

ΟΚ

-

45, 610, 17

32

επιτροπή

ΟΚ

-

56, 613, 7

33

επιτροπή

ΟΚ

-

28, 620, 31

35

επιτροπή

ΟΚ

 

41

επιτροπή

ΟΚ

 

42

επιτροπή

ΟΚ

-

28, 631, 27

44

επιτροπή

ΟΚ

 

45

επιτροπή

ΟΚ

 

48

επιτροπή

ΟΚ

-

25, 643, 10

49

επιτροπή

ΟΚ

-

46, 639, 6

50

επιτροπή

ΟΚ

-

46, 633, 5

55

επιτροπή

ΟΚ

-

18, 654, 16

56

επιτροπή

ΟΚ

 

88

επιτροπή

ΟΚ

 

92

επιτροπή

ΟΚ

-

17, 609, 63

99

επιτροπή

ΟΚ

-

42, 627, 18

105

επιτροπή

ΟΚ

-

45, 639, 7

107

επιτροπή

ΟΚ

 

108

επιτροπή

ΟΚ

 

109

επιτροπή

ΟΚ

-

43, 629, 13

115

επιτροπή

ΟΚ

 

116

επιτροπή

ΟΚ

-

30, 634, 24

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

ΟΚ

+

579, 58, 60

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

EFD: τροπολογίες 2, 8, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 88, 92, 99, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 130

7.   Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I

Έκθεση: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Ολόκληρο το κείμενο Σύνολο αριθ. 1 - συμβιβασμός

12

επιτροπή

ΟΚ

+

609, 25, 58

Σύνολο αριθ. 2 - Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής

1-3

6

9

επιτροπή

 

 

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες

4

επιτροπή

ΟΚ

-

68, 616, 13

5

επιτροπή

ΟΚ

-

34, 629, 29

7

επιτροπή

ΟΚ

-

50, 616, 6

8

επιτροπή

ΟΚ

-

25, 643, 9

10

επιτροπή

ΟΚ

-

46, 625, 7

11

επιτροπή

ΟΚ

-

27, 654, 7

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

ΟΚ

+

599, 27, 68

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

EFD: τροπολογίες 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

8.   Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I

Έκθεση: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω

1-4

6-8

10-17

επιτροπή

 

+

 

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες

5

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

9

επιτροπή

χ.ψ.

+

 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

+

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

ΟΚ

+

661, 7, 20

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία

S&D: τροπολογίες 5, 9

9.   Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I

Έκθεση: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Πρόταση κανονισμού

Η ψηφοφορία αναβάλλεται

Σύνολο του κειμένου

34

επιτροπή

 

 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση

 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

μετά την § 1

33

επιτροπή

 

 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα

ΟΚ

 

Διάφορα

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είχε αναβληθεί κατά τη συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2012 (σημείο 13.3 των ΣΠ της 22.11.2012).

10.   Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής

Έκθεση: Carlo Casini (A7-0412/2012) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών, απαιτείται απλή ψηφοφορία για την έγκριση της πρότασης απόφασης)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ – παρατηρήσεις

άρθρο 13, § 1

2

ALDE

ΗΨ

-

171, 492, 10

άρθρο 13, § 2

ALDE

 

-

 

άρθρο 14, § 1

4

ALDE

 

 

άρθρο 15, § 1 και ερμηνεία

5

ALDE

 

 

άρθρο 15, § 2, εδάφιο 2

ALDE

 

-

 

1

επιτροπή

 

+

 

άρθρο 16, § 2

ALDE

 

-

 

μετά το Παράρτημα XXI

8

ALDE

 

 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης

 

+

 

11.   Εγγύηση για τη νεολαία

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0007/2013

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ – παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B7-0007/2013

(επιτροπή EMPL)

§ 1

4

GUE/NGL

 

-

 

μετά την § 1

5

GUE/NGL

 

-

 

§ 2

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

+

578, 80, 17

μετά την § 2

6

GUE/NGL

 

-

 

7

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 5

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 6

8

GUE/NGL

ΗΨ

-

264, 393, 10

§ 8

9

GUE/NGL

 

-

 

μετά την αιτ. σκ. Β

1

GUE/NGL

 

-

 

αιτ. σκ. Δ

2

GUE/NGL

 

-

 

αιτ. σκ. Ε

3

GUE/NGL

 

-

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)

ΟΚ

+

546, 96, 28

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

S&D: § 2, τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα

GUE/NGL:

§ 4

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και ότι, συνεπώς, τα κράτη μέλη … στο πλαίσιο αυτό,"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

§ 5

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και ιδιωτικών"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

12.   Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής

Έκθεση: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ – παρατηρήσεις

Κοινή εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος

5

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL

ΟΚ

-

266, 399, 4

Εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος

1

Verts/ALE

ΟΚ

-

94, 566, 8

Εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος

4

S&D

ΟΚ

-

253, 411, 6

§ 3

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

§ 6

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

-

 

§ 13

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

§ 14

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1/ΟΚ

+

645, 19, 9

2/ΟΚ

-

76, 584, 9

§ 25

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 26

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ.

+

 

§ 32

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 35

§

αρχικό κείμενο

χ.ψ./ΗΨ

+

382, 239, 42

§ 37

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 42

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

-

32, 621, 16

§ 43

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

-

73, 574, 23

§ 48

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

αιτ. σκ. Ζ

2

εισηγητής

ΗΨ

-

316, 329, 20

αιτ. σκ. Η

3

εισηγητής

 

-

 

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

+

 

2

+

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)

ΟΚ

+

530, 112, 29

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE: τροπολογίες 5, 1, 4, §§ 14, 42, 46 και τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία

Verts/ALE: §§ 6, 13, 25, 26, 42, 43, 46

ALDE, PPE, ECR §§ 6, 42, 46

S&D: §§ 6, 13, 35, 42, 46

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα

Verts/ALE:

αιτ. σκ. Η

1ο μέρος

:

"λαμβάνοντας υπόψη … ανανεώσιμους πόρους"

2ο μέρος

:

"το οποίο … σημαντικό ποσό χρηματοδότησης"

Verts/ALE, ALDE, PPE, ECR:

§ 3

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "σε χαμηλών εκπομπών πηγές και" και "και άλλα μέτρα"

2ο μέρος

:

"σε χαμηλών εκπομπών πηγές και"

3ο μέρος

:

"και άλλα μέτρα"

§ 14

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "της καθαρής καύσης"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

ALDE, PPE, ECR:

§ 25

1ο μέρος

:

"σημειώνει ότι … βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,"

2ο μέρος

:

"συμπεριλαμβανομένων εκείνων … ή χρησιμοποιούνται"

ALDE, PPE, ECR, Verts/ALE, S&D:

§ 37

1ο μέρος

:

"συμφωνεί ότι … και κατανάλωσης"

2ο μέρος

:

"σημειώνει ότι … ενεργειακής απόδοσης"

S&D:

§ 32

1ο μέρος

:

"πιστεύει ότι … «πιστοποιητικό προέλευσης» "

2ο μέρος

:

"που ενδέχεται … ενεργειακά έργα"

§ 43

1ο μέρος

:

"σημειώνει ότι … πλήρους συσκότισης (black-out)"

2ο μέρος

:

"(επί παραδείγματι, μέσω μετασχηματιστών)"

S&D, Verts/ALE

§ 48

1ο μέρος

:

"σημειώνει … την κοινωνική συνοχή"

2ο μέρος

:

"και, ως εκ τούτου, πιστεύει … και ανταγωνιστική ανάπτυξη"

13.   Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας

Έκθεση: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Θέμα

Τροπ. αριθ.

Συντάκτης

ΟΚ, κλπ.

Ψηφοφορία

Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις

Εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος

1

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

ΟΚ

+

361, 268, 33

Παράρτημα, βήμα 1

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

 

2/ΟΚ

 

3/ΟΚ

 

4/ΟΚ

 

Παράρτημα, βήμα 2

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1

 

2/ΟΚ

 

Παράρτημα, βήμα 3

§

αρχικό κείμενο

ψ.τμ.

 

 

1/ΟΚ

 

2/ΟΚ

 

Παράρτημα, βήμα 4

§

αρχικό κείμενο

ΟΚ

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)

ΟΚ

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

PPE: τροπολογία 1, τελική ψηφοφορία

EFD: τροπολογία 1, Παράρτημα - βήμα 3, Παράρτημα - βήμα 4, τελική ψηφοφορία

GUE/NGL: Παράρτημα -βήμα 1 (2ο, 3ο και 4ο μέρος), Παράρτημα - βήμα 2 (2ο μέρος), Παράρτημα - βήμα 3 (2ο μέρος)

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα

GUE/NGL:

Παράρτημα, βήμα 1

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "περιορισμός της συμμετοχής … επιτυχώς πρόγραμμα προσαρμογής" [§1, 2η περίπτωση], "που δεν υπάγονται σε πλήρες πρόγραμμα … επιτυχώς το πρόγραμμα προσαρμογής τους" [§ 2, περίπτωση 1] και "τα κράτη μέλη … με προσαυξημένο επιτόκιο" [§ 2, περίπτωση 2]

2ο μέρος

:

"περιορισμός της συμμετοχής … επιτυχώς πρόγραμμα προσαρμογής" [§1, 2η περίπτωση]

3ο μέρος

:

"που δεν υπάγονται σε πλήρες πρόγραμμα … επιτυχώς το πρόγραμμα προσαρμογής τους" [§2, 1η περίπτωση]

4ο μέρος

:

"τα κράτη μέλη … με προσαυξημένο επιτόκιο" [§2, 2η περίπτωση]

Παράρτημα, βήμα 2

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "περιορισμός της συμμετοχής … σε πλήρες πρόγραμμα προσαρμογής"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές

Παράρτημα, βήμα 3

1ο μέρος

:

Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "περιορισμός της συμμετοχής … στη φάση 2"

2ο μέρος

:

οι λέξεις αυτές


Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1.   Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου 2013

Υπέρ: 494

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Belder, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Berra, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Κατά: 147

ALDE: Chatzimarkakis, Hirsch, Jäätteenmäki, Koch-Mehrin, Manders, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Gustafsson, Liotard, Matias, Murphy, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bodu, Cancian, David, Essayah, Fidanza, Gáll-Pelcz, Lisek, Ronzulli, Silvestris, Winkler Hermann

S&D: Berman, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Cashman, Christensen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kadenbach, Kleva Kekuš, Leichtfried, Martin David, McAvan, McCarthy, Mirsky, Moraes, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Thomsen, Vaughan, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Andersdotter, Lichtenberger, Lunacek, Rühle, Schlyter, Staes

Αποχές: 50

ALDE: Klinz, Krahmer, McMillan-Scott, Meissner, Reimers, Rohde, Schmidt, Thein, Werthmann

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Paksas, Speroni

GUE/NGL: Ferreira, Triantaphyllides, Zuber

PPE: Angelilli, Bendtsen, Casa, Comi, Corazza Bildt, Feio, Gardini, Gál, Jordan, Oomen-Ruijten, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp

S&D: Fleckenstein, Färm, Geringer de Oedenberg, Ludvigsson, Merkies, Milana, Moreira, Nilsson

Verts/ALE: Auken, Brantner, Cornelissen, Delli, Eickhout, Engström, Kiil-Nielsen, Lambert, Sargentini, Schroedter, Smith

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Rita Borsellino

Κατά : Edite Estrela, Franz Obermayr, Evelyn Regner

2.   A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola - Μοναδική ψηφοφορία

Υπέρ: 671

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Κατά: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Dodds, Sinclaire

PPE: Peterle

Αποχές: 10

NI: Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Winkler

3.   A7-0180/2012 - Anna Rosbach - Μοναδική ψηφοφορία

Υπέρ: 647

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Liotard, Lösing, Mélenchon, Søndergaard, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Κατά: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Αποχές: 31

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Bufton

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber

NI: Brons, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Sinclaire, van der Stoep

4.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - Σύνολο 1

Υπέρ: 585

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Κατά: 55

ECR: Eppink, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Colman, Dodds, Hartong, Kovács, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Αποχές: 58

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Paška, Terho, Vanhecke, Włosowicz

NI: Mölzer, Obermayr

5.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 2

Υπέρ: 76

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Remek, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Bartolozzi, Ibrisagic, Salafranca Sánchez-Neyra, Tatarella, Winkler Iuliu, Zalewski

S&D: Berès, Boștinaru, Capoulas Santos, Castex, Childers, De Keyser, Geringer de Oedenberg, Gurmai, Krehl, Leinen, Prodi, Repo, Senyszyn, Susta, Sârbu, Thomsen, Tănăsescu, Weidenholzer, Zemke

Verts/ALE: Alfonsi, Schlyter

Κατά: 603

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Søndergaard

NI: Brons, Dodds, Griffin, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Αποχές: 10

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

GUE/NGL: Chountis, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Sinclaire, Sosa Wagner

Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Υπέρ : Martina Anderson

Κατά : Pervenche Berès, Tadeusz Cymański, Anna Ibrisagic, Hans-Peter Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gianluca Susta, Britta Thomsen

Αποχές : Charalampos Angourakis, João Ferreira

6.   A7-0221/2012 - Leonardo Domenici - τροπ. 8

Υπέρ: 45

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, De Mita, Winkler Iuliu

S&D: Castex, Costa, Weber Henri

Verts/ALE: Rivasi, Schlyter

Κατά: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migals